На базі кафедри навчаються студенти: медичного, стоматологічного, фармацевтичного факультетів та ННІ медсестринства. 

Теоретичнi й практичнi знання студенти здобувають  українською та англiйською мовами. 

Викладачами кафедри в системі Moodle розміщено матеріали для підготовки студентів до практичних заняття. Для контролю знань студентів розроблено та введено в систему Moodle тестові завдання з дисципліни. На заняттях систематично використовуються бази тестів ліцензійних тестових іспитів типу КРОК-1 та КРОК-2 в рамках підготовки до їх здачі.

    Практичне заняття проводить завідувач кафедри професор  С.І. Климнюк (2013 рік)

Практичне заняття проводить доцент кафедри  М.С. Творко (2016 рік)

На кафедрі проходять навчання студенти ІІ-ІІІ курсів медичного (з 1957 р.), фармацевтичного (з 2000 р.) факультетів, ІІ курсу стоматологічного ( з 2004 р.) факультету, студенти інституту медсестринства (з 1998 р.) та ІІ-ІІІ курсів факультету іноземних студентів ( з 1998 р.).

У кінці 60-х на початку 70-х років на кафедрі вперше в університеті було запроваджено програмований контроль знань студентів із використанням прозірок.

З 2005-2015 рр. році викладання дисциплін на кафедрі відбувалося за системою єдиного дня та згідно засад кредитно-модульної системи. В цей період були введені лінії практичних навичок по предметах і курсах (матрикули), дистанційний тестовий контроль знань студентів за системою Moodle та семестровий тестовий іспит. Для забезпечення дистанційного контролю та проведення семестрового тестового іспиту викладачами кафедри створений банк тестових завдань для студентів всіх спеціальностей трьома мовами. Цей банк охоплює близько 25-30 тис. тестових завдань трьома мовами і включає тестові завдання, малюнки, ситуаційні задачі типу «Крок-1».

З 2015 навчального року навчальний процес на I-III курсах відбувається за методикою двохгодинного практичного заняття. Для оптимізації підготовки до предмету на Web – порталі університету на сторінці кафедри представлені у вільному доступі для студентів навчальні робочі програми, розклади занять, тексти лекцій та їх мультимедійні презентації, методичні розробки та матеріали до підготовки до практичних занять, тестові завдання для підсумкового контролю знань на практичному занятті, та бази тестів для підготовки до тестової частини іспиту з усіх спеціальностей які навчаються на кафедрі та завдання СПРС.

Кафедра, займає 5 навчальних аудиторій для практичних занять із студентами, має лабораторію мікробіологічних та паразитологічних досліджень, яка устаткована усім необхідним сучасним обладнанням, де виконуються навчальні, діагностичні та наукові дослідження.  Для забезпечення наукового і методичного рівня навчального процесу на кафедрі створено відповідну матеріально-технічну базу. Вона включає: 3 відеопроекційні установки, 40 мікроскопів,  170 мікропрепаратів, 400 таблиць, 250 прозірок. Табличний фонд в останні роки поповнено ламінованими таблицями, виготовленими у видавництві «Укрмедкнига». У 2015-2016 роках отримано 26 нових монокулярних мікроскопів та 5 мультимедійних систем для кожної навчальної аудиторії.  

Матеріали,обладнання та методи їх використання на кафедрі мікробіології,вірусології та імунології (2020 рік)

Для забезпечення якісної навчальної роботи видано методичні рекомендації до практичних занять, тест-завдання з імунології, підготовлено посібник “Основні мікроорганізми – збудники захворювань людини”. Створені протоколи до практичних занять для студентів трьох факультетів українською та англійською мовами, які щорічно перевидаються та змінюються згідно вимог навчальних програм з курсу «Мікробіологія, вірусологія та імунологія». Для іноземних студентів співробітниками кафедри створені і видані англійською мовою методичні матеріали з основних розділів дисципліни: «Загальна мікробіологія», «Імунологія», «Вірусологія», «Спеціальна мікробіологія».

  Методичнi матерiали:

  Методичні матеріали різних років (2009 рік, 2011 рік, 2018 рік)

Колективом авторів проф. І.О. Ситником, проф. С.І. Климнюком, доц. М.С. Творко було написано підручник “Мікробіологія, вірусологія, імунологія”(1998 р.), посібник “Практична мікробіологія” (2004 р.), який зараз готується до перевидання оновленим і доповненим. У 2009 році навчальний посібник «Основи імунології» ( М.С. Творко,  С.І. Климнюк,  Н.І.Ткачук ). У 2010, 2015,2016 роках авторський колектив під керівництвом академіка НАН України В.П.Широбокова, в який ввійшов і проф.  С.І. Климнюк , видав підручник «Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія» та «Медицинская микробиология, вирусология и иммунология». Авторський колектив до складу якого ввійшов професор С.І. Климнюк видав підрусник для для студентів стоматологічних ф-тів вищих мед. навч.закл. ІІІ- IV р.а."Мікробіологія,вірусологія,імунологія " у 2017 році. 

