Наукова робота кафедри мікробології,вірусології та імунології передбачає планування та виконання дисертаційних робіт, виконання кафедральних і міжкафедральних науково-дослідних робіт, організацію та участь у проведенні всеукраїнських і міжнародних наукових форумів, підготовку студентських наукових робіт. 

Всього за роки існування кафедри підготовлено 4 доктора наук, 30 кандидатів наук. Співробітниками кафедри опубліковано понад 600 статей, наукових тез, одержано 5 авторських свідоцтв на винаходи, одинадцять патентів.

Колектив кафедри брав участь у 9 міжнародних та близько 105 Всеукраїнських науково-практичних конференціях, конгресах, симпозіумах, присвячених актуальним питанням мікробіології, вірусології, імунології та паразитології.

Сфера наукових iнтересiв колективу кафедри: вивчення проблеми функцiонування мiкробiоценозiв людини в нормi та при патології; розробка способів корекції дисбактеріозів; мікробіологічні аспекти лікування синдрому стопи діабетика; дослідження проблеми стафілококових інфекцій, антибіотикорезистентності та бактеріального антагонізму; 

вивчення носійства стафілококів і  патогенних представникив родини Enterobacteriaceae. 

Основнi науковi здобутки кафедри: дослiджено мiкробiологiчнi аспекти променевої хвороби i бактерiоносiйства;

грунтовно вивчено лейкотоксини аеробних i анаеробних мiкроорганiзмiв, розроблено експрес-метод лабораторної дiагностики газової гангрени i спосiб виготовлення протигангренозних сироваток; всебiчно дослiджено імунологічні реакцiї при одночасному застосуваннi протикорової та протипаротитної вакцини, а також при рiзних схемах черевнотифозної iмунiзацiї; дослiджено мiкробiологiчнi та iмунологiчнi аспекти при електрохiрургiчних операцiях на органах травної системи; встановлено потенцiюючий або iнгiбуючий вплив жовчi та жовчних кислот на антимiкробну активнiсть антибiотикiв i нiтрофуранових препаратiв; впроваджено у практику метод визначення антибiотикочутливостi бактерiй;  створено капсулу для забору матерiалу iз шлунково-кишкового тракту; розроблено спосiб визначення iнфiкування жовчовивiдних шляхiв; дослiджено вплив електрогiдравлiчного ефекту на дрiжджi для одержання кормового бiлка; грунтовно вивчено рiзноманiтнi аспекти мiкробної екологiї шкiри людини в рiзнi вiковi перiоди в нормi та при патологiї, запропоновано препарати-пробiотики для корекцiї дисбiотичних зрушень; розроблена клiнiко-лабораторна дiагностика гострих шлунково-кишкових захворювань;досліджена мікрофлора опікової рани та розроблений метод її корекції пробіотиком А-бактерином. 


Нарада завідувачів кафедрами мікробіології  медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів, присвячена пам'яті академіка НАН України В.В. Смирнова (зліва на право): проф. С.I. Климнюк, академік В.П. Широбоков, зав.кафедри мікробіології, вірусології та імунології Національного медичного університету iм. О.О. Богомольця, директор Інституту мікробіології і вірусології iм. Д. К. Заболотного НАН України, чл.-кор. НАН України, проф. В.С. Пігорський. (2003 рік)

Кафедра ініціювала і була організатором  Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми екології мікроорганізмів»  проведеної 7-8 вересня 2007 року на базі конгрес-центру " Червона калина". Конференція була приурочена до 80 річчя від дня народження професора кафедри, доктора медичних наук Олександра Івановича Ситника.Учасники конференції зосередили свою увагу на вирішенні актуальні проблеми син - та аутекології мікроорганізмів.

Спільне фото учасників конференції у конгрес-центрі "Червона калина" (2007 рік)

Щорічно, починаючи з 1998 року  кафедра приймає участь в організації і проведенні науково-практичної  конференції «Довкілля і здоровۥя». Популярність конференціі серед науковців України неухильно зростає. Результати мікробіологічних досліджень публікуються у збірнику формуючи розділ: "Біологічні та мікробіологічні аспекти забезпечення здоров’я людини та збереження довкілля" . 

