Наукові публікації Творка Михайла Степановича, доц.,к.мед.н.

 1. Ситник И.А., Калашник С.А. Прихидько А.Р. Комбинированное действие антибиотиков, желчи и некоторых желчных кислот на стафилококки В кн.: Вопросы экспериментальной и клинической гепатологии.- Тернополь, 1976. – с. 112-114.
 2. Сытник И.А. Кованова Э.Н.. Творко М.С. Прихидько А.Р. Матко В.М.Царев А.И. Сытник С.И. Действие электрогидравлического зффекта на кормовые дрожжи. Микробиол. журнал. – 1978, Т.40, 4,с. 440-443.
 3. Ильина Н.И., Кованова Э.Н.. Сытник И.А. Творко М.С. Фещенко Л.Г. Прихидько А.Р. Иммунологическая реактивность морских свинок в процессе лечения экспериментальной ожоговой болезни. В кн.: Иммунная реактивность в патологи. – Винница,1979, - с.135-136.
 4. Сытник И.А. Творко М.С. Кованова Э.Н.. Фещенко Л.Г. Ильина Н.И., Прихидько А.Р. Влияние галаскорбина на иммунологическую реактивность организма при экспериментальной ожоговой болезни. Тезисы докл. УI Респ.Научн. конф.,Киев,1980, с.111-112.
 5. Климюк С. І., Ситник І. О., Творко М. С., Ткачук Н.І. та ін., всього 7 осіб. Навчанню на кафедрі мікробіології – практичну спрямованість В кн.: особливості та науково-методичні аспекти удосконалення підготовки фахівців в медвузі. Матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 40-річчю ТДМА, 1997. Тернопіль. с. 31.11. Климюк С. І., Ситник І. О., Творко М. С., Ткачук Н.І та ін., всього 7 осіб. Деякі особливості екології мікроорагнізмів, що персистують на шкірі здорових людей. Вісник наукових досліджень, 1997, №2-3. с. 77-82.
 6. И. А. Сытник, М. С. Творко, Э. Н. Ткачук Н.І Кованова, С. А. Калашник, С. И. Климнюк. Выбор антибиотиков для лечения бактериальных поражений желлчевыводящих путей. В кн.: Второй съезд инфекционистов УССР. К., 1983, с. 176-177.
 7. I.О. Ситник, С.I. Климнюк, М.С. Творко "Мiкробiологiя, вiрусологiя, iмунологiя", для вищих медичних навчальних закладiв I-II рiвнiв акредитацiї (1999);
 8. Климнюк С.І., Ситник І.О., Творко М.С., Кованова Е.М. та ін. Шляхи вдосконалення викладання мікробіології // Нові технології навчання в медичному вищому навчальному закладі. Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – С. 87-92.
 9. I.О. Ситник, С.I. Климнюк, М.С. Творко "Мiкробiологiя, вiрусологiя, iмунологiя" (видання 2-е, без змін), для вищих медичних навчальних закладів I-II рiвнiв акредитацiї (2009)
 10. Климюк С. І., Ситник І. О., Творко М. С., Ткачук Н.І та ін., всього 8 осіб. Можливі шляхи впливу на особистість у процесі навчання в медичній академії. В кн.: Актуальні питання оптимізації навч.-вииховн. процесу у мед. Вузі. Матеріали конф. 21 травня 1998 р., р. 2. Тернопіль. с. 33-36.
 11. Маланчин І. М., Климюк С. І., Ситник І. О., Творко М. С., Ткачук Н.І та ін., всього 8 осіб. Ефективність санації лізоамідазою та мірамістином носіїв S. aureus серед студентів та викладачів. В кн.: Актуальні питання оптимізації навч.-виховн. процесу у мед. вузі. Матеріали конф. 21 травня 1998 р., р. 2. Тернопіль. с. 33-36.
 12. Климюк С. І., Ситник І. О., Творко М. С., Ткачук Н.І та ін., всього 9 осіб. Основні збудники захворювань люини. «Медична академія» Тернопіль, 1997 р. 20с. Затвердженні ЦМК медико-біологіч. профілю радою ТДМА, протокол №2 від 28 листопада 1996р.