Доц. Н.М.  Олійник проводить консультацію щодо виконання  самостійної роботи студентів (2018 рік)

У  2018р. колектив кафедри, а саме проф.  С.І. Климнюк , проф. І.М. Ситник , доценти М.С. Творко,  Н.І. Ткачук , Л.Б. Романюк,  О.В.Покришко  за редакцією академіка В.П. Широбокова опублікували у новій редакції посібник " Практична мікробіологія".

Вперше в Україні колективом кафедри було підготовлено мультимедійний компакт-диск “Мікробіологія, вірусологія, імунологія”.

У 70-х роках було знято 5 навчальних кольорових кінофільмів. Сьогодні фільмотека кафедри нараховує понад 30 відеофільмів, які демонструються    студентам під час проведення лекцій і практичних занять.

У 2018 році колектив кафедри розробив навчальні презентації для практичних робіт на українській та англійській мовах, що значно полегшує  виконання практичних роботів під час заняття та допомагає   продемонструвати методи, які важко виконати в умовах практичного заняття, яке обмежене у часі. 

Студенти на практичному занятті - асит.  І.О. Сатурськата під час здачі практичних навичок - доц.  Л.Б. Романюк  (2017 рік)

  Практичне заняття проводить асистент кафедри  І.Р. Волч  відвідує заняття проф.  С.І. Климнюк (2017 рік)

Практичне заняття  проводить стар. вик.  А.Р. Малярчук, асит.  В.П. Борак  (зліва направо) (2018 рік)

Студенти щорічно беруть участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді з Мікробіології.Так у 2016р. студентки ІІІ курсу медичного факультету Булавіна Катерина, Сорочан Катерина, Вівчар Зоряна прийняли участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни « Мікробіологія, вірусологія та імунологія», яка відбулась 7-8 квітня на базі Національного медичного університету імені О.О. Богомольця на кафедрі мікробіології, вірусології та імунології. Студентка ІІІ курсу Катерина Булавіна отримала Диплом ІІ ступеня.

      Спільне фото учасників та журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Мікробіологія, вірусологія та імунологія»,  яка відбулась 7-8 квітня 2016 р. на базі Національного медичного університету імені О.О. Богомольця на кафедрі мікробіології, вірусології та імунології (2016 рік)

З метою підготовки студентів медичного, стоматологічного, фармацевтичного факультетів та факультету іноземних студентів   до ліцензійного іспиту КРОК-1 під час практичних занять та лекцій  відбувається обговорення тестових запитань та  написання тестового контролю на занятті, проведення лекцій-консультацій перед написанням пре-КРОК, написання пре-КРОК ів. В системі системі Moodle для кожної спеціальності відкриті тренувальні тести, для самостійної підготовки студентів.

Викладачі кафедри асистенти І.М. Галабіцька , І.І.Медвідь ,  Н.Я. Кравець проводять консультацію перед написання пере-Кроку (2019 рік)

 З метою успішної здачі іспиту IFOM ля студентів медичного факультету 3 курсу, ґрунтуючись на підручнику для підготовки до міжнародного ліцензійного іспиту USMLE Step 1 Lecture notes (Kaplan), розроблено та прочитано лекції українською та англійською мовою. 

Для покращення засвоєння студентами знань та підготовки до семестрового іспиту колективом кафедри у 2019 році підготовлено та видано посібник «Мікробіологія, вірусологія та імунологія в запитаннях та відповідях » українською  мовою.

У 2019 р.  асистент кафедри Винничук М.О. отримав посвідчення школи молодого викладача.  

Навчальний рік  2020-2021 рік  розпочався в режимі он-лай  з використанням сучасних технологій комунікації в нашому університеті для проведення навчальних занять (практичних занять та лекцій) використовують програму Teams Microsoft 365. У системі  Moodle розташовані всі необхідні матеріали  та тестові завдання для кожного заняття, також студенти при відсутності  мережі інтернет з технічних причин мають змогу повністю ознайомитися з матеріалами підготовки, а також переглянути записані лекції та протестуватися і отримати позитивну оцінку

Проведення практичного заняття в режимі онлайн з студентами 3 курсу іноземного факультету аситент Н.Я.Кравець (2020рік)

Практичне заняття в режимі онлайн з студентами 3 курсу іноземного факультету аситент  І.М.Галабіцька (2020рік)

У 2020-2021 навчальний  рік в ТНМУ ім. І.Я. Горбачевського проводиться в онлайн режимі з використанням платформи MS Teams. Викладачами кафедри було записано цикл відеолекцій для медичного, стоматологічного, фармацевтичного  факультетів та факультету іноземних студентів,які допоможуть студентам у будь-який зручний для них  час прослухати лекцію ще раз та детально ознайомитися з важливою інформацією.   