Професор  С.І.  Климнюк та асистент кафедри  М.О. Винничук (зліва) учасники конференції "Довкілля та здоров'я" (2011 рік)

1-31 березня 2017 року асистент Н.Я. Кравець проходила стажування за програмою академічних обмінів для молодих працівників/вчених на базі кафедри мікробіології Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Завдяки співпраці між Тернопільським державним медичним університетом імені І.Горбачевського та Університетом медичним імені П’ястова Славського у Вроцлаві.

Завідувач кафедри мікробіології професор, доктор Гражина Госцініак та асистент Наталія Кравець  (зправа на ліво)(2017 рік)

11-15 вересня 2017 року відбувся XV з’їзд Товариства мікробіологів України імені С.Виноградського (ТМУ) на базі Одеського національного університету імені І. Мечникова. У роботі з’їзду брали участь доцент кафедри мікробіології, вірусології та імунології О.Покришко з доповіддю «Antibiotic susceptibility of gramnegative microorganisms isolated from patients with urinary system diseases at the University Hospital of Ternopil in 2016» та асистент кафедри Н.Я. равець із стендовим повідомленням. Очолював роботу з’їзду президент Товариства мікробіологів України академік НАН України В.С. Підгорський. Від Тернопільського відділення ТМУ до організаційного комітету входив завідувач кафедри мікробіології, вірусології та імунології ТДМУ, професор С.І. Климнюк. 

Учасники XV з’їзд Товариства мікробіологів України імені С.Виноградського асист. Н.Я. Кравець та доц. О.В. Покришко (зліва на право) (2017 рік)

Доц.  О.В. Покришко взяла участь у восьмій європейська конференція Міжнародної спілки науковців з хвороби Лайма та асоційованих хвороб (ILADS)  на якій було розглянуто тему «Трансмісивні хвороби: інфекції, запалення, автоімунітет», яка відбулася у Варшаві 15-16 червня 2018 року. На конференції було вона представила постерну доповідь разом з  доц.  С.О. Никитюк на тему «Lyme disease, problem of diagnostics in children» («Лайм-бореліоз, проблеми діагностики в дітей»). Цей звіт про результат досліджень ряду науковців України, визнаний переможцем постерних доповідей конференції. 

 Доц.  С.О. Никитюк  та доц.  О.В. Покришко  біля постеру ТДМУ (2018 рік)

 20-21 вересня 2018р. у Вінницькому національному медичному університеті  ім. М.І. Пирогова відбулася науково-практична конференція за міжнародної участі "Актуальні питання стратегії,тактики застосування і дослідження антибіотиків,антисептиків ,дезінфекторів" в  якій було представлено спільну роботу   науковців  Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Волянська Л.А., Бурбела Е.І., Кравець Н.Я., Борак В.П " Бактеріологічне дослідження при гострих респіраторних інфекціях: актуально,інформативно та ефективно",яку представляла асит. Кравець Н.Я.

Участь доц. Покришко О.В. та асит. Кравець Н.Я. у 4-тому щорічному регіональному науковому симпозіумі в рамках концепції «Єдине здоров’я» за підтримки ПЗБЗ в Україні,що проходив у Києві з 20 по 24 травня 2019 р .

Доц. О.В. Покришко ,асит.  Н.Я. Кравець та  К. Парех Фулгуні під час представлення постерних доповідей (2019 рік)

 5 листопада 2019 року відбулася наукова конференція:"Актуальні проблеми мікробіології, вірусології та імунології”, присвяченої 100-річчю з дня заснування кафедри мікробіології, вірусології та імунології  Національного медичного університету імені О. О. Богомольця  МОЗ України. У конференції також взяли участь представники профільних кафедр споріднених вузів та співробітники науково-дослідних інститутів.У роботі конференції взяли участь зі своїми виступами відомі представники наукової галузі член-кореспондент НАМН України, професор В.І. Задорожна, Заслужений лікар України, завідувач кафедри вірусології НМАПО професор І.В. Дзюблик, професор Г.К. Палій, завідувач відділу репродукції вірусів ІМВ НАН України С.Д. Загородня.  

