Наукові публікації Ткачук Наталії Іллівни, доц. к.м.н.

1. Ткачук Н.І Усиление антимикробного действия нитрофурановых препаратов желчными кислотами. В кн.: Ауктуальные вопросы фармакологии и токсикогологии. Тернополь, 1981, с. 130-131.

2. Ткачук Н.І Потенциирование антистафилококкового действия нитрофурановых препаратов желчными кислотами. В кн.: Новое в диагностике и лечении сальмонеллеза, стафилококовой инфеции и вирусного гепатита. Тернополь, 1981, с. 42-43.

3. М. А. Андрейчин, Л. И. Богачик, А. Л, Ткачук Н.І Кравченко, Л. Г. Кийко, И. А. Сытник , А. С. Сокол. Диагностика и лечение поражений желчных путей при вирусном гепатите. Методичиские рекомендации. Киев, 1981. - 10с.

4. И. А. Сытник. Ткачук Н.І Совместное действие бензилпенициллина, фурагина и желчных кислот на стафилококки. Антибиотики, 1982, №ІІ, с. 23-26

5. Ткачук Н.І Усиление противомикробнй активности фуразолидона желчными кислотами. Врач. Дело, 1983, №4, с. 110-112.

6. Ткачук Н.І Влияние некоторых желных кислот на антибактериальную активность нитрофурановых препаратов. В кн.: Проблемы клинической микробиологии в неинфекционной клинике. Москва-Винница, 1983, с. 274-275.

7. И. А. Сытник, М. С. Творко, Э. Н. Ткачук Н.І Кованова, С. А. Калашник, С. И. Климнюк. Выбор антибиотиков для лечения бактериальных поражений желлчевыводящих путей. В кн.: Второй съезд инфекционистов УССР. К., 1983, с. 176-177.

8. Ткачук Н.І Сочетанное действие нитрофурановых препаратов и желчных кислот на стафилококки. Антибиотики, 1984, №3, с. 188-191.

9. З 1985 по 1996 дані не збережені.

10. Климюк С. І., Ситник І. О., Творко М. С., Ткачук Н.І. та ін., всього 7 осіб. Навчанню на кафедрі мікробіології – практичну спрямованість В кн.: особливості та науково-методичні аспекти удосконалення підготовки фахівців в медвузі. Матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 40-річчю ТДМА, 1997. Тернопіль. с. 31.

11. Климюк С. І., Ситник І. О., Творко М. С., Ткачук Н.І та ін., всього 7 осіб. Деякі особливості екології мікроорагнізмів, що персистують на шкірі здорових людей. Вісник наукових досліджень, 1997, №2-3. с. 77-82.

12. Маланчин І. М. Ткачук Н.І Ефективність нітрофуранових препаратів в передопераційній санації жовчовивідної системи. В кн.: Наукові записки, в. 1. матеріали виїзної сесії України. АН націон. конгресу, присвяч. 40-річчюТДМА, ч. 2. Київ. 1997. с. 470-471.

13. Ткачук Н.І Аспекти викладання екології навколишнього серидовища на кафедрі мікробіології, імунології і вірусології. В кн.: Методичні основи викладання та наук.-практ. екології сьогодення. Матеріали конфер. 23 грудня 1997. Тернопіль. с. 63.

14. Климюк С. І., Ситник І. О., Творко М. С., Ткачук Н.І та ін., всього 8 осіб. Можливі шляхи впливу на особистість у процесі навчання в медичній академії. В кн.: Актуальні питання оптимізації навч.-вииховн. процесу у мед. Вузі. Матеріали конф. 21 травня 1998 р., р. 2. Тернопіль. с. 33-36.

15. Маланчин І. М., Климюк С. І., Ситник І. О., Творко М. С., Ткачук Н.І та ін., всього 8 осіб. Ефективність санації лізоамідазою та мірамістином носіїв S. aureus серед студентів та викладачів. В кн.: Актуальні питання оптимізації навч.-виховн. процесу у мед. вузі. Матеріали конф. 21 травня 1998 р., р. 2. Тернопіль. с. 33-36.

16. Климюк С. І., Ситник І. О., Творко М. С., Ткачук Н.І та ін., всього 9 осіб. Основні збудники захворювань люини. «Медична академія» Тернопіль, 1997 р. 20с. Затвердженні ЦМК медико-біологіч. профілю радою ТДМА, протокол №2 від 28 листопада 1996р.