Асистент І.І. Медвідь та професор  С.І. Климнюк під час запису відеолекції та розміщення відеоматеріалів у системі MOODLE (2021 рік)

18 - 24 листопада - світовий тиждень правильного використання антибіотиків.  Студенти третього курсу медичного факультету разом з викладачами  кафедри проведи  круглий  стіл  в онлайн форматі на платформі Teams на тему : "Проблеми антибіотикорезистентності у медицині". Антибіотикорезистентність основних збудників інфекційних захворювань є однією з найбільших проблем сучасної медицини, Всесвітня Організація Охорони Здоров'я оголосила антибіотикорезистентність однією з основних загроз людству. Причиною зростаючої хвилі антибіотикорезистентності бактерій експерти називають безконтрольне застосування антибіотиків пацієнтами без призначення лікаря (самодіагностику й самолікування). 

Студенти та викладачі кафедри під час круглого столу на тему : "Проблеми антибіотикорезистентності у медицині"в онлайн форматі (2021 рік)

Щороку викладачі кафедри працюють над підвищенням кваліфікації педагогічної майстерності. Науково-педагогічні працівники кафедри пройшли курси підвищення кваліфікації «Педагогічна майстерність викладачів вищих навчальних закладів» на базі ТНМУ ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України. 

Доценти кафедри Л.Б. Романюк, Н.Я. Кравець під час тренінгу " Емоції  на роботі профілактика професійного вигорання"  (2022 рік)

Навчальний рік  2022-2023 у Тернопільському національному медичному університеті  в умовах воєнного стану навчальний процес у повному обсязі наживо розпочався у серпні . Під час повітряних тривог  студенти та викладачі мають змогу продовжити проведення практичних занять в укриті. Всі укриття обладнані, відремонтовані та укріплені, перевірені і затверджені для використання комісією за участі представників ДСНС, які відповідають за цивільний захист населення, фахівців відділу ювенальної превенції ГУНП в Тернопільській області.  

Асист.  І.М. Галабіцька зі студентами медиками проводить практичне заняття в укритті під час  повітряної тривоги (2022 рік) 

Викладачі кафедри та студенти 3 курсу медичного факультету  під час конференціїї про біотероризм (2022 рік)

Навчальній рік 2023-2024 року в ТНМУ імені І.Я. Горбачевського розпочався у в онлайн та офлайн формі навчання. Під час повітряних тривог студенти та викладачі повинні перебувати в укриттях для цього у інституту медико-біологічних проблем  є добре обладнане укриття для проведення занять. 

Практичне заняття в укритті під час повітряної тривоги проводить доцент Н.І. Ткачук  (2023рік)

Під час підготовки  та проведення занять  викладачі кафедри використовують навчальні платформи: ClinicalKey, Osmosis, AMBOSS, Lecturio, які надають безкоштовний доступ до своїх ресерсів в рамках програми #StandWithUkraine.

Доц. Н. Я. Кравець під час проведення практичного заняття для студентів 

факультету іноземних студентів групи ІС-213 (2023 рік)

7 грудня 2013 року на кафедрі було проведено перший етап Всеукраїнської  студентської олімпіади відповідно до Положення про  проведення Всеукраїнської студентської олімпіади., затвердженого наказом МОН України від 13.12.2012. №1410.

Викладачі кафедри  та студенти під час  проведення олімпіади  (2023 рік)

Щороку на кафедрі проводиться підсумкова конференція,учасниками, якої є студенти 3 року навчання, які завершують вивчення курсу "Мікробіологія, вірусологія та імунологія" на конференції обговорювали питання присвячені збудникам, які викликають внутрішньолікарняні інфекції.

Учасники конференції під час представлення своїх доповідей у форматі онлайн на платформі Teams (2023 рік)

Цьогоріч викладачі кафедри  вперше проводили підготовку випускних кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти фармацевтичного факультету.  25 квітня 2024 року студенти представили на публічному перезахисті свої наукові дослідження та продемонстрували набуті ними теоретичні знання та вміння. Всі виступаючі продемонстрували  хорошу здатність аналізувати та узагальнювати результати наукових досліджень.

До захисту було подано 7 кваліфікаційних робіт:  Баланович І. О. - Порівняльна характеристика рівня стафілококового бактеріоносійства серед студентів фармацевтичного факультету та провізорів аптек. Науковий керівник доц.  Покришко О.В.;  Валько С. О. - Фармакоекономічний аналіз використання цефтріаксону у хворих на цукровий діабет ІІ типу. Науковий керівник доц.  Волч І.Р.; Дмитрук Г. С. - Противірусні препарати для лікування COVID-19: акцент на інтерферони, як лікарські препарати. Науковий керівник проф. Камишний О. М.; Когут А. І. - Моніторинг бактеріальної контамінації вітрин аптечних приміщень. Науковий керівник доц.  Романюк Л. Б.; Ревура О. Р. - Аналіз фармакотерапії антибіотиками респіраторної патології у пацієнтів з цукровим діабетом ІІ типу. Науковий керівник доц. Романюк Л. Б.; Руда О. Я. - Аналіз фармакотерапії метформіну при цукровому діабеті ІІ типу. Науковий керівник проф. Камишний О. М.; Стирко К. Р. - Порівняльна характеристика антимікробного ефекту антисептиків для рук різного виробництва. Науковий керівник доц.  Покришко О.В.

 Передзахист кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти фармацевтичного факультету (2024 рік)