 13. Климюк С. І., Ситник І. О., Творко М. С., Ткачук Н.І та ін., всього 7 осіб. Особливості викладання мікробіології, вірусології та імунології при підготовці бакалаврів. Сучасні проблеми підготовки фахівців у вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації МОЗ України, тернопіль, 29 вересня – жовтня 1999 р. (матеріали доповідей наук.-практ. конф.), с. 491-492.
 14. Климюк С. І., Ситник І. О., Творко М. С.,Ткачук Н.І та ін., всього 7 осіб. Шляхи вдосконалення викладання мікробіології. Нові технології навчання в медичному вищому навч. Закладі. Тернопіль, 2000 р. (навч.-метод. конф.). с. 87-92.
 15. Климюк С. І., Ситник І. О., Творко М. С., Ткачук Н.І та ін., всього 7 осіб. Деякі особливості мікробної еклогії шкіри хворихх на цукровий діабет і її чутливість до антибіотиків. Здобутки клінічної і експерементальної медицини, випуск 5. Тернопіль, 2000. с. 43-47.
 16. Климюк С. І., Ситник І. О., Творко М. С., Ткачук Н.І та ін., всього 5 осіб. Методичні рекомендації до практичних занять та СПРС по мікробіології з основами імунології для студентів факультету бакалаврату та молодшихх спеціалістів медицини. Тернлпіль Укрмедкнига, 2000, 96с.
 17. Климюк С. І., Ситник І. О., Творко М. С., Ткачук Н.І та ін., всього 7 осіб. Методичиские рекомендации к лабораторным занятиям по общей микробиологии, вирусологии и иммунологии для студентов медицинского факультета (часть І) Терноппіль Укрмедкнига, 2001, 78с.
 18. Климюк С. І., Ситник І. О., Творко М. С., Ткачук Н.І та ін., всього 7 осіб. Методичиские рекомендации к лабораторным занятиям по общей микробиологии, вирусологии и иммунологии для студентов медицинского факультета (часть ІІ) Терноппіль Укрмедкнига, 2001, 93с.
 19. Климюк С. І., Ситник І. О., Творко М. С., Ткачук Н.І та ін., всього 7 осіб. Типова навчальна програма з мікробіології, вірусології та імунології для студентів вищих навчальних закладів освіти ІІ-ІV рівня акредитації за спеціальністю 6.110100 «Сестринська справа» Київ, 1998. (затверджена МОЗ України 25 червня 1998 р.).
 20. Климюк С. І., Ситник І. О., Творко М. С., Ткачук Н.І та ін., всього 8 осіб. Вплив аутомікрофлоришкіри на музейні штами стафілококів. В кн.: Актуальні питання клінічної інфектології. Матер. V з’їзду інфекціоністів України 7-9 травня 1998 р, м. Тернопіль, Укрмедкнига, 1998 р. с. 391.
 21. Климнюк С.І., Ситник І.О., Творко М.С., Ткачук Н.І та ін. всього –6 осіб. Особливості навчання англомовних іноземних студентів на кафедрі мікробіології, вірусології та імунології. Всеукраїнська конференція “Проблеми навчання іноземних студентів у медичних вищих навчальних закладах України”, 19-20 квітня 2002 р., Тернопіль.
 22. Климнюк С.І., Ситник І.О., Творко М.С., Ткачук Н.І та ін. всього –7 осіб. Практика проведення самостійної роботи студентів на кафедрі мікробіології, вірусології та імунології. Збірник нак.-метод. конф. “Роль самостфйної роботи у становленні майбутнього фахівця”, 5-6 квітня 2004 р., Тернопіль, Укрмедкнига. 2004. С. 72-75.
 23. Климнюк С.І., Творко М.С., Ткачук Н.І Малярчук Г.Р. Антагоністична дія штамів-еубіотиків на нормальну мікрофлору шкіри Збірник матеріалів Міжнар. Наук.-практ. конф. “пробіотики – ХХІ століття. Біологія. Медицина. Практика.” 20-22 травня 2004 р., Тернопіль, Укрмедкнига. С. 66-70.
 24. Климнюк С.І., Творко М.С., Ткачук Н.І та ін., всього – 10 осіб. Перспективи організації навчального процесу на кафедрі мікробіології, вірусології та імунології за умов запровадження Болонської системи. Збірник матер., наук.-практ. конф., “Досвід впровадження основних засад Болонського процесу в систему вищої медичної (фармацевтичної) освіти 14-15 квітня 2005 р., Тернопіль. Укрмедкнига. С. 131-136.
