Наукові публікації

 1. С.І. Климнюк, О.В. Лиско, С.М. Тимчук Антагоністичний вплив представників нормальної мікрофлори шкіри на стафілококи / Нові методи діагностики, лікування і профілактики захворювань органів травлення, 31 травня 1990 р., Тернопіль – Тези обласної наукової конференції. – с. 61-62.
 2. О.В. Покришко Мікрофлора шкіри хворих на цукровий діабет: її чутливість до антибіотиків та адгезивні властивості // Актуальні питання клінічної медицини. 27-28 вересня 1990 р., Тернопіль – Тези доповідей республіканської студентської наукової конференції. – С.114-116.
 3. Раціоналізаторська пропозиція «Удосконалення методу змивів для кількісної оцінки мікрофлори шкіри» / Климнюк С.І., Герасимів С.І., Покришко О.В. // Посвідчення № 32 від 21.11.1996 р.
 4. Покришко О.В., Герасимiв I.М. Особливостi антибiотикочутливостi представникiв мiкробiоценозу шкiри людини // Здобутки клiнiчної та експериментальної медицини. Матерiали ХL пiдсумкової наукової конференцiї, присвяченої 40-рiчному ювiлею академiї. Тернопiль, 1997. – вип.2. -- частина 1, С. 113-115.
 5. О. Покришко Взаємозв’язок імунного статусу організму та мікробного обсіменіння шкіри // Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених. 18-22 травня 1997 р. – Тези доповідей. Тернопіль. – С. 240
 6. Климнюк С.І., Покришко О.В. Особливостi антибiотикочутливостi стафiлококiв, мiкрококiв i коринебактерiй, персистуючих на тiлi людини // Здобутки клiнiчної та експериментальної медицини: Матерiали ХI пiдсумкової наукової конференцiї, присвяченої 40-рiчному ювiлею академiї. Тернопiль, 1997. – вип.2. – частина 1.– С. 171-173.
 7. Покришко О., Мильнікова Т. Оцінка адгезивних властивостей бактерій шкіри нижніх кінцівок / Ювілейна підсумкова наукова конференція студентів і молодих учених, 20-21 квітня 2000 р. - тези доповідей. Одеський державний медичний університет, 2000 р. – с. 306.
 8. Покришко О.В. Адгезивні властивості представників родини Micrococcaceae4 Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, 11-13 травня 2000 р. – Тези доповідей. – Тернопіль, Укрмедкнига, 2000 – с. 123.
 9. Покришко О.В., Климнюк С.І. Деякі паралелі між складом мікробних популяцій шкіри та показниками імунологічної реактивності людини // Наукові та практичні аспекти боротьби з інфекціями в Україні на межі сторіч: Матеріали Пленуму УНМТМЕП ім. Д.К. Заболотного 7-9 червня 2000 р.- с.84-85.
 10. Климнюк С.І., Ситник І.О., Творко М.С., Кованова Е.М. та ін. Шляхи вдосконалення викладання мікробіології // Нові технології навчання в медичному вищому навчальному закладі. Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – С. 87-92.
 11. Покришко О.В., Климнюк С.І. Адгезивна активність бактеріальних угруповань шкіри у хворих на цукровий діабет // Здобутки клiнiчної та експериментальної медицини. – Збірник наукових праць XLV підсумкової (міжрегіональної) науково-практичної конференції 7 червня 2002 р. – випуск 7. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – С. 137
 12. Покришко О.В. Тенденції змін мікробіоценозів шкіри під впливом А-бактерину // Довкілля і здоров’я: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 14 березня 2003 р., Тернопіль. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. – С. 112-114
 13. Покришко О.В. Вплив А-бактерину на мікробіоценоз шкіри стоп у хворих на цукровий діабет // «Пробіотики – XXI століття»: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 20 - 22 травня 2004 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. – С. 147-151
 14. Покришко О.В. Чутливість до антибіотиків аутомікрофлори шкіри стопи у хворих на цукровий діабет // X з’їзд Товариства мікробіологів України: Тези доповідей. 15 - 17 вересня 2004 р., Одеса. – Одеса: Астропринт, 2004. – С. 161
 15. Практика проведення самостійної роботи студентів на кафедрі мікробіології, вірусології та імунології / Ситник І.О., Творко М.С., Кованова Е.М. та ін. // Науко.-метод. конф. “Роль смостійної роботи у становленні майбутнього фахівця. –5-6 квітня 2004 р.–Тернопіль: Укрмедкнига, 2004.– С. 72-74
 16. Перспективи організації навчального процесу на кафедрі мікробіології, вірусології та імунологіїї за умов запровадження Болонської системи / С. І. Климнюк, І. О. Ситник, М. С. Творко, Е.М. Кованова, Н.І. Ткачук, А.Р. Малярчук, О.В. Покришко, А.П. Дуднік, Г.А. Попович, Л.С. Цибульська // Науково-практична конференція “Досвід впровадження основних засад Болонської системи в систему вищої медичної (фармацевтичної) освіти”, 14-15 квітня 2005 р., м. Тернопіль.– Тернопіль: Украмедкнига, 2005.– С. 131-136.
 17. Покришко О.В. Мікрофлора шкіри хворих на цукровий діабет: її чутливість до антибіотиків та адгезивні властивості // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Матеріали XLVIII підсумкової науково-практ. конференції, 3 червня 2005 р., Тернопіль – Тернопіль: Укрмедкнига, 2005.– С. 114-116.
 18. Пробіотики як препарати корекції дисбактеріозів / Климнюк С.І., Кременчуцький Г.М., Покришко та співавт. // Науково-технічний прогрес і оптимізаія технічних процесів створення лікарських препаратів: Матеріали I Міжнародної підсумкової наукової конференції, 6-7 квітня 2006 р., Тернопіль – Тернопіль: Укрмедкнига, 2006. – С. 151.
 19. Климнюк С.І., Покришко О.В., П’ятковський Т.І. Бактеріоносійство S. aureus серед студентів Тернопільського державного медичного університету / Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Матеріали XLIX підсумкової науково-практичної конференції, 2 червня 2006 р.– Тернопіль: Укрмедкнига. – С. 20-21.
 20. Вплив евбіотика А-бактерину на перебіг розлитого перітоніту в експерименті / Климнюк С.І., Покришко О.В., Ситник І.О. та співавт.// Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Матеріали XLIX підсумкової науково-практичної конференції, 2 червня 2006 р.– Тернопіль: Укрмедкнига. – С. 159-160.
 21. І. М. Герасимів, О.В. Покришко Шкіра людини як джерело антибіотикорезистентних штамів мікроорганізмів // Шпитальна хірургія. 2, 2006.- с. 40-45.
 22. Климнюк С.І., Покришко О.В. Особливостi антибiотикочутливостi стафiлококiв, мiкрококiв i коринебактерiй, персистуючих на тiлi людини // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Матеріали XLIX підсумкової науково-практичної конференції, 2 червня 2006 р.– Тернопіль: Укрмедкнига. – С. 159-160.
 23. Покришко О.В., Климнюк С.І., Г.М. Кременчуцький, П’ятковський Т.І. Можливість використання пробіотиків для відновлення еубіозу шкіри / Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2006 р.– № 2. – С. 89-95.