17. Климюк С. І., Ситник І. О., Творко М. С., Ткачук Н.І та ін., всього 7 осіб. Особливості викладання мікробіології, вірусології та імунології при підготовці бакалаврів. Сучасні проблеми підготовки фахівців у вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації МОЗ України, тернопіль, 29 вересня – жовтня 1999 р. (матеріали доповідей наук.-практ. конф.), с. 491-492.

18. Климюк С. І., Ситник І. О., Творко М. С.,Ткачук Н.І та ін., всього 7 осіб. Шляхи вдосконалення викладання мікробіології. Нові технології навчання в медичному вищому навч. Закладі. Тернопіль, 2000 р. (навч.-метод. конф.). с. 87-92.

19. Климюк С. І., Ситник І. О., Творко М. С., Ткачук Н.І та ін., всього 7 осіб. Деякі особливості мікробної еклогії шкіри хворихх на цукровий діабет і її чутливість до антибіотиків. Здобутки клінічної і експерементальної медицини, випуск 5. Тернопіль, 2000. с. 43-47.

20. Климюк С. І., Ситник І. О., Творко М. С., Ткачук Н.І та ін., всього 5 осіб. Методичні рекомендації до практичних занять та СПРС по мікробіології з основами імунології для студентів факультету бакалаврату та молодшихх спеціалістів медицини. Тернлпіль Укрмедкнига, 2000, 96с.

21. Климюк С. І., Ситник І. О., Творко М. С., Ткачук Н.І та ін., всього 7 осіб. Методичиские рекомендации к лабораторным занятиям по общей микробиологии, вирусологии и иммунологии для студентов медицинского факультета (часть І) Терноппіль Укрмедкнига, 2001, 78с.

22. Климюк С. І., Ситник І. О., Творко М. С., Ткачук Н.І та ін., всього 7 осіб. Методичиские рекомендации к лабораторным занятиям по общей микробиологии, вирусологии и иммунологии для студентов медицинского факультета (часть ІІ) Терноппіль Укрмедкнига, 2001, 93с.

23. Климюк С. І., Ситник І. О., Творко М. С., Ткачук Н.І та ін., всього 7 осіб. Типова навчальна програма з мікробіології, вірусології та імунології для студентів вищих навчальних закладів освіти ІІ-ІV рівня акредитації за спеціальністю 6.110100 «Сестринська справа» Київ, 1998. (затверджена МОЗ України 25 червня 1998 р.).

24. Климюк С. І., Ситник І. О., Творко М. С., Ткачук Н.І та ін., всього 8 осіб. Вплив аутомікрофлоришкіри на музейні штами стафілококів. В кн.: Актуальні питання клінічної інфектології. Матер. V з’їзду інфекціоністів України 7-9 травня 1998 р, м. Тернопіль, Укрмедкнига, 1998 р. с. 391.

25. Климнюк С.І., Ситник І.О., Творко М.С., Ткачук Н.І та ін. всього –6 осіб. Особливості навчання англомовних іноземних студентів на кафедрі мікробіології, вірусології та імунології. Всеукраїнська конференція “Проблеми навчання іноземних студентів у медичних вищих навчальних закладах України”, 19-20 квітня 2002 р., Тернопіль.

26. Климнюк С.І., Ситник І.О., Творко М.С., Ткачук Н.І та ін. всього –7 осіб. Практика проведення самостійної роботи студентів на кафедрі мікробіології, вірусології та імунології. Збірник нак.-метод. конф. “Роль самостфйної роботи у становленні майбутнього фахівця”, 5-6 квітня 2004 р., Тернопіль, Укрмедкнига. 2004. С. 72-75.

27. Климнюк С.І., Творко М.С., Ткачук Н.І Малярчук Г.Р. Антагоністична дія штамів-еубіотиків на нормальну мікрофлору шкіри Збірник матеріалів Міжнар. Наук.-практ. конф. “пробіотики – ХХІ століття. Біологія. Медицина. Практика.” 20-22 травня 2004 р., Тернопіль, Укрмедкнига. С. 66-70.

28. Малярчук Г.Р., Ткачук Н.І Смитюх Л.С. Антагоністичні взаємовідносини між бактеріями, що формують мікробіоценоз шкіри. Збірник матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. “Пробіотики – ХХІ століття. Біологія. Медицина. Практика.” 20-22 травня 2004 р., Тернопіль, Укрмедкнига. С. 113-119.