 25. Климнюк С.І., Творко М.С., Ткачук Н.І та ін., всього –6 осіб. Деякі аспекти організації самостійної позааудиторної роботи студентів на кафедрі мікробіології. Збірник матер., навч.-метод. конф., “сучасні аспекти організації самостійної позааудиторної роботи студентів, лікарів-інтернів, курсантів.” 17 травня 2001 р. Тернопіль. Укрмедкнига. С. 75-77.
 26. Климнюк С.І., Творко М.С., Ткачук Н.І та ін., всього –5 осіб. Особливості мікрофлори перитонеального вмісту при перфораціях шлунку і кишківника. Здобутки клінічної та експериментальної медицини, випуск 7. Збірник наукових праць XLV підсумкової (міжрегіональної) наук.-практ. конф.. 7 червня 2002 р., Тернопіль. Укрмедкнига. С. 73.
 27. Мультимедiйний компакт-диск "Мiкробiологiя, вiрусологiя, iмунологiя" (2000);
 28. М.С. Творко "Iмунологiя" (лекцiї для студентiв медичного факультету) (1998)
 29. Творко М.С., Климнюк С.І., Ткачук Н.І. Основи імунології. Навч. посібник для вищих медичних навчальних закладів І-ІVрівнів акредитації. – Тернопіль: Укрмедкнига.– 2009.
 30. Климнюк С.І., Ситник І.О., Творко М.С., Широбоков В.П. Практична мікробіологія. Навч. посібник для вищих медичних навчальних закладів ІV рівнів акредитації. – Тернопіль: Укрмедкнига.– 2004.– 440 с.
 31. Климнюк С.І., Творко М.С., Ткачук Н.І та ін., всього –9 осіб. Характер і динаміка змін мікрофлори тонкого кишківника у хворих на кишкову непрохідність при використанні А-бактерину. Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні проблеми екології мікроорганізмів» 7-8 вересня 2007 року, Тернопіль ТДМУ, «Укрмедкнига», 2007 С.34-37
 32. Климнюк С.І., Творко М.С., Ткачук Н.І та ін., всього –12 осіб. Порівняльна характеристика мікрофлори тонко кишкового вмісту у хворих на странгуляційну та обтураційну кишкову непрохідність. Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні проблеми екології мікроорганізмів» 7-8 вересня 2007 року, Тернопіль ТДМУ, «Укрмедкнига», 2007 С.38-40
 33. Климнюк С.І., Творко М.С., Ткачук Н.І та ін., всього –9 осіб. Досвід застосування практично-орієнтованого навчання студентів медичного факультету на кафедрі медичної біології мікробіології, вірусології та імунології в умовах кредитно-модульної системи. «Медична освіта», № 3, 2007 . С. 52-54.
 34. Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Ткачук Н.І М.С. Творко „Впровадження основ доказової медицини в навчальний процес на кафедрі медичної біології, мікробіології, вірусології та імунології” Медична освіта. - № 3, 2008. – с. 47-48.
 35. Климнюк С.І., Творко М.С., Ситник І.О. та ін. Деякі підходи до оцінки мікробного пейзажу шкіри // Матеріали науково–практичної конференції «Актуальні проблеми екології мікроорганізмів» 7–8 вересня 2007 року.– Тернопіль: Укрмедкнига.—2007.– С. 30–31.
 36. Покришко О.В., Климнюк С.І., Творко М.С. та ін. Роль грампозитивної кокової флори у виникненні ССД / // Довкілля і здоров'я. Матеріали Всеукраїнської науково–практичної конференції, 24–25 квітня 2008 р. – Тернопіль: «Укрмедкнига». – С. 72.
 37. Покршко О.В., Климнюк С.І., Творко М.С. Стан мікрофлори прямої кишки у студентів ТДМУ // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Матеріали ХLХ підсумкової науково–практичної конференції, 2 червня 2008 р.— Тернопіль: Укрмедкнига. –С.125.
 38. Климнюк С.І., Герасимів І.М., Ткачук Н.І., Творко М.С., Даутов А.Г.Таксономічна характеристика мікроорганізмів, що формують мікробіоценоз шкіри нижніх кінцівок людини / . // Довкілля і здоров'я: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, Тернопіль, 24-25 квітня 2009 р. — М-во охорони здоров’я, Терн. держ. мед. ун-т імені І. Я. Горбачевського. — 2009. — С. 45-46.