Учасники конференції "Актуальні проблеми мікробіології, вірусології та імунології” (2019 рік)

Проф. С.І. Климнюк під час доповіді на конференції Актуальні проблеми мікробіології, вірусології та імунології” (2019 рік)

Доцент Олена Покришко виступила з доповіддю «Physiology of Microorganisms, the Growth Curve Microbial Metabolism» в рамках the 6th Scientific Conference of Microbiology and Immunology Department (15-16th February 2020) в рамках візиту в Університет Мансури. 

Делегація викладачі ТНМУ у складі завідувача кафедри фармацевтичної хімії Лілії Логойди, доцента кафедри фармакології з клінічною фармакологією, керівника наукового відділу Оксани Шевчук, доцента кафедри управління та економіки фармації з технологією ліків Олени Покотило та доцента кафедри мікробіології, вірусології та імунології Покришко Олени  в 14-20 лютого 2020 року відвідала Університет Мансури (2020 рік)

Доцент О.В. Покришко виступила з доповіддю на  6th Scientific Conference of Microbiology and Immunology Department  (2020 рік)

20-21 лютого в м Києві відбувся конгрес з міжнародною участю з питань застосування пре- і пробіотичних засобів в медицині викладачі кафедри доценти Романюк Лідія,Олійник Ніна та асистент Кравець Наталія взяли участь у симпозіумі, де заслухали доповіді вчених України, Федеративної Республіки Німеччини, Фінляндії, Польщі, Хорватії.  . 

Доц. Л.Б. Романюк , асит.  Н.Я. Кравець , доц.  Н.М. Олійник учасники  конгресу PRO/PRE BIOTIC 202: ІІ Міжнародний конгрес м. Київ  (2020 рік) 

 Виступ Arthur Ouwehand з Фінляндії про важливість передачі мікробіому матері до новонародженого (2020 рік) 

22-24 квітня 2021 року, в Тернопільському національному медичному університеті імені І.Горбачевського відбулася XXI Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Довкілля і здоров’я», присвячена 35-ій річниці Чорнобильської катастрофи. 

Учасники конференції «Довкілля і здоров’я» під час обговорення доповідей (2021 рік)

Під час секційного засідання 24 квітня під головуванням завідувача кафедри мікробіології, вірусології та імунології, доктора медичних наук, професора Сергія Климнюка та кандидата медичних наук, доцента кафедри мікробіології, вірусології та імунології ТНМУ Наталії Ткачук. Було заслухано доповіді: доцента кафедри мікробіології, вірусології та імунології ТНМУ Олени Покришко «Досвід використання програми WHONET», доцента кафедри мікробіології, вірусології та імунології ТНМУ Наталії Ткачук «Аналіз сучасних методів раннього виявлення інфікованості населення М.TUBERCULOSIS», доцента кафедри мікробіології, вірусології та імунології ТНМУ Лідії Романюк «Гендерно-вікові особливості пацієнтів, хворих на вірусно-бактеріальну пневмонію, асоційовану з COVID-19», кандидат медичних наук Ірини Галабіцької «Вплив комплексного лікування пацієнтів з первинним остеоартрозом у поєднанні із захворюваннями, що супроводжуються зниженням екскретроної функції підшлункової залози, на дисбіоз товстої кишки», асистент кафедри мікробіології, вірусології та імунології ТНМУ Галини Михайлишин «Стан гуморального імунітету при бактеріальному вагінозі», аспірант кафедри мікробіології, вірусології та імунології ТНМУ Віти Ясній «Застосування пробіотиків, як спосіб корекції мікробіоценозів у пацієнтів з цукровим діабетом». 

Тематика доповідей, які були заслухані під час конференції «Довкілля і здоров’я» (2021 рік)

У Каїрі (Єгипет) 7-8 жовтня 2021 року відбулася сьома Євро-Середземноморська конференція LifeSciences, Pharma, and Biomedicine (BioNat-7). В умовах пандемії COVID-19 захід вирішено було провести у змішаній формі: перший день (7 жовтня 2021 р.) – зустріч у Каїрі, а 2 день (8 жовтня 2021 р.) – у вигляді вебінару (онлайн-зустріч). Доцент кафедри  Олена Покришко  секції  BioNat-7 представила доповідь на тему «Динаміка чутливості до антибіотиків мікроорганізмів, вилучених від пацієнтів, які перебувають на ШВЛ у відділенні інтенсивної терапії».