29. Климнюк С.І., Творко М.С., Ткачук Н.І та ін., всього – 10 осіб. Перспективи організації навчального процесу на кафедрі мікробіології, вірусології та імунології за умов запровадження Болонської системи. Збірник матер., наук.-практ. конф., “Досвід впровадження основних засад Болонського процесу в систему вищої медичної (фармацевтичної) освіти 14-15 квітня 2005 р., Тернопіль. Укрмедкнига. С. 131-136.

30. Климнюк С.І., Творко М.С., Ткачук Н.І та ін., всього –6 осіб. Деякі аспекти організації самостійної позааудиторної роботи студентів на кафедрі мікробіології. Збірник матер., навч.-метод. конф., “сучасні аспекти організації самостійної позааудиторної роботи студентів, лікарів-інтернів, курсантів.” 17 травня 2001 р. Тернопіль. Укрмедкнига. С. 75-77.

31. Климнюк С.І., Творко М.С., Ткачук Н.І та ін., всього –5 осіб. Особливості мікрофлори перитонеального вмісту при перфораціях шлунку і кишківника. Здобутки клінічної та експериментальної медицини, випуск 7. Збірник наукових праць XLV підсумкової (міжрегіональної) наук.-практ. конф.. 7 червня 2002 р., Тернопіль. Укрмедкнига. С. 73.

32. Марчишин С.М., Ткачук Н.І Цибульська Л.С., Дахим І.С., Калушка О.Б. Антимікробна активність екстрактів пирію повзучого (Argopyron repens L.) Медична хімія, т. 7., № 3, 2005 . С. 95-97.

33. Шкробот С.І., Ткачук Н.І Бударна О.Ю. Досвід застосування метипреду в лікуванні хворих на розсіяний склероз. Український вісник психоневрології, т. 14. В. 1 (46). С., 2006

34. Романюк Л.Б. Ткачук Н.І Досвід використання препаратів кальцію та віт. Д для лікування поєднаної патології щитоподібної залози та скелету Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник матеріалів. 8 червня 2007 року, Тернопіль,2007, С. 117-118

35. Климнюк С.І., Творко М.С., Ткачук Н.І та ін., всього –6 осіб. Деякіц підходи до оцінки мікробного пейзажу шкіри. Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні проблеми екології мікроорганізмів» 7-8 вересня 2007 року, Тернопіль ТДМУ, «Укрмедкнига», 2007 С.30-31

36. Климнюк С.І., Творко М.С., Ткачук Н.І та ін., всього –9 осіб. Характер і динаміка змін мікрофлори тонкого кишківника у хворих на кишкову непрохідність при використанні А-бактерину. Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні проблеми екології мікроорганізмів» 7-8 вересня 2007 року, Тернопіль ТДМУ, «Укрмедкнига», 2007 С.34-37

37. Климнюк С.І., Творко М.С., Ткачук Н.І та ін., всього –12 осіб. Порівняльна характеристика мікрофлори тонко кишкового вмісту у хворих на странгуляційну та обтураційну кишкову непрохідність. Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні проблеми екології мікроорганізмів» 7-8 вересня 2007 року, Тернопіль ТДМУ, «Укрмедкнига», 2007 С.38-40

38. Климнюк С.І., Творко М.С., Ткачук Н.І та ін., всього –9 осіб. Досвід застосування практично-орієнтованого навчання студентів медичного факультету на кафедрі медичної біології мікробіології, вірусології та імунології в умовах кредитно-модульної системи. «Медична освіта», № 3, 2007 . С. 52-54.

39. Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Ткачук Н.І М.С. Творко „Впровадження основ доказової медицини в навчальний процес на кафедрі медичної біології, мікробіології, вірусології та імунології” Медична освіта. - № 3, 2008. – с. 47-48.

40. Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Ткачук Н.І та ін. „Особливості викладання мікробіології у сучасних умовах” Медична освіта. - № 2, 2008. – с. 24-28.