 39. Климнюк С.І., Герасимів І.М., Ткачук Н.І., Творко М.С., Покришко О.В. Колонізація шкіри ступнів людини аеробними та факультативно анаеробними мікроорганізмами / // Довкілля і здоров'я: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, Тернопіль, 24-25 квітня 2009 р. — М-во охорони здоров’я, Терн. держ. мед. ун-т імені І. Я. Горбачевського. — 2009. — С. 47.
 40. Климнюк С.І., Покришко О.В.,Творко М.С., Пятковський Т.І. Особливості протимікробної дії музейних штамів-антагоністів щодо бактерій, які формують мікробіоценози шкіри / // Тези доповідей ХІІ з'їзду товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського 25-30 травня 2009 року, Ужгород, «Патент», 2009 – С. 202.
 41. «Визначення переліку практичних навичок з мікробіології для студентів різних спеціальностей та особливості іх засвоєння» - Климнюк С.І, Романюк Л.Б., Ткачук Н.І., Кучмак О.Б., Малярчук А.Р., Творко М.С., Бригідир Т.О., Борак В.П. // Вища освіта України – Додаток 4, том ІІІ (21),- 2010 р. – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – С. 274-280.
 42. «Мікробіоценоз товстої кишки у хворих на ревматоїдний артрит» О.Б. кучмак, С.І. Климнюк,М.С. Творко, Т.О.Бригідир, М.О. Винничук, Л.Б. Романюк // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції „Довкілля і здоров′я” 22 квітня 2011 року. Тернопіль, „Укрмедкнига” 2011. – с.72-73.
 43. Покришко О.В., Климнюк С.І., Творко М.С. Значення щорічного профілактичного паразитологічного обстеження студентів ТДМУ / Покришко О.В., Климнюк С.І., Творко М.С. // Матеріали наради-семінару з актуальних питань медичної паразитології (12-13 жовтня 2011 р., м. Тернопіль.– с. 103-104.
 44. Кованова Е.М., Климнюк С.І., Творко М.С. Гени cagA, vacA Helicobacter pylory – бактеріальні огкогени, асоційовані з раком шлунка / Кованова Е.М., Климнюк С.І., Творко М.С. // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Медична наука та практика ХХІ століття, 07-08 вересня, 2012 р.– Київ, 2012. С. 12-15.(Київський медичний науковий центр)
 45. Кованова Е.М., Климнюк С.І., Творко М.С.. / Кованова Визначення генотипів Helicobacter pylori і за фенотипами культур як метод їх генотипування Е.М., Климнюк С.І., Творко М.С.. // XIII з’їзд Товариства мікробіологів України ім.. С.М. Виноградського, 1-6 жовтня 2013 р., Тези доповідей – С. 97.
 46. Кованова Е.М., Климнюк С.І., Творко М.С. Реакція преципітації – тест для генетичного аналіза Helicobacter pylori і визначення ризику хелікобактерного канцерогенезу./ Кованова Е.М., Климнюк С.І., Творко М.С.. // XIII з’їзд Товариства мікробіологів України ім.. С.М. Виноградського, 1-6 жовтня 2013 р., Тези доповідей – С. 97.
 47. Климнюк С.І., Кованова Е.М., Творко М.С., Ткачук Н.І., Покришко О.В., Романюк Л.Б., Малярчук А.Р., Борак В.П., Кучмак О.Б., Винничук М.О. «Еволюція людини, бактерій і вірусів» - Матеріали УП Міжнародного конгресу з інтегративної антропології 17-18 жовтня 2013 року – Вінниця – с.71
 48. С.І. Климнюк , Н.Г. Климнюк , Л.Б. Романюк, Творко М.С., Борак В.П., Кучмак О.Б. Винничук М.О. «Популяціний склад мікробного пейзажу рото глотки у хворих на грип і ГРВІ - // Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля і здоровя» 25 квітня 2014 року. –Тернопіль. – «Укрмедкнига». – ТДМУ. – С. 84-85.
 49. Климнюк С.І., Кованова Е.М., Творко М.С. Тирозинкіназний механізм канцерогенезу вірусу гепатиту В / Климнюк С.І., Кованова Е.М., Творко М.С. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: Збірник матеріалів конференції. - 21 травня 2014 р. – Тернопіль ТДМУ «Укрмедкнига» – 2014–С.
 50. Климнюк С.І., Кованова Е.М., Творко М.С. Деякі особливості канцерогенезу Helicobacter рylorі / Климнюк С.І., Кованова Е.М., Творко М.С. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: Збірник матеріалів конференції. - 21 травня 2014 р. – Тернопіль ТДМУ «Укрмедкнига» – 2014–С.
 51. Покришко О.В., Климнюк С.І., Творко М.С., Шкільна М.І Зміни мікрофлори ранового топодему ступні у хворих із синдромом стопи діабетика із місцевим застосуванням А-бактерину / Покришко О.В., Климнюк С.І., Творко М.С., Шкільна М.І //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Фармацевтична мікробіологія і клінічна лабораторна діагностика» 27-28 листопада 2014 р., Харків. – 2014 р. – С. 17-19.
 52. Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Савчук М.М., Покришко О.В., Творко М.С., Ткачук Н.І., Борак В.П. « HIERARCHICSTRUCTURE OF NASOPHARYNX MICROBIOTIC COMMUNITY IN PATIENTS WITH ACUTE RESPIRATORYINFECTION». - «Інфекційні хвороби» . - №1. - 2015. – с.37-40
 53. Климнюк С.І., Ткачук Н.І., Романюк Л.Б., Творко М.С. – Методичні аспекти викладання мікробіології у Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я.Горбачевського – «Biomedical and biosocialanthropology» - 2016. - № 26. – с.168-169.
 54. Климнюк С.І. , Красій Н.І. , Покришко О.В,Творко М.С. Спектр бактерій, виділених від хворих Тернопільської університетської лікарні, та їх адгезивні влестивості //Климнюк С.І. , Красій Н.І. , Покришко О.В,Творко М.С. // Інфекційні хвороби. – 2016. – № 3 (85), – С. 69-73.
 55. Климнюк С.І.,М. С. Творко, О. В. Покришко, Н. І. Ткачук, Г. Р. Малярчук ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ«МІКРОБІОЛОГІЯ, ВІРУСОЛОГІЯ ТА ІМУНОЛОГІЯ» НА ФАКУЛЬТЕТІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І. Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО // Матеріали XIV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ (Тернопіль, 18–19 трав. 2017 р.) : у 2 т. / Терноп. держ. мед. ун-т імені І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – Т. 2. – C.65
 56. Винничук М.О., Творко М.С., Ткачук Н.І., Малярчук А.Р. ХІМІОРЕЗИСТЕНТНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ. // Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Довкілля і здоров’я», за редакцією проф. Вадзюка С. Н. – Тернопіль: Укрмедк- нига, 2017. – 244-C.169
 57. Покришко О.В., Яшан О.І., Климнюк С.І., Творко М.С., Ткачук Н.І., Goma Mohamed.S. Huwiage ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ФУРАЦИЛІНУДЛЯ МІСЦЕВОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРОБ ВУХА, ГОРЛА І НОСА. / / Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Довкілля і здоров’я», заредакцією проф. Вадзюка С. Н. – Тернопіль: Укрмедк- нига, 2017. –C.198
 58. Klymnyuk S. I., Savchuk M.M., Tworko M.S., Tkachuk N.I., Romaniuk L. B.,Kravets N. Ya., Olyinyk N.M.,Malyarchuk H.R. Nasal microbiota in patiens with flu and acute respiratory viral infections /Тези доповідей XVзїзду ТМУ ім. С.М. Виноградського,11-15 вересня 2017р.- Львів : СПОЛОМ, 2017.- С.164
 59. Kovanova E. Phenotypes of Male and Female Infertility as Result Aberrant DNA Methylation in Helicobacter Pylori Infected / Kovanova E., Tworko M., Pokryshko O., Klymnyk S., Tkachuk N., Dautov A. // Science Signpost Publishing Biological and Chemical Research. – P. 207 – 210. - режим доступу: http://www.ss-pub.org/article/phenotypes-of-male-and-female-infertility-as-result-aberrant-dna-methylation-in-helicobacter-pylori-infected/