Наукова робота

Сфера наукових iнтересiв колективу кафедри:

 • Вивчення проблеми функцiонування мiкробiоценозiв людини в нормi та при патологiї;
 • Розробка способiв корекцiї дисбактерiозiв;
 • Мiкробiологiчнi аспекти лiкування синдрому стопи дiабетика;
 • Дослiдження проблеми стафiлококових iнфекцiй, антибiотикорезистентностi та бактерiального антагонiзму;
 • Вивчення носiйства стафiлококiв i патогенних представникив родини Enterobacteriaceae.

Основнi науковi здобутки кафедри:

 • Дослiджено мiкробiологiчнi аспекти променевої хвороби i бактерiоносiйства.
 • Грунтовно вивчено лейкотоксини аеробних i анаеробних мiкроорганiзмiв, розроблено експрес-метод лабораторної дiагностики газової гангрени i спосiб виготовлення протигангренозних сироваток.
 • Всебiчно дослiджено iмунологiчнi реакцiї при одночасному застосуваннi протикорової та протипаротитної вакцини, а також при рiзних схемах черевнотифозної iмунiзацiї.
 • Дослiджено мiкробiологiчнi та iмунологiчнi аспекти при електрохiрургiчних операцiях на органах травної системи.
 • Встановлено потенцiюючий або iнгiбуючий вплив жовчi та жовчних кислот на антимiкробну активнiсть антибiотикiв i нiтрофуранових препаратiв.
 • Впроваджено у практику метод визначення антибiотикочутливостi бактерiй.
 • Створено капсулу для забору матерiалу iз шлунково-кишкового тракту.
 • Розроблено спосiб визначення iнфiкування жовчовивiдних шляхiв.
 • Дослiджено вплив електрогiдравлiчного ефекту на дрiжджi для одержання кормового бiлка.
 • Грунтовно вивчено рiзноманiтнi аспекти мiкробної екологiї шкiри людини в рiзнi вiковi перiоди в нормi та при патологiї, запропоновано препарати-пробiотики для корекцiї дисбiотичних зрушень;
 • Розроблена клiнiко-лабораторна дiагностика гострих шлунково-кишкових захворювань;
 • Досліджена мікрофлора опікової рани та розроблений метод її корекції пробіотиком А-бактерином.

Всього за роки існування кафедри підготовлено 4 доктора наук, 30 кандидатів наук. Співробітниками кафедри опубліковано понад 600 статей, наукових тез, одержано 5 авторських свідоцтв на винаходи, одинадцять патентів.

Колектив кафедри брав участь у 8 міжнародних та близько 95 Всеукраїнських науково-практичних конференціях, конгресах, симпозіумах, присвячених актуальним питанням мікробіології, вірусології, імунології та паразитології.

Нарада завiдувачiв кафедрами мiкробiологiї медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладiв, присвячена пам'ятi академiка НАН України В.В. Смирнова (2003).

Злiва на право: проф. С.I. Климнюк, академiк В.П. Широбоков, зав.кафедри мiкробiологiї, вiрусологiї та iмунологiї Нацiонального медичного унiверситету iм. О.О. Богомольця, директор iнституту мiкробiологiї i вiрусологiї iм. Д. К. Заболотного НАН України, чл.-кор. НАН України, проф. В.С. Пiдгорський.

Кафедра ініціювала і була організатором Науково-практичної конференції «Актуальні проблеми екології мікроорганізмів».

Спільне фото учасників конференції у конгрес-центрі "Червона калина" (2007р.)

Професор Климнюк С.І. та асистент кафедри Винничук М.О.(зліва) учасники конференції "Довкілля та здоров'я" (2011р.)

1-31 березня 2017 року асистент Кравець Н.Я. проходила стажування за програмою академічних обмінів для молодих працівників/вчених на базі кафедри мікробіології Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Завдяки співпраці між Тернопільським державним медичним університетом імені І.Горбачевського та Університетом медичним імені П’ястова Славського у Вроцлаві.

Завідувач кафедри мікробіології професор, доктор Гражина Госцініак та асистент Наталія Кравець (з права на ліво)(2017р.)

11-15 вересня 2017 року відбувся XV з’їзд Товариства мікробіологів України імені С.Виноградського (ТМУ) на базі Одеського національного університету імені І. Мечникова. У роботі з’їзду брали участь доцент кафедри мікробіології, вірусології та імунології О.Покришко з доповіддю «Antibiotic susceptibility of gramnegative microorganisms isolated from patients with urinary system diseases at the University Hospital of Ternopil in 2016» та асистент кафедри Н.Кравець із стендовим повідомленням.

Доцент Покришко О.В. та асистент Кравець Н.Я. ( з права наліво) (2017р.) під час XV з’їзд Товариства мікробіологів України імені С.Виноградського

Очолював роботу з’їзду президент Товариства мікробіологів України академік НАН України В.С.Підгорський. Від Тернопільського відділення ТМУ до організаційного комітету входив завідувач кафедри мікробіології, вірусології та імунології ТДМУ, професор С.І.Климнюк.