41. Ткачук Н.І (у співавторстві) „Аналіз впровадження методики „єдиного дня” при викладанні мікробіології для студентів ННІ медсестринства”. „Медсестринство” № 4/2007.- с.25-26

42.С.І. Климнюк, Л.Б. Романюк, Ткачук Н.І О.В.Покришко „Практичні аспекти вивчення антибіотикочутливості мікрофлори ротоглотки дітей, що часто і тривало хворіють” Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції „Довкілля і здоров′я” 24-25 квітня 2008 року. Тернопіль, „Укрмедкнига” 2008. – с.42-43

43. С.І. Климнюк, Ткачук Н.І І.О. Ситник, Н.І. та ін. „Значущість окремих бактерійних угруповань шкіри кистей дітей” Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції „Довкілля і здоров′я” 24-25 квітня 2008 року. Тернопіль, „Укрмедкнига” 2008. – с.44-45

44. С.І. Климнюк, Л.Б. Романюк, Ткачук Н.І Творко М.С., Котляренко Л.Т., Ткачук Н.ІГерасимів І.М. „Впровадження інноваційних технологій в процес викладання медичної біології та мікробіології у медичному університеті” Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції „Досвід та проблеми впровадження кредитно-модульної системи навчання ВМ(Ф)НЗ України” 15-16 травня 2008 року, Тернопіль. – „Укрмедкнига”. – 2008. – с.50-51

45. Климнюк С.І., Ткачук Н.І Романюк Л.Б. «Диференційований підхід до викладання мікробіології для медсестер залежно від освітньо-кваліфікаційного рівня» Медсестринство, - № 3, - 2008. – с. 10-11.

46. Климнюк С.І., Герасимів І.М., Ткачук Н.І Покришко О.В., Романюк Л.Б. „Спроба застосування мірамістину для корекції мікробіоценозу шкіри” Biomedical and Biosocial Anthropology, 2008; № 11, с.73-77.

47. Шкільна М.І., Ткачук Н.І Покришко О.В.«Порівняльна характеристика мікрофлори ротової порожнини і жовчі у хворих на лямбліоз» Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції „Довкілля і здоров′я” 24-25 квітня 2008 року. Тернопіль, „Укрмедкнига” 2008. – с.101-102

48. Климнюк С.І., Коршовський І.Л., Ткачук Н.І Покришко О.В., та ін. «Мікробіологічна та макроскопічна характеристика експериментального перитоніту» Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції „Довкілля і здоров′я” 24-25 квітня 2008 року. Тернопіль, „Укрмедкнига” 2008. – с.18-19

49. С.І. Климнюк, Л.Б. Романюк, Н.І. Ткачук, О.В.Покришко Ткачук Н.І „Практичні аспекти вивчення антибіотикочутливості мікрофлори ротоглотки дітей, що часто і тривало хворіють”. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції „Довкілля і здоров′я” 24-25 квітня 2008 року. Тернопіль, „Укрмедкнига” 2008. – с.42-43

50. С.І. Климнюк, І.О. Ситник, Н.І. Ткачук, М.С. Творко, Г.Р. Малярчук, О.В.Покришко, Л.Б. Романюк „Значущість окремих бактерійних угруповань шкіри кистей дітей” Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції „Довкілля і здоров′я” 24-25 квітня 2008 року. Тернопіль, „Укрмедкнига” 2008. – с.44-45

51. Климнюк С.І., Коршовський Ткачук Н.І І.Л., Покришко О.В., та ін. «Мікрофлора ексудату черевної порожнини та тонкокишкового вмісту у хворих на кишкову непрохідність та антибіотикочутливість її представників» Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції „Довкілля і здоров′я” 24-25 квітня 2008 року. Тернопіль, „Укрмедкнига” 2008. – с.41-42

52. Л.Б. Романюк, Ткачук Н.І А.В. Огінський, С.І. Климнюк, «Стан мікрофлори ротової порожнини при наявності брекет-систем для корекції зубного ряду» «Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения (Труды Крымского государственного медицинского университета им. С.И. Георгиевского), - том 145, часть У, - 2009, - с. 136.

53. Климюк С. І., Ткачук Н.І.,Творко М. С. Основи імунології. Посібник МОЗ України, 2009 р. Тернопіль, «Укрмедкнига». 297с.

54. Климюк С. І., Ткачук Н.І.,Романюк Л. Б. Оцінка ефективності електронного навчання студентів і його методичне забезпечення. Метеріали Всеукр. навч.-наук. конф. «Проблеми інтеграції укр. Мед. освітиу світовій освітній простір». 21-22 травня 2009 р. Тернопіль, «Укрмедкнига», 2009 р. с. 89-91

55. Климнюк С.І., Покришко О.В., Ткачук Н.І П'ятковський Т.І. Персистенція S. aureus у студентів медичного університету та їх чутливість до антибіотиків Biomedical and Biosocial Anthropology, 2010; № 15, с.14-16.