Доцент  О.В. Покришко  представила свою доповідь про зростання резистентності мікроорганізмів до антибіотиків  на BioNat-7 (2021 рік)

21 – 23 квітня 2022 року в Тернопільському національному медичному університеті імені І.Горбачевського відбулася ХХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Довкілля і здоров’я». Захід організовано спільно кафедрою фізіології з основами біоетики та біобезпеки, кафедрою загальної гігієни та екології та кафедрою мікробіології, вірусології та імунології ТНМУ. 

Викладачі кафедри  прийняли участь  у  ХХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Довкілля і здоров’я» (2022 рік) 

Асистент кафедри Г.І. Михайлишин взяла участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретико-практичні аспекти розвитку науки, освіти та суспільства»,яка відбулася в онлайн форматі 28 квітня 2023 р.,м. Рівне, Україна.

Сертифікат асист. Г.І. Михайлишин, що підтверджує її участь у конференції (2023 рік)

19 жовтня 2023 року  аспірат заочної форми навчання Павло Петах представив на міжкафедральному засіданні результати свого наукового дослідження  на тему : SARS-CoV-2 індуковані зміни кишкової мікробіоти та імунометаболізму лімфоцитів у хворих на цукровий діабету 2 типу  про зміни мікробіоти кишківника.

Викладачі кафедри під час заслуховування наукового звіту аспіранта кафедри П. Петаха (2023 рік) 

В грудні 2023 року на кафедрі відбулася апробація дисертації  асистента кафедри Михайлишин Галини Іванівни «Мікробіологічні та імунні особливості бактеріального вагінозу та шляхи їх корекції» за спеціальністю 091 «Біологія» галузі знань 09 «Біологія». 

Апробація  дисертаційної роботи асист. Г.І. Михайлишин (2023 рік)  

25 – 27 квітня 2024 року  відбулася ХХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Довкілля і здоров’я»  цей захід щорічно упродовж організовують з метою вшанувати пам’ять жертв аварії на Чорнобильській атомній електростанції. 

Виступи учасників конференції  на ХХІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Довкілля і здоров’я» , яка відбувалася у змішаному форматі (2024 рік)

Викладачі кафедри прийняли участь у роботі науково-практичної  конференції “Здобутки клінічної та експериментальної медицини”, присвяченої 170-літньому ювілею Івана Горбачевського. Конференція відбулася 13-14 червня 2024 року на базі Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України. Науковці медуніверситету, за традицією, відзвітують про свої досягнення на секційних засіданнях. Аспірант Бучинський М.В .,  у співавторстві з проф. Камишний О.М., проф. Климнюк С.І. ., Воробець І.В.   презентував стендову доповідь на тему: РОЛЬ ЕКСПРЕСІЇ ГЕНІВ AHR, FFAR2, FXR І TGR5 У ВЗАЄМОДІЇ COVID-19 ТА МЕТАБОЛІЧНО-АСОЦІЙОВАНОЇ ЖИРОВОЇ ХВОРОБИ ПЕЧІНКИ на секції «ВНУТРІШНЯ МЕДИЦИНА, ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ, ПСИХІАТРІЯ ТА НЕВРОЛОГІЯ».  Доцент Галабіцька І.М., у співавторстві проф. Бабінець Л.С.  доповіла на пленарному засіданні, тема доповіді: ВПЛИВ КОМОРБІДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ НА ЕКЗОКРИННУ ФУНКЦІЮ  ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ У ХВОРИХ НА ОСТЕОАРТРОЗ.  Доценти П’ятковський Т.І., Покришко О.В., у співавторстві з доц. Данилковим С.О. представили результати своєї роботи "ОЗОН ЯК ЗАСІБ ДЕЗІНФЕКЦІЇ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ (НА ПРИКЛАДІ ЛИСТЯ ШПИНАТУ) І ВОДИ". 

Доц. І.М. Галабіцька під час доповіді на науково-практичній конференції Здобутки клінічної та експериментальної медицини” (2024 рік)

Доц. Т.І. П’ятковський  презентує результати наукової роботи  (2024 рік)

Доц. О.В.Покришко та  аспірант  М.В. Бучинський учасники конференції  “Здобутки клінічної та експериментальної медицини” (2024 рік)