 24. Покришко О.В., Климнюк С.І. Адгезивні властивості мікрофлори шкіри ступні хворих на цукровий діабет // Клінічна та експериментальна патологія. – т. VI, № 1, 2007. – с. 87-91.
 25. Пробіотики як препарати корекції дисбактеріозів шкіри / Климнюк С.І., Кременчуцький Г.М., Покришко О.В., Ситник І.О., Творко М.С., Ткачук Н.І., П’ятковський Т.І., Шкільна .І. // Фармацевтичний часопис. – 1 (1), 2007. – С. 73-79.
 26. Антибіотикочутливість штамів S. aureus виділених від здорових носіїв / Климнюк С.І., Покришко О.В., П’ятковський // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Матеріали підсумкової науково-практичної конференції, 8 червня 2007 р.– Тернопіль: Укрмедкнига. – С. 25-
 27. Вплив модуляторів синтезу оксиду азоту на стан кишечної мікрофлори та метаболічні процеси у товстому кишечнику та печінці при лінкоміцин-індукованому дисбіоценонозі / К.А. Посохова, О.М. Олещук, Климнюк С.І., Покришко О.В. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Матеріали підсумкової науково-практичної конференції, 8 червня 2007 р.– Тернопіль: Укрмедкнига. – С. 147-148.
 28. Характер і динаміка змін мікрофлори тонкого кишківника у хворих на кишкову непрохідність при використанні А-бактерина / С.І. Климнюк, В.О. Шідловський, П.О. Герасимчук, В.І. Максимлюк, Р.Я. Кушнір, ОВ. Покришко, І. В. Коршовський, Н.І. Ткачук, М.С. Творко, Г.А. Попович // Актуальні проблеми екології мікроорганізмів. Матеріали науково-практичної конференції, 7-8 вересня 2007 р.– Тернопіль: Укрмедкнига. – С. 34-37.
 29. Порівняльна характеристика мікрофлори тонкокишкового вмісту у хворих на странгуляційну та обтураційну кишкову непрохідність / С.І. Климнюк, В.О. Шідловський, П.О. Герасимчук, Р.Я. Кушнір, О.В. Покришко, І. В. Коршовський, Н.І. Ткачук, М.С. Творко, А.Р. Малярчук, Г.А. Попович, Л.Б. Романюк, С.Й Запорожан, Л.Ю. Іващук // Актуальні проблеми екології мікроорганізмів. Матеріали науково-практичної конференції, 7-8 вересня 2007 р.– Тернопіль: Укрмедкнига. – С. 38-40.
 30. О.В. Покришко, С.І. Климнюк Характеристика адгезивної активності стафілококових популяцій, які персистують на шкірі стопи хворих на цукровий діабет // Актуальні проблеми екології мікроорганізмів. Матеріали науково-практичної конференції, 7-8 вересня 2007 р.– Тернопіль: Укрмедкнига. – С. 55-57.
 31. Мікробіологічні аспекти застосування А-бактерину в лікуванні хворих із синдромом ступні діабетика / Р.І. Цицюра, С.І. Климнюк, І.К. Венгер, П.О. Герасимчук, О.В. Покришко // Актуальні проблеми екології мікроорганізмів. Матеріали науково-практичної конференції, 7-8 вересня 2007 р.– Тернопіль: Укрмедкнига. – С. 75-77.
 32. Досвід застосування практично-орієнтованого навчання студентів медичного факультету на кафедрі медичної біології, мікробіології, вірусології та імунології в умовах кредитно-модульної системи / Климнюк С.І., Творко М.С., Ткачук Н.І., Котляренко Л.Т., Малярчук А.Р., Романюк Л.Б., Покришко О.В., Бігуняк Т.В., Недошитко Х.Ю. // Медична освіта. – 2007. – № 3. – С. 52-54.
 33. Синтез, антибактериальная и противогрибковая активность аллиловых эфиров 2-тиоцианато-2-метил-3арилпропионовых кислот / Б.Д. Грищук, С.И. Климнюк, Р.В. Симчак, О.В. Покрышко, В.С. Барановский, П.М. Горбовой // Химико-фармацевтический журнал. Издательство ФОЛИУМ. Москва. – – т. 41, № 11, 2007. – С. 27-28.
 34. включена в следующие системы цитирования/индексирования: Academic OneFile, Academic Search, AGRICOLA, Chemical Abstracts Service (CAS), Chemistry Citation Index, ChemWeb, CrossFire, CSA/Proquest, Current Abstracts, EMBASE, Gale, Google Scholar, INIS Atomindex, International Pharmaceutical Abstracts, Journal Citation Reports/Science Edition, OCLC, Science Citation Index Expanded (SciSearch), SCOPUS, Summon by Serial Solutions, TOC Premier, VINITY — Russian Academy of Science.
 35. Синтез та біологічна активість 2-тіоціанато-2-метил-3-арилпропінамідів / Б.Д. Грищук, Р.В. Симчак, С.І. Климнюк, О.В. Покришко, В.С. Барановский // „Наукові записки” Тернопільського державного національного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Хімія, № 13 (2008). – С. 23-26.
 36. Синтез 2-хлор(бром, тіоціанато)-1-арил-3-хлорбутанів та вивчення їх антимікробних властивостей / П.М. Горбовий Р.В., Г.М. Тулайдан, Б.Д. Грищук, С.І. Климнюк, О.В. Покришко // „Наукові записки” Тернопільського державного національного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Хімія, № 13 (2008). – С. 23-26.
 37. Протимікробні властивості продуктів реакції хлор-, бром- і тіоціанатоарилювання-2-метил-3-хлорпропену / С.І. Климнюк, Б.Д. Грищук, П.М. Горбовий Р.В., Г.М. Тулайдан, П.М. Горбовой О.В.Покришко // Фармацевтичний часопис. – 1 (5), 2008. – С. 40-44.
 38. Shanayda M.I., Pokryshko O.V., Pasemkiv Yu.A. Research of influencing Dracocephalum grandiflorum L. оn microorganisms // Всеукраїнський конгрес „Сьогодення та майбутнє фармації”, 16-19 квітня 2008 р., м. Харків. – С. 42.
 39. Синтез та біологічна активність продуктів аніонарилювання ненасичених сполук / Грищук Б.Д., Барановський В.С., Климнюк С.І., Покришко О.В. // Всеукраїнський конгрес „Сьогодення та майбутнє фармації”, 16-19 квітня 2008 р., м. Харків. – С. 42.
 40. Пидвышенная Т.В., Диденко И.В., Денефиль О.В., Покрышко Е.В. Взаимосвязь нарушений микробиоценоза кишечника с нарушениями питания // Актуальные проблемы патофизиологии. Материалы XIV межгородской конференции молодых ученых, 15-16 апреля 2008 г. – Санкт-Петербург. – С. 72-73.
 41. Мікробіологічна та макроскопічна характеристики експериментального перитоніту / Герасимчук П.О., Климнюк С. І., Покришко О. В., Ткачук Н.І., Барна Т.Б., Малярчук Г. Р. // Довкілля і здоров’я. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24-25 квітня 2008 р. – Тернопіль: «Укрмедкнига». – С. 18.
 42. Мікрофлора ексудату черевної порожнини та тонкокишкового вмісту у хворих на кишкову непрохідність та антибіотикочутливість її представників / Климнюк С. І., Герасимчук П. О., Коршовський І. Л., Покришко О. В., Творко М. С., Ткачук Н.І., П’ятковський Т. І., Шкільна М. І., Малярчук Г. Р. // Довкілля і здоров’я. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24-25 квітня 2008 р. – Тернопіль: «Укрмедкнига». – С. 41
 43. Практичні аспекти вивчення антибіотикочутливості мікрофлори ротоглотки дітей, що часто і тривало хворіють / Климнюк С.І., Н.І. Ткачук, Романюк Л.Б., Покришко О.В. // Довкілля і здоров’я. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24-25 квітня 2008 р. – Тернопіль: «Укрмедкнига». – С. 42-43.
 44. Значущість окремих бактерійних угруповань шкіри кистей дітей / Климнюк С.І., Ситник І.О., Ткачук Н.І., Творко Н.І., Малярчук Г.Р., Покришко О.В., Романюк Л.Б. // Довкілля і здоров’я. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24-25 квітня 2008 р. – Тернопіль: «Укрмедкнига». – С. 44.
 45. Роль грампозитивної кокової флори у виникненні ССД / Покришко О.В., Климнюк С.І., Творко М.С., Малярчук Г.Р. // Довкілля і здоров’я. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24-25 квітня 2008 р. – Тернопіль: «Укрмедкнига». – С. 72.
 46. М. І. Шкільна, О.В.Покришко, Н.І. Ткачук Порівняльна характеристика мікрофлори ротової порожнини і жовчі у хворих на лямбліоз // Довкілля і здоров’я. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24-25 квітня 2008 р. – Тернопіль: «Укрмедкнига». – С. 101.
 47. М. І. Шкільна, С.І.Климнюк, О.В.Покришко Мікрофлора дуоденального вмісту у хворих на алергодерматози на тлі лямбліозу // Довкілля і здоров’я. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24-25 квітня 2008 р. – Тернопіль: «Укрмедкнига». – С. 100.
 48. Досвід застосування практично-орієнтованого навчання студентів медичного факультету на кафедрі медичної біології, мікробіології, вірусології та імунології в умовах кредитно-модульної системи / Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Ткачук Н.І., Творко М.С., Малярчук А.Р., Покришко О.В. // Медична освіта. – 2008. – № 2. – С. 24-28.
 49. Покришко О.В., Бігуняк Т.В., Климнюк С.І. Вивчення наявності гельмінтозів у студентів ТДМУ // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Матеріали XLX підсумкової науково-практичної конференції, 2 червня 2008 р.– Тернопіль: Укрмедкнига. – С. 124.
 50. Покришко О.В., Климнюк С.І., Творко М.С. Стан мікрофлори прямої кишки у студентів ТДМУ // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Матеріали XLX підсумкової науково-практичної конференції, 2 червня 2008 р.– Тернопіль: Укрмедкнига. – С. 125.
 51. Чутливість до антибіотиків домінуючих бактеріальних угруповань шкіри стопи у хворих на цукровий діабет // Покришко О.В., Климнюк С.І., Творко М.С., Малярчук Г.Р //Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання стратегії, тактики застосування та дослідження антибіотиків, антисептиків, дезінфектантів», 9-10 жовтня 2008 р., Вінниця, 2008 – Biomedical and Biosocial Antropology. – № 11, 2008. - С. 96-99.
 52. Спроба застосування мірамістину для корекції мікробіоценозу шкіри / Климнюк С.І., Герасимів І.М., Покришко О.В., Ткачук Н.І., Романюк Л.Б. // Biomedical and Biosocial Antropology. – № 11, 2008. - С. 73-76.
 53. Шкільна М.І., Покришко О.В., Климнюк С.І. Антибіотикочутливість мікрофлори ротової порожнини у хворих на лямбліоз, що супроводжується алергодерматозами / Biomedical and Biosocial Antropology. – № 11, 2008. - С. 185.
 54. Мікробіоценоз шкіри ступнів та передпліччя людини в нормі та при патології / Климнюк С.І., Герасимів І.М., Покришко О.В., П’ятковський Т. І., Ткачук Н.І.// Вісник наукових досліджень. - № 3, 2008. – С. 28-32.
 55. Покришко О.В., Бігуняк Т.В. Нематодози та їх поширення серед студентів ТДМУ / Вісник наукових досліджень . - № 3, 2008. – С. 25-26.
 56. Диференційний підхід до викладання мікробіології для медсестер залежно від освітньо-кваліфікаційного рівня / Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Ткачук Н.І., Малярчук Г.Р., Покришко О.В. // Медсестринство. - № 3, 2008. – С. 10-11.
 57. Синтез біологічно активних сполук – продуктів аніонарилювання алкенів / Б.Д. Грищук, В.С. Барановський, І. Климнюк, О.В. Покришко // Національна науково-технічна конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми синтезу і створення нових біологічно активних сполук та фармацевтичних препаратів», 15-18 жовтня 2008 р. – м. Харків. – С. 53.
 58. Синтез та антимікробна активність похідних азолінів / Швайка О.П., Кисельов А.В., Кнішевицький А.В., Короткіх М.І., Климнюк С.І., Покришко О.В., Грищук Б.Д. // Національна науково-технічна конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми синтезу і створення нових біологічно активних сполук та фармацевтичних препаратів», 15-18 жовтня 2008 р. – м. Харків. – С. 141.
 59. П’ятковський Т.І, Покришко О.В. Адгезивні та антагоністичні властивості клінічних штамів Pseudomonas aeruginosa / Шпитальні інфекції: сучасний стан проблеми: Матеріали наук.-практ. конф., Харків, 11-12 грудня 2008 р./ М-во охорони здоров‘я України; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2008. – С. 83.
 60. Синтез и противомикробные свойства 2-хлор-(бром, тиоцианато)-1-арил-2-метил-3-хлорпропанов / П.М. Горбовой, Г.Н. Тулайдан, Б.Д. Грищук, С.И. Климнюк, Е.В. Покрышко // Химико-фармацевтический журнал. Издательство ФОЛИУМ. Москва. – т. 42, № 9, 2008. – С. 25-27.
 61. Синтез та мікробіологічна активність продуктів хлоро-, бромо- та тіоціанатоарилювання галогеновмісних алільних сполук / Б.Д. Грищук, Г.М. Туландай, В.С. Барановський, І. Климнюк, О.В. Покришко // Журн. орг. та фарм. хімії. – 2008. -т. 6, вип. 4(24). - с. 55-84.
 62. Шкільна М. І. Антибіотикочутливість та стан мікрофлори товстої кишки хворих на алергічний дерматит і лямбліоз / М. І. Шкільна, О. В. Покришко // Мед. перспективи. - 2009. - 14, № 1. - С. 185-187. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Mp_2009_14_1_45.pdf
 63. Дем’яненко В.В., Покришко О.В., Бігуняк Т.В. Методологічні і методичні підходи до розвитку „силікованих” технологій в медицині / Відновлювальні та профілактичні технології в клінічній медицині: Матеріали наукового симпозіуму, Полтава, 26-27 лютого 2009 р. / М-во охорони здоров‘я України; М-во освіти та науки України, Вищий державний навчальний заклад України „Українська медична стоматологічна академія”. – Полтава., 2009. – С. 24.
 64. Барна Т.Б., Йовко І.Г., Покришко О.В. Епідситуація захворюваності на менінгококову інфекцію в Тернопільській області / Довкілля і здоров'я: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, Тернопіль, 24-25 квітня 2009 р. — М-во охорони здоров’я, Терн. держ. мед. ун-т імені І. Я. Горбачевського. — 2009. — С. 8.
 65. Климнюк С.І. Колонізація шкіри ступнів людини аеробними та факультативно анаеробними мікроорганізмами / Климнюк С.І., Герасимів І.М., Ткачук Н.І., Творко М.С., Покришко О.В. // Довкілля і здоров'я: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, Тернопіль, 24-25 квітня 2009 р. — М-во охорони здоров’я, Терн. держ. мед. ун-т імені І. Я. Горбачевського. — 2009. — С. 47.
 66. Феномен бактеріальної транслокації у хворих на кишкову непрохідність / Климнюк С.І., Покришко О.В., Романюк Л.Б., Барна Т.Б. // Тези доповідей ХІІ з'їзду Tовариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського 25-30 травня 2009 року, Ужгород, «Патент», 2009 – с.201.
 67. Особливості протимікробної дії музейних штамів-антагоністів щодо бактерій, які формують мікробіоценози шкіри // Тези доповідей ХІІ з'їзду товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського 25-30 травня 2009 року, Ужгород, «Патент», 2009 – с.202.
 68. Покришко О.В. Можливість використання А-бактерину для корекції мікробіоценозів шкіри ступні у хворих із синдромом стопи діабетика /Покришко О.В., Климнюк С.І. // Тези доповідей ХІІ з'їзду товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського 25-30 травня 2009 року, Ужгород, «Патент», 2009 – с. 239.
 69. Покришко О.В. Вплив А-бактерину на представників нормального мікробіоценозу шкіри людини роду Bacillus / Покришко О.В., Климнюк С.І., Ткачук Н.І., Малярчук Г.Р. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник підсумкової науково-практичної конференції, 4 червня 2009 р.– Тернопіль:ТДМУ « Укрмедкнига». – С. 136.
 70. Гутор Н.С., Покришко О.В., Авдеєв О.В. Клінічна характеристика мікрофлори лунки у хворих на альвеоліт // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник підсумкової науково-практичної конференції, 4 червня 2009 р.– Тернопіль:ТДМУ « Укрмедкнига». – С. 61.
 71. Барна Т.Б. / Типування збудників менінгококової інфекції в Тернопільській області / Барна Т.Б., Йовко І.Г., Покришко О.В., Романюк Л.Б.// Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник підсумкової науково-практичної конференції, 4 червня 2009 р.– Тернопіль:ТДМУ « Укрмедкнига». – С. 109.
 72. Роль викладання мікробіології в підготовці медсестер-бакалаврів / Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Покришко О.В., Кучмак О.Б. Пятковський Т.І.// Медсестринство, - №1, - 2009, - с.35-36.
 73. Синтез та антибактеріальна активність деяких ароматичних похідних азолів / Кисельов А.В., Кнішевицький А.В., Раєнко Г.В., Кортких М.І., Пєхтєрєва Т.М., Швайка О.П., Климнюк С.І., Покришко О.В, Грищук, Б.Д. // Журн. орг. та фарм. хімії. – 2009. -т. 7, вип. 41(25). - с. 59-63.
 74. Патент на корисну модель 42808 Україна, МПК(2009) G09В 23/00 Спосіб моделювання електромагнітної взаємодії в системах міжклітинного взаємозв‘язку / Дем‘яненко В.В., Покришко О. В., Бігуняк (Україна); Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського. - № u 200900455; Заявл. 22.01.2009; Опубл. 27.07.2009, Бюл. № 14.
 75. Аналіз дуоденалього вмісту у хворих на алергодерматози зі супутнім лямбліозом / Покришко О.В., Шкільна М.І., Ізай О.Д., Авсюкевич О.Є., Барна Т.Б. // Матеріали Конгресу до 122-річчя від народження академіка Громашевського «Поєднані інфекційні та паразитарні хвороби», 8-9 жовтня 2009 р. – м. Чернівці. – Тернопіль:ТДМУ «Укрмедкнига». – с. 191-192.
 76. Покришко О.В., Климнюк С.І., Кучмак О.Б. Стан мікробіоценозу товстого кишківника в осіб, що перебувають у закритому закладі / Труды Крымского государственного медицинского университета им. С.И. Георгиевского «Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения», 2009, том145, часть V. –Симферополь, 2009. – с. 154-155.
 77. Синтез і біологічна активність 2- тіоціанатоарилпропіонамідів та продуктів їх гетероциклізації / Б.Д. Грищук, Р.В. Симчак, І.С. Климнюк, О.В. Покришко, Н.М. Цизорик, І.Ю. Найко, В.С. Барановський // „Наукові записки” Тернопільського державного національного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Хімія, № 15 (2009). – С. 20-27.
 78. L.B. Romanyuk, E.V. Pokryshko, O.V. Denefil Some aspects of iron deficiency influence on life quality of often and chronically ill children / Вестник РГМУ, Периодический медицинский журнал. – Материалы V Международной (XIV Всероссийской) Пироговской научной медицинской конференции студентов и молодых ученых, Москва, 18 марта 2010 г. – С.326-327.
 79. Розвиток дисбактеріозу кишківника у хворих на алергічні дерматити із супутньою лямбліозною інвазією / Покришко О.В., Шкільна М.І., П’ятковський Т.І. // Довкілля і здоров'я: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Тернопіль, 23-24 квітня 2010 р. – Тернопіль:ТДМУ «Укрмедкнига». – 2010. -– С. 98-99.
 80. Автофлора шкіри ступні хворих на цукровий діабет не обтяжений синдромом стопи діабетика / Покришко О.В., Климнюк С.І., Творко М.С.99-100 // Довкілля і здоров'я: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Тернопіль, 23-24 квітня 2010 р. – Тернопіль:ТДМУ «Укрмедкнига». – 2010. -– С. 98-99.
 81. Студентська наукова робота в галузі мікробіології на стоматологічному факультеті / Кучмак О.Б., Климнюк С.І., Борак В.П., Малярчук Г.Р., Покришко О.В., Винничук М.О., Кучмак Д.Б. // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ України: результати, проблеми та перспективи», м. Тернопіль, 20-21 травня 2010 р. – Тернопіль:ТДМУ «Укрмедкнига». – 2010. -– С. 215-216.
 82. Климнюк С.І., Покришко О.В. Носійство золотистих стафілококів серед різних груп населення // Внутрішньо-лікарняні інфекції та методи визначення механізмів резистентності їх збудників до антимікробних препаратів. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 25-26 травня 2010 р. – м. Київ – С. 82
 83. Мікробіологічний моніторинг лікувально-профілактичних закладів Тернопільської області за 2009 р. / Климнюк С.І., П’ятковський Т. І., Покришко О.В., Барна Т.Б., Сверстюк В.В., Йовко І.Г., Цяпа Н.В. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник підсумкової науково-практичної конференції, 17 червня 2010 р.– Тернопіль:ТДМУ « Укрмедкнига». – С. 147.
 84. Стан мікрофлори товстої кишки у хворих на лямбліоз, що супроводжується алергічним дерматитом / Шкільна М.І., Покришко О.В. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник підсумкової науково-практичної конференції, 17 червня 2010 р.– Тернопіль:ТДМУ « Укрмедкнига». – 2010 р. – С. 165.
 85. Кристалізація мікроорганізмів – інструмент наукового дослідження / Дем’яненко В.В.., Покришко О.В., Бігуняк Т.В., Богун М.І. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник підсумкової науково-практичної конференції, 17 червня 2010 р.– Тернопіль:ТДМУ «Укрмедкнига». – 2010 р. – С. 175-176.
 86. Епідеміологічна ситуація з дифтерії у Тернопільській області за 2000-2009 роки / Покришко О.В., П’ятковський Т.І., Барна Т.Б., Павельєва М.М., Борак В.П. //Інфекційні хвороби: досягнення і проблеми в діагностиці та терапії. Матеріали VIII з’їзду інфекціоністів України, 6-8 жовтня 2010 р., м. Вінниця. – Тернопіль:ТДМУ «Укрмедкнига». – С. 282-283.
 87. Актуальність діагностики малярії в Україні / Т.В. Бігуняк, О.В. Покришко, С.І. Климнюк // Інфекційні хвороби: досягнення і проблеми в діагностиці та терапії. Матеріали VIII з’їзду інфекціоністів України, 6-8 жовтня 2010 р., м. Вінниця. – Тернопіль:ТДМУ «Укрмедкнига». – 2010 р. – С. 336-337.
 88. Персистенція й антибіотикочутливість штамів S. aureus, виділених від здорових студентів ТДМУ / Климнюк С. І., Покришко О. В., П’ятковський Т. І., Ткачук Н.І. // Науково-практична конференція за участю міжнародних спеціалістів «Актуальні питання стратегії, тактики застосування та дослідження антибіотиків, антисептиків, дезінфектантів», 7-8 жовтня 2010 р., Вінниця, 2010 – Biomedical and BiosocialAntropology. – № 15, 2010. - С. 14-16.
 89. Bakalets O.V., Pokryshko O.V. Effectiveness of antiviral therapy and immune correcting activation cytomegalovirus infection in patients with allergicdermatosis / Міжнародна конференція «Біоресурси та віруси», 14-17 вересня 2010 р., Київ. – КНУ ім. Тараса Шевченка, ВПЦ «Київський університет», 2010. – с. 7.
 90. Laboratory diagnostic of the flue in Western Ukraine during October-December 2009 / Pyatkovskyy T.I., Pokryshko O.V., Lazarchuk O.V., Brygidyr T.O. // Міжнародна конференція «Біоресурси та віруси», 14-17 вересня 2010 р., Київ. – КНУ ім. Тараса Шевченка, ВПЦ «Київський університет», 2010. – с. 26-27.
 91. Досвід викладання англійською мовою медичної біології та мікробіології / Климнюк С.І., Бігуняк Т.В., Покришко О.В., Творко М.С., Тусик О.Т., Привроцька І.Б., Недошитко Х.Ю. // Матеріали науково-методичної конференції «Психолого-педагогічні особливості викладання навчальних дисциплін англійською мовою для іноземних студентів з використанням новітніх інформаційних технологій», 23 вересня 2010 р. – Тернопіль:ТДМУ «Укрмедкнига». – 2010 р. – С. 282-283.
 92. О.В.Покришко, М. І. Шкільна Вивчення паразитоценозу дуоденального вмісту у хворих на алергодерматози на тлі лямбліозу/ Здобутки та перспективи внутрішньої медицини: матеріали міжобласної науково-практичної конференції, 27-28 жовтня 2010 р. – Тернопіль: ТДМУ, 2010. – с. 54.
 93. Патент на корисну модель 54095 Україна, МПК(2009) G09В 23/00 Спосіб кристалізації мікроорганізмів / Дем‘яненко В.В., Покришко О. В., Савчишин В.В., Скрабут В.Б. (Україна); Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського. - № u 2010 05314; Заявл. 30.04.2010; Опубл. 25.10.2010, Бюл. № 20.
 94. Патент на корисну модель 54039 Україна, МПК(2009) C 12N 1/04 G09В 23/00 G01J 3/00 Спосіб моделювання гідрофобного генератора автоколивань макромолекул живої системи / Дем‘яненко В.В., Покришко О. В., Савчишин В.В., Білоус А.П., Богун М.І. (Україна); Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського. - № u 2010 04841; Заявл. 22.04.2010; Опубл. 25.10.2010, Бюл. № 20.
 95. Варіабельність адгезивних властивостей представників мікрофлори кишківника у пацієнтів з ревматоїдним артритом / Кучмак О.Б., Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Покришко О.В., Борак В.П., Ткачук Н.І., Бригідир Т.О., Малярчук Г.Р., П’ятковський Т.І., Творко М.С., Винничук М.О., Базилевська Ж.Л. // Українські медичні вісті. – січень-грудень 2011, том 9, число 1-4 (72-75). – С. 309. – ХІ з’їзд Всеукраїнського Лікарського Товариства (ВУЛТ), 28-30 вересня 2011 р., м. Харків.
 96. Патент на корисну модель 56411, Україна, МПК(2011.01) А61К 31/35 А61К 31/345 А61К 31/41 G09В 23/28 G01N 21/19 Спосіб визначення ефективності протопаразитарного (антилямблійного) засобу / Ковальчук М.Т., Покришко О. В., Шкільна М.І. (Україна); Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського. - № u 2010 08804; Заявл. 15.07.2010; Опубл. 10.01.2011, Бюл. № 1.
 97. Вплив інвазії лямбліями на перебіг алергічних контактних дерматитів / Шкільна М.І., Покришко О.В., Авсюкевич О.Є // Екзо- та ендоекологічні аспекти здоров’я людини. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 8-9 квітня 2011 р. – м. Ужгород – С. 358-360.
 98. Шкільна М.І., Покришко О.В. Деякі особливості перебігу алергічних контактних дерматитів на тлі супутнього лямбліозу / Імунологія та алергологія Наука і практика № 1. – 2011. – С. 69. XII Українська науково-практична конференція з актуальних питань клінічної і лабораторної імунології, алергології та імунореабілітації , 13-14.04.2011 р. Київ.
 99. Стан мікрофлори товстої кишки хворих на алергічні дерматити та кропив’янки із супутньою лямбліозною інвазією / Шкільна М.І., Покришко О.В., Ткачук Н.І. // Довкілля і здоров'я: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Тернопіль, 22 квітня 2011 р. – Тернопіль:ТДМУ «Укрмедкнига». – 2011. -– С. 144-145.
 100. Диференціація умовно-патогенних ентеробактерій, виділених від здорових осіб молодого віку / Романюк Л.Б., Бригідир Т.О., Покришко О.В., П’ятковський Т.І., // Довкілля і здоров'я: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Тернопіль, 22 квітня 2011 р. – Тернопіль:ТДМУ «Укрмедкнига». – 2011. -– С. 114.
 101. Ретроспективний аналіз внутрішньо-лікарняних інфекцій в Тернопільській області / Покришко О.В., П’ятковський Т.І., Красій Н.І., Цяпа Н.В., Барна Т.Б. // Довкілля і здоров'я: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Тернопіль, 22 квітня 2011 р. – Тернопіль:ТДМУ «Укрмедкнига». – 2011. -– С. 105-106.
 102. Поширеність ентеробіозу серед дітей та молоді / Покришко О.В., Авсюкевич О.Є. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник матеріалів LV підсумкової науково-практичної конференції, 9 червня 2011 р.– Тернопіль:ТДМУ «Укрмедкнига». 2011. – С. 115.
 103. Епідситуація з інфекційної захворюваності в Тернопільській області за 2010-2011 рр. / Дністрян С.С., Климнюк С.І., Покришко О.В., Барна Т.Б., Павельєва М.М., Винничук М.О., Ситник І.О. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник матеріалів LV підсумкової науково-практичної конференції, 9 червня 2011 р. – Тернопіль:ТДМУ «Укрмедкнига». 2011. – С. 168.
 104. Кристалізація біологічних мікрооб’єктів і макромолекулярних сполук як перспективний інструмент дослідження / Дем’яненко В.В., Шкільна М.І., Покришко О.В., Богун М.І. // Морфологічні аспекти мікроциркуляції в нормі і при патології: Збірник матеріалів науково-практичної конференції, 17-18 червня 2011 р. – Тернопіль: «Укрмедкнига». 2011. – С. 69-70.
 105. Антимікробна активність 2-хлоро(тіоціанато)-2-бензилбутандіових кислот / Б.М. Петрушка, Г.М. Тулайдан, О.В. Покришко, С.І. Климнюк, В.С. Барановський, Б.Д. Грищук // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: Матеріали 4-ої науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Тернопіль, 29-31 вересня 2011 р. – Тернопіль:ТДМУ «Укрмедкнига». – 2011. – С. 17-18.
 106. Мікробна характеристика поверхні злоякісної пухлини шкіри – необхідне дослідження перед виконанням пластичних операцій / Галайчук І.Й., Покришко О.В., П’ятковський Т.І., Данилків І.С. // Международная научно-практическая конференцыя, посвященная 50-летию Донецкого ожогового центра «Актуальные вопросы комбустиологии, пластической хирургии и лечения ран», 29-30 сентября 2011 г., г. Донецк. – Материалы конференции. – Изд. «Донбасс», Донецк, 2011. – С. 29-30.
 107. Покришко О.В., Климнюк С.І., Творко М.С. Значення щорічного профілактичного паразитологічного обстеження студентів ТДМУ / Матеріали семінару з актуальних питань медичної паразитології. – 12-13 жовтня 2011 р., м. Тернопіль. – Тернопіль: 2011 – С. 103-104.
 108. Микрофлора толстого кишечника больных розацеа и аллергодерматозами, ассоциированными с лямблиозом / Ковальчук М.Т., Климнюк С.И., Васильева Н.А., Покрышко Е.В., Шкильна М.И. // V Российская научно-практическая конференция с международным участием Санкт-Петербургские чтения, 3-4 октября 2011 г., Санкт-Петербург Тезисы V российской научно-практической конференции:/ Под ред.проф. Соколовского Е.В., проф. Самцова А.В., проф. Разнатовского К.И.: - СПб.: Изд-во «Человек и его здоровье», 2011. – с. 76-77.
 109. Моніторинг циркуляції збудників сальмонельозу на території м. Тернополя протягом 2009 - 2010 р.р. / Паничев В.О., Климнюк С.І., Покришко О.В., Козяр Б.Є., Дмитришак О.В., Вахтарчук О.В., Кулачковська І.В. // Інфекційні хвороби. – № 3 (65)’2011. – С. 48-50.
 110. Ковальчук М.Т., Васильєва Н. А., Шкільна М. І., Покришко О.В. Оптимізація мікроскопічної діагностики лямбліозу методом поляризованої флюоресценції / М.Т. Ковальчук, Н. А. Васильєва, М. І. Шкільна, О.В.Покришко // Актуальні інфекційні захворювання. Клініка. Діагностика. Лікування: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю 23-24 листопада 2011 р. - Київ, 2011. - С. 46-50.
 111. Поширення хвороби Моргелонів як наслідок екологічного збурення патогенних грибів / Дем’яненко В.В., Покришко О.В., Бакалюс Р.М., Богун М.І // Клінічна та експериментальна патологія. – том Х, № 4 (38), 2011. – С. 151. Науково-практична конференція “Актуальні питання медичної мікології”, 11 листопада 2011 р., м. Чернівці
 112. Покришко О.В., Шкільна М.І. Паразитоценози дуоденального вмісту хворих на алергодерматози із супутнім лямбліозом / Клінічна та експериментальна патологія. – том Х, № 4 (38), 2011. – С. 181. Науково-практична конференція “Актуальні питання медичної мікології”, 11 листопада 2011 р., м. Чернівці
 113. Спектральний склад поляризованої флуоресценції пробіотиків як вираження їх біологічної активності / Демяненко В.В., Покришко О.В., Климчук О.М., Куліцька М.І., Кучмак О.Б. // Медична хімія. – т. 13, № 4 (49). – 2011. – с. 220. Матеріали науково-практичної конференції «Біохімічні основи патогенезу ураження внутрішніх органів різної етіології та способи їх фармакологічної корекціії», 3-4 листопада 2011 р., м. Тернопіль.
 114. Вплив противірусної терапії на імунний статус хворих на алергодерматози з активною цитомегаловірусною інфекцією та протипаразитарної терапії на імунний статус пацієнтів із розацеа та алергодерматози з супутнім лямбліозом / Ковальчук М.Т., Шкільна М.І., Бакалець О.В., Покришко О.В., Крицька Г.А., Ткачук Н.І. // Імунологія та алергологія. Наука і практика. Додаток № 1’2011. – С. 14-15. Тези доповідей IX міждисциплінарної науково-практичної конференції «Епідеміологія, Імунопатогенез, діагностика, лікування хламідіозу та TORCH-інфекцій», 23-24 листопада 2011, м. Київ
 115. Характеристика мікрофлори виразкової поверхні раку шкіри / Покришко О.В., П’ятковський Т.І., Галайчук І.Й., Данилків І.С. // ХV з’ізд мікробіологів, епідеміологів та паразитологів України «Проблеми та еволюція епідемічного процесу і паразитарних систем провідних інфекцій сучасності». Тези доповідей. – 23-25 листопада 2011 р., м. Харків. – С. 85.
 116. Бактеріоносійство сальмонел у м. Тернопіль протягом 2009 - 2010 р.р. / Покришко О.В., Дмитришак О.В., Вахтарчук О.В. // ХV з’ізд мікробіологів, епідеміологів та паразитологів України «Проблеми та еволюція епідемічного процесу і паразитарних систем провідних інфекцій сучасності». Тези доповідей. – 23-25 листопада 2011 р., м. Харків. – С. 92.
 117. Аналіз захворюваності на менінгококову інфекцію в Тернопільській області за 2010 р. / Климнюк С.І, Покришко О.В., Барна Т.Б., Павельева М.М. // ХV з’ізд мікробіологів, епідеміологів та паразитологів України «Проблеми та еволюція епідемічного процесу і паразитарних систем провідних інфекцій сучасності». Тези доповідей. – 23-25 листопада 2011 р., м. Харків. – С. 30.
 118. П’ятковський Т.І., Чорній Н.В., Покришко О.В. Застосування септофіту для лікування захворювань пародонта у хворих на хронічний панкреатит / Здобутки клінічної і експериментальної медицини.- 2011. - № 2. – С. 108-110.
 119. Синтез та антимікробна активність 2-хлоро(тіоціанато)-2-бензилбутандіових кислот / Петрушка Б.М., Туландан Г.М., Покришко О.В., Климнюк І.С., Барановський В.С., Грищук Б.Д. // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер: хімія, № 18 (2011). – С. 27-30.
 120. Красій Н.І., Покришко О.В. Етіологічна структура умовно патогенної мікрофлори у формуванні інфекційного процесу / Профілактична медицина № 4 (16). – 2011. – С. 53-55. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pmed_2011_4_14.pdf
 121. Манащук Н.В., Покришко О.В., Пятковський Т.І. Етіологічна структура захворювань пародонту у хворих на неспецифічний виразковий коліт / Буковинський медичний вісник. – том ХІ, № 1 (39). – 2012. – С. 110-113.
 122. Бердей І.І., Павх О.І., Волянська Н.І., Покришко О.В., Соколова Л.В., Барна О.М. Вивчення мікробіологічної чистоти деяких селевих основ і рецептур на основі з таурином / Актуал. питання фармац. і мед. науки та практики. - № 1 (8). – 2012. – С. 48-50.
 123. Покришко О.В., Климнюк, Романюк Л.Б. Практична робота лабораторії мікробіологічних та паразитологічних досліджень ТДМУ за 2011 рік / Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції, 17 квітня 2012 р.– Тернопіль:ТДМУ «Укрмедкнига». – 2012 р. – С. 230.
 124. Климнюк С.І., Покришко О.В., Бригідир Т.О. Адгезивні властивості мікрофлори ротової порожнини хворих на ГРВІ / Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції, 17 квітня 2012 р.– Тернопіль:ТДМУ «Укрмедкнига». – 2012 р. – С. 183.
 125. Барна Т.Б., Покришко О.В. Аналіз проведення санітарно-бактеріологічних досліджень у 2011 році по Тернопільській області / Довкілля і здоров'я: Матеріали науково-практичної конференції, Тернопіль, 27-28 квітня 2012 р. – Тернопіль:ТДМУ «Укрмедкнига». – 2012. -– С. 6-7.
 126. Бригідир Т.О., Покришко О.В., Климнюк С.І. Мікробіоценоз рото глотки і носоглотки у дітей із ГРВІ / Довкілля і здоров'я: Матеріали науково-практичної конференції, Тернопіль, 27-28 квітня 2012 р. – Тернопіль:ТДМУ «Укрмедкнига». – 2012. -– С. 12-13.
 127. Пятковський Т.І., Покришко О.В. Застосування септофіту для корекції мікробіоценозу ясенних щілин при гінгівіті у хворих на хронічний панкреатит / Довкілля і здоров'я: Матеріали науково-практичної конференції, Тернопіль, 27-28 квітня 2012 р. – Тернопіль:ТДМУ «Укрмедкнига». – 2012. -– С. 72-73.
 128. Покришко О.В., Шкільна М.І., Дем’яненко В.В. Порівняльна характеристика методів діагностики лямбліозу за допомогою світлооптичної мікроскопії та поляризованої флуоресценції / Буковинський медичний вісник. – том 16, № 2 (62). – 2012. – С. 198-200.
 129. Климнюк С.И., Покрышко Е.В., Денефиль О.В. Микробиологический мониторинг послеоперационного периода в хирургическом стационаре / Materialy Miedzynarodowej Naukomi-Praktycznej Konferencji Badania naukovwe. Teoria i praktyka. / (29.08.2012-31.08.2012) - Wroclaw, 2012. - Str. 13-15.
 130. Покрышко Е.В., Манащук Н.В. Эффективность лечения фурасолом и натрия нуклеонатом больных на неспецифический язвенный колит и пародонтит/ Materialy Miedzynarodowej Naukomi-Praktycznej Konferencji Badania naukovwe. Teoria i praktyka. / (29.08.2012-31.08.2012) - Wroclaw, 2012. - Str. 16-18.
 131. Патент на корисну модель 74012, Україна, (51)МПК(2012.01) А61В 10/00 А61В 17/00 G12Q 1/04 (2006.01) Спосіб визначення ефективності протопаразитарного (антилямблійного) засобу / Ковальчук М.Т., Покришко О. В., Шкільна М.І. (Україна); Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського. - № u 2012 04783; Заявл. 17.04.2012; Опубл. 10.10.2012, Бюл. № 19.
 132. Покришко О.В., Шкільна М. І. Антибіотикочутливість та стан мікрофлори товстої кишки хворих на алергічні дерматити із супутньою лямбліозною інвазією / Annals of Mechnikov Institute, N 4. – 2012. – C. 119-121. // www.imiamn.org.ua /journal.htm
 133. Патент на корисну модель 74012 Україна, МПК(2012.01) А61В10/00 А61В17/00 G12Q 1|04 (2006.01) Спосіб профілактики гнійних ускладнень після онкопластичних операцій / Галайчук І.І.., Данилків І.С., Покришко О. В., Пятковський Т.І. (Україна); Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського. - № u 2012 04783; Заявл. 17.04.2012; Опубл. 10.10.2012, Бюл. № 19.
 134. Шкільна М.І.,Покришко О.В. Вміст лізоциму в сироватці та слині хворих на лямбліоз та аскаридоз / Сучасні проблеми медичних та фармацевтичних наук: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 12-13 жовтня 2012 р.). – Дніпропетровськ: Організація наукових медичних досліджень “Salutem”, 2012. – C. 10-11.
 135. Ковальчук М.Т., Васильєва Н.А., Шкільна М.І., Покришко О.В. Оптимізація мікроскопічної діагностики лямбліозу методом поляризованої флюоресценції / Проблеми військової охорони здоров’я. Збірник наукових праць Української військово-медичної академії, випуск № 35. – Київ, 2012. – С. 129-134.
 136. Пятковський Т.І., Чорній Н.В., Покришко О.В. Мікробіоценоз ясенних щілин та пародонтальних кишень при гінгівіті та пародонтиті і ст. на фоні хронічного панкреатиту / Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 25-26 жовтня 2012 р., Луганськ. – Український медичний альманах, том 15, № 5 (додаток). – 2012. – С. 263-26
 137. Ковальчук М.Т., Шкільна М.І., Покришко О.В. Стан мікрофлори ротової порожнини та дуоденального вмісту у хворих на рожеві вугри та кропив’янку, асоційовану із лямбліозом / Вода і здоров’я людини (До 150--річчя з дня народження В.І. Вернадського): матеріали міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф., 19-20 квітня 2013 року. – Ужгород: ТДВ «Патент», 2013. – С. 183-186.
 138. Покришко О.В., Шкільна М.І., Ткачук Н.І.Порівняльна характеристика мікрофлори ротової порожнини та дуоденального вмісту у хворих на лямбліоз та кропив’янку / Довкілля і здоров'я: Матеріали науково-практичної конференції, Тернопіль, 25-26 квітня 2013 р. – Тернопіль:ТДМУ «Укрмедкнига». – 2013. -– С. 162-163.
 139. Савчук М.М., Кимнюк С.І., Покришко О.В., Ситник О.М. Мікрофлора ротоглотки хворих на грип та ГРВІ / Довкілля і здоров'я: Матеріали науково-практичної конференції, Тернопіль, 25-26 квітня 2013 р. – Тернопіль:ТДМУ «Укрмедкнига». – 2013. -– С. 188-189.
 140. Грищук Б.Д. Синтез и антимикробная активность 2-хлор-(бром)-(2-метил)-3-арилпропионамидов / Б.Д. Грищук, Р.В. Симчак, В.С. Барановский, С.И. Климнюк, Е.В. Покрышко // Химико-фармацевтический журнал. Издательство ФОЛИУМ. Москва. – – т. 47, № 4, 2013. – С. 113-115.
 141. Грищук Б.Д. Синтез и антимикробная активность 2-хлор(бром)-(2-метил)-3-арилпропионамидов / Грищук Б.Д., Симчак Р.В., Барановский В.С., Климнюк С.И., Покрышко Е.В. // Химико-фармацевтический журнал, 2013.-N 6.-С.22-24.
 142. Ковальчук М.Т., Покришко О.В., Шкільна М.І. Використання методу поляризованої флюоресценції для покращання діагностики лямбліозу // Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції 18 червня 2013 року «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». - Тернопіль. – «Укрмедкнига». – ТДМУ. – С.28.
 143. Шкільна М.І.,Покришко О.В. Визначення лізоциму у хворих на паразитози / XIII з’їзд Товариства мікробіологів України ім.. С.М. Виноградського, 1-6 жовтня 2013 р., Тези доповідей – С. 346.
 144. Савчук М.М., Климнюк С.І., Покришко О.В. Колонізаційний рівень окремих популяцій бактерій, які утворюють мікробіоценоз рото глотки у хворих на грип та ГРВІ / XIII з’їзд Товариства мікробіологів України ім.. С.М. Виноградського, 1-6 жовтня 2013 р., Тези доповідей – С. 322.
 145. L. Vronska, Y. Nahirnyi, O. Pokryshko Influence of essential oils on oral microflora in patients with open traumatic fractures of mandible / 3rd International Conference and Workshop “Plant – the source of research material”. – Book of Abstracts. – Lublin, 16-18.10.2013. – P.150.
 146. Красій Н.І., Климнюк С.І., Олійник О.В., Покришко О.В. Моніторинг чутливості до антибіотиків мікроорганізмів, виділених від хворих у Тернопільській університетській лікарні в 2012 р. / Шпитальна хірургія. – 3 (63). – 2013. – С. 25-28. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/shpkhir_2013
 147. Ковальчук М.Т., Шкільна М.І., Покришко О.В. Використання методу поляризованої флуоресценції для покращання діагностики лямбліозу / Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції, 18 червня 2013 р.– Тернопіль:ТДМУ «Укрмедкнига». – С. 28.
 148. Климнюк С.І., Покришко О. В., Савчук М. М., Романюк Л. Б, Ткачук Н. І., Андрейчин Ю.М. Мікробна флора ротоглотки при захворюваннях на грип та ГРВI //Annals of Mechnikov Institute.–- 2013.–№ 4.– C.41-48. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ami_2013_4_8.pdf
 149. Савчук М. М. Деякі особливості мікробіоценозу ротоглотки у хворих на грип та ГРВІ [Електронний ресурс] / М. М. Савчук, С. І. Климнюк, О. В. Покришко, Ю. М. Андрейчин, Н. І. Красій // Здобутки клінічної i експериментальної медицини . - 2013. - № 2. - С. 155-158. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Zkem_2013_2_40.pdf
 150. Савчук М.М., Климнюк С.І., Покришко О.В. Колонізаційний рівень окремих популяцій бактерій, які утворюють мікробіоценоз рото глотки у хворих на грип та ГРВІ / Тези доповідей ХІІІ з'їзду Tовариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського 1-6 жовтня 2013 р., Ялта. – С. 322.
 151. Шкільна М.І., Покришко О.В. Визначення лізоциму у хворих на паразитози / Тези доповідей ХІІІ з'їзду Tовариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського 1-6 жовтня 2013 р., Ялта. – С. 346.
 152. Савчук М.М., Климнюк С.І., Покришко О.В. Стрептококи у мікробіоценозі ротоглотки хворих на грип та ГРВІ / Тези доповідей. VII Міжнародний конгрес з інтегративної антропології. 17-18 жовтня 2013 р. – Вінниця, 2013. – С.140-141.
 153. Климнюк С.І., Кованова Е.М., Творко М.С., Ткачук Н.І., Покришко О.В., Романюк Л.Б., Малярчук Г.Р., Борак В.П., Кучмак О.Б., Винничук М.О. Еволюція людини, бактерій, вірусів / Тези доповідей. VII Міжнародний конгрес з інтегративної антропології. 17-18 жовтня 2013 р. – Вінниця, 2013. – С. 71.
 154. Андрейчин Ю.М. Мікрофлора верхньощелепних пазух і її адгезивна активність при гострому гнійному синуситі / Ю.М. Андрейчин, С.І. Климнюк, О.В. Покришко // Інфекційні хвороби. – № 3 (73)’2013. – С. 69-73. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/InfKhvor_2013_3_16.pdf
 155. Красій Н.І., Покришко О.В., Климнюк С.І. Спектр мікроорганізмів у відділенні інтенсивної терапії за 2012-2013рр. / Довкілля і здоров'я: Матеріали науково-практичної конференції, Тернопіль, 25 квітня 2014 р. – Тернопіль:ТДМУ «Укрмедкнига». – 2014. -– С. 88-89.
 156. Климнюк С.І., Покришко О.В., Романюк Л.Б., Малярчук Г.Р., Кучмак О.Б., Кравець Н.Я. Частота носійства окремих родів бактерій у ротоглотці хворих на грип та ГРВІ / Довкілля і здоров'я: Матеріали науково-практичної конференції, Тернопіль, 25 квітня 2014 р. – Тернопіль:ТДМУ «Укрмедкнига». – 2014. -– С. 85-86.
 157. Natalia Krasij, Sergey Klymnyk