56. М. О. Винничук, Климнюк С.І., Ткачук Н.І., Романюк Л.Б. „Захворюваність на туберкульоз в Тернопільській області в залежності від місця проживання в період з 1997 по 2009 роки” Збірник матеріалів конференції „Здобутки клінічної та експериментальної медицини” 17 червня 2010 року, Тернопіль, 2010. – с.172. Збірник матеріалів конференції „Здобутки клінічної та експериментальної медицини” 17 червня 2010 року, Тернопіль, 2010. – с.172.

57. Климнюк С.І., Ткачук Н.І., Романюк Л.Б., Творко М.С., Малярчук А.Р., Борак В.П. Вплив екзогенних та ендогенних чинників на мікрофлору товстого кишечника у хворих на ревматоїдний артрит. Здобутки клінічної та експерементальної медицини, 2010 р., № 2, с. 135. Тернопіль.

58. Климнюк С.І., Ткачук Н.І., Романюк Л.Б., Творко М.С., Малярчук А.Р., Борак В.П. „Самостійна робота студентів, як важливий напрям у підготовці майбутнього фахівця” Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю ”Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ України: результати, проблеми та перспективи” 20-21 травня 2010 року м. Тернопіль. – С. 188-189.

59. Климнюк С.І, Романюк Л.Б., Ткачук Н.І., Кучмак О.Б., Малярчук А.Р., Творко М.С., Бригідир Т.О., Борак В.П. «Визначення переліку практичних навичок з мікробіології для студентів різних спеціальностей та особливості іх засвоєння» Вища освіта України – Додаток 4, том ІІІ (21),- 2010 р. – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – С. 274-280.

60. Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Ткачук Н.І Творко М.С., Малярчук А.Р., Борак В.П. Самостійна робота студентів, як важливий напрям у підготовці майбутнього фахівця Медична освіта. - № 4, 2010. – с. 72-73.

61. Шкільна М.І., Ткачук Н.І Покришко О.В. Стан мікрофлори товстої кишки хворих на алергічні дерматити та кропивянки із супутньою лямбліозною інвазією Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції „Довкілля і здоров′я” 22 квітня 2011 року. Тернопіль, „Укрмедкнига” 2011. – с.144-145.

62. Климнюк С.І., Ткачук Н.І., Романюк Л.Б., Малярчук А.Р., Борак В.П., Толокова Т. І., Кучмак О. Б.,Винничук М. О. Вплив екзогенних та ендогенних чинників на мікрофлору товстого кишечника у хворих на ревматоїдний артрит. Здобутки клінічної та експерементальної медицини, 2010 р., № 2, с. 135. Тернопіль.

63. Климнюк С.І., Творко М.С., Ткачук Н.І Малярчук А.Р., Вплив деяких ентеросорбентів на мікробіоценоз кишечника білих щурів Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції „Довкілля і здоров′я” 22 квітня 2011 року. Тернопіль, „Укрмедкнига” 2011. – с.39-40.

64. О.Б. Кучмак, С.І. Климнюк, Н.І. Ткачук, Л.Б. Романюк, А.Р. Малярчук, Т.О. Бригідир, Т.І. П'ятковський «Навчання на кафедрі медичної біології, мікробіології, вірусології згідно з кредитно-модульною системою (ECTS) Матеріали Всеукраїнської наукової навчально-методичної конференції «Нові напрямки впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладах України ІІІ-ІУ рівнів акредитації» 12=13 травня 2011 року м. Тернопіль, «Укрмедкнига» 2011. – с. 102-103.

65. С.І. Климнюк, Л.Б. Романюк, Ткачук Н.І В.П. Борак, Н.І. Ткачук, Т.О. Бригадир, М.Р. Малярчук, М.С. Творко, О.Б. Кучмак Етіологічна верифікація діагнозу гострих респіраторних інфекцій у дітей Збірник матеріалів конференції „Здобутки клінічної та експериментальної медицини” 9 червня 2011 року, Тернопіль, 2011. – с.135-136.

66. Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Ткачук Н.І., Кучмак О.Б., Бригідир Т.О. Організація роботи мікробіологічного гуртка на кафедрі медичної біології, вірусології та імунології Медична освіта. - № 3. – 2011. – с.92-94.

67. Климнюк С.І., Кучмак О.Б., Романюк Л.Б., Покришко О.В., Борак В.П., Ткачук Н.І., Бригідир Т.О., Малярчук А.Р., Пятковський Т.І., Творко М.С., Винничук М.О., Базилевська Ж.Л. Варіабельність адгезивних властивостей представників мікрофлори кишківника у пацієнтів з ревматоїдним артритом Українські медичні вісті. – січень-грудень 2011, том 9, число 1-4 (72-75). – с. 309.

68. Климнюк С.І., Ткачук Н.І., Романюк Л.Б. Віхи становлення кафедри мікробіології,вірусології та імунології Тернопільського державного медичного університету ім.. І.Я.Горбачевського Вісник наукових досліджень. - № 1. – 2012 - с. 4-9.

69. Романюк Л.Б., Климнюк С.І., Ткачук Н.І. Діагностичне значення деяких лейкоцитарних індексів при гострих респіраторних захворюваннях у дітей раннього віку Здобутки клінічної та експериментальної медицини Збірник матеріалів конференції 17 квітня 2012 року. – Тернопіль – 2012. – с.157-158.

70. Шкільна М.І., Покришко О.В., Ткачук Н. І.Деякі показники імунітету у хворих на лямліоз і аскаридоз. Здобутки клінічної та експерементальної медицини. Збірник матеріалів конф. 17 квітня 2012 р. Тернопіль. с. 67-68.

71. Климнюк С.І., Ткачук Н.І. Романюк Л.Б. Ефективність використання дистанційної підготовки і контролю знань студентів з мікробіології, вірусології та імунології. Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції, присвяченої 55-річчю Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачеввського МОЗ України «Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ ІІІ-ІУ рівнів акредитації» 26-27 квітня 2012 року м. Тернопіль. – ТДМУ. – «Укрмедкнига». – 2012. – с. 151-152.

72. Борак В.П., Ткачук Н.І., Романюк Л.Б. Ефективність застосування ентеролу у хворих на гострі і хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту. Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля і здоровۥя» 27-28 квітня 2012. – Тернопіль. – ТДМУ. – «Укрмедкнига». – 2012. –с. 11-12.

73. Амброзюк О. Б., Марчишин С. М., Ткачук Н. І. Дослідження антимікробної активності, перестачу гусячого. Збірник матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. «Хімія природничих сполук» 30-31 жовтня 2012 р., Тернопіль. с. 60.

74. Климнюк С.І., Ткачук Н.І., Романюк Л.Б. Ретроспективний аналіз успішності студентів з мікробіології, вірусології та імунології в умовах навчання за кредитно-модульною системою.Матеріали Х ювілейної Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Кредитно-модульна система організації начального процесу у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах України на новому етапі» 18-19 квітня 2013 року м. Тернопіль, частина 1. - С.346-347.

75. Малярчук Г.Р., Творко М.С., Ткачук Н.І., Романюк Л.Б., Борак В.П. Вплив деяких ентеросорбентів на мікрофлору кишківника. Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля і здоровя» 25-26 квітня 2013 року. –Тернопіль. – «Укрмедкнига». – ТДМУ. – С. 121-123

76. Винничук М.О., Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Ткачук Н.І. Структура випадків захворювання на туберкульоз легень за віком у Тернопільській області за період з 2005 по 2011 роки. Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля і здоровя» 25-26 квітня 2013 року. –Тернопіль. – «Укрмедкнига». – ТДМУ. – С. 29-30.

77. Климнюк С.І., Кованова Е.М., Творко М.С., Ткачук Н.І., Покришко О.В., Романюк Л.Б., Малярчук А.Р., Борак В.П., Кучмак О.Б., Винничук М.О. «Еволюція людини, бактерій і вірусів». Матеріали УП Міжнародного конгресу з інтегративної антропології 17-18 жовтня 2013 року – Вінниця – с.71

78. Климнюк С.І., Ткачук Н.І Покришко О. В., Савчук М. М., Романюк Л. Б, Ткачук Н. І., Андрейчин Ю.М. Мікробна флора ротоглотки при захворюваннях на грип та ГРВI. Annals of Mechnikov Institute.–- 2013.–№ 4.– C.41-48.

79. С.І. Климнюк , Н.Я. Кравець , Н.І.Ткачук, Л.Б. Романюк, Борак В.П. «Розкриття інтегрованого характеру методу моделювання в процесі навчання мікробіології» - Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах України» - 15-16 травня 2014 р. – м. Тернопіль. – частина 1 с.232-233.

80. Климнюк С.І., Ткачук Н.І Покришко О. В., Ткачук Н. І. Взаємозв’язок пародонтиту із хронічним пакреатитом. Імунологія та алергологія, додаток №1 (Тези доповідей міжнародної наукової конференції) Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в XXI столітті, 10-11 квітня 2014 р. м. Київ. с.50

81. С.І. Климнюк , О.Б. Кучмак , Ткачук Н.І., Л.Б. Романюк, Г.Р. Малярчук, Борак В.П., Кравець Н.Я. «Інноваційні підходи до організації навчального процесу на кафедрі мікробіології, вірусології та імунології» Матеріали регіональної науково-практичної конференції «Освіта та медицина в добу глобалізації: вітчизняний та зарубіжний контекст» 6-7 листопада 2014 р. – Тернопіль. – «Укрмедкнига». – ТДМУ. – С. 51-53.

82. Климнюк С.І., Покришко О.В., Андрейчин Ю.М., Ткачук Н.І., Романюк Л.Б., Кучмак О.Б., Малярчук Г.Р., Борак В.П. «Мікробіоценоз параназальних пазух у хворих на гострі синусити» Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Фармацевтична мікробіологія і клінічна лабораторна діагностика» 27-28 листопада 2014 р. Харків. – 2014р. – с.10-12

83. Климнюк С.І., Савчук М.М., Андрейчин Ю.М., Покришко О.В., Красій Н.І., Романюк Л.Б., Творко М.С., Ткачук Н.І., Климнюк Н.Г. «Особливості мікробіценозу носа та носоглотки у хворих на грип та ГРВІ». «Інфекційні хвороби» . - №3. - 2014. – с.38-43.

84. Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Савчук М.М., Покришко О.В., Творко М.С., Ткачук Н.І., Борак В.П.«HIERARCHIC STRUCTURE OF NASOPHARYNX MICROBIOTIC COMMUNITY IN PATIENTS WITH ACUTE RESPIRATORY INFECTION» «Інфекційні хвороби» . - №1. - 2015. – с.37-40

85. Климнюк С.І., Ткачук Н.І., Малярчук Г.Р., Кучмак О.Б., Винничук М. О. Оцінка впливу іонів Са++ на мікрофлору при дії поляризуючого світла. Актуальні питання бородьби з інфекційними захворюваннями. Наук.-практ. конф. Харків, 2015 р. с 113.

86. Климнюк С.І., Ткачук Н.І., Покришко О.В. Особливості мікробіоценозу ротоглотки хворих на туберкульоз легень після інтенсивної фази антимікробної терапії. Інфекційні хвороби: поступи і проблеми в діагностиці, терапії та профілактиці. ІХ з’їзд інфекціоністів україни, 7-9 жовтня 2015 р. м. Тернопіль. с. 144-146.

87. Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Покришко О.В., Кравець Н.Я., Ткачук Н.І. – «Лабораторна діагностика малярії у студентів-іноземців ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України» - Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля і здоровя» присвяченої 30-річчю Чорнобильської катастрофи - 22-23 квітня 2016 року. –Тернопіль. – «Укрмедкнига». – ТДМУ. – С. 140-141.

86. Кучмак О.Б., Ткачук Н.І., Малярчук Г.Р., Борак В.П., Бондарчук В. І. Характеристика мікробіоценозу слизової облонки порожнини рота у тварин з гастродуоденітом за змінної реактивності організму. «Довкілля і здоров’я» 22-23 квітня 2016 р. м. Тернопіль. с. 131-132.

87. Климнюк С.І., Ткачук Н.І., Романюк Л.Б. Сучасні аспекти викладання мікробіології, вірусології та імунології на однойменній кафедрі державного вищого навчального закладу»Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського» - Матеріали ХШ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання якісної медичної освіти» - 12-13 травня 2016 р. –Тернопіль. – «Укрмедкнига». – ТДМУ. – С. 179.

88. Марчишин С. М., Ткачук Н. І., Мілян І. І. Вивчення антимікробної активності вероніки лікарської екстракту сухого. Біологія та фармація. Фізіотерапія. Наук.-практ. часопис, №1, 2016 р., м. Київ. с. 75-78.

89. Климнюк С.І., Ткачук Н.І., Романюк Л.Б., Творко М. С. Методичні аспекти викладання мікробіології у ТДМУ ім. І. Я. Горбачевського. «Biomedical and biosocial anthropology», 2016 р., № 26. с. 168-169.

90. Климнюк С.І., М. С. Творко, О. В. Покришко, Н. І. Ткачук, Г. Р. Малярчук ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ«МІКРОБІОЛОГІЯ, ВІРУСОЛОГІЯ ТА ІМУНОЛОГІЯ» НА ФАКУЛЬТЕТІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І. Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО // Матеріали XIV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ (Тернопіль, 18–19 трав. 2017 р.) : у 2 т. / Терноп. держ. мед. ун-т імені І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – Т. 2. – C.65

91. Винничук М.О., Творко М.С., Ткачук Н.І., Малярчук А.Р. ХІМІОРЕЗИСТЕНТНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ. // Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Довкілля і здоров’я», за редакцією проф. Вадзюка С. Н. – Тернопіль: Укрмедк- нига, 2017. – 244-C.169

92. Волч І.Р., Ткачук Н.І. ОТРИМАННЯ РЕКОМБІНАНТНИХ КЛІТИН ШЛЯХОМ AGROBACTERIUM- ОПОСЕРЕДКОВАНОГО ПЕРЕНЕСЕННЯ ГЕНІВ . // Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Довкілля і здоров’я», за редакцією проф. Вадзюка С. Н. – Тернопіль: Укрмедк- нига, 2017. –C.170

93. Покришко О.В., Яшан О.І., Климнюк С.І., Творко М.С., Ткачук Н.І., Goma Mohamed.S. Huwiage ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ФУРАЦИЛІНУ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРОБ ВУХА, ГОРЛА І НОСА. / / Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Довкілля і здоров’я», за редакцією проф. Вадзюка С. Н. – Тернопіль: Укрмедк- нига, 2017. –C.198

94.Шкільна М.І., Никитюк С.О., Ткачук Н.І. ПОІНФОРМОВАНІСТЬ ПРО ЛАЙМ-БОРЕЛІОЗ СТУДЕНТІВ ДЕЯКИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ТЕРНОПОЛЯ. // «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» : ма- теріали підсумкової науково-практичної конференції, присвяче- ної 60-річчю ТДМУ (Тернопіль, 14 черв. 2017 р.) / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2017.-C. 113

95.С.І. Климнюк , Л.Б. Романюк, Н.Я. Кравець, Н.І. Ткачук, О.Й. Дронова Деякі аспекти епідеміології та діагностики Лайм-бореліозу // Наукові записки : серія Біологія , ТНПУ,2017-№3.(70)- С.147-153

96.Klymnyuk S. I., Savchuk M.M., Tworko M.S., Tkachuk N.I., Romaniuk L. B.,Kravets N. Ya., Olyinyk N.M.,Malyarchuk H.R. Nasal microbiota in patiens with flu and acute respiratory viral infections /Тези доповідей XVзїзду ТМУ ім. С.М. Виноградського,11-15 вересня 2017р.- Львів : СПОЛОМ, 2017.- С.164

97 . Дорошенко О.Г. Дослідження антимікробної активності збору діуретичного / Дорошенко О.Г., Марчишин С.М., Ткачук Н.І. // Український біофармацевтичний журнал № 5 (52).- 2017. – С. 58-61.

98.. / Kovanova E. Phenotypes of Male and Female Infertility as Result Aberrant DNA Methylation in Helicobacter Pylori Infected / Kovanova E., Tworko M., Pokryshko O., Klymnyk S., Tkachuk N., Dautov A. // Science Signpost Publishing Biological and Chemical Research. – P. 207 – 210. - режим доступу: http://www.ss-pub.org/article/phenotypes-of-male-and-female-infertility-as-result-aberrant-dna-methylation-in-helicobacter-pylori-infected

99. 1. Фещенко Г.І. Дослідженння антимікробних властивостей ліофілізованого екстракту трави хамерію вузьколистого (Chamerion angustifolium) / Фещенко Г.І., Олещук О.М., Ткачук Н.І., Луканюк М.І. // Матеріали V з’їзду фармакологів України, 18-20 жовтня 2017 р., м. Запоріжжя. – С. 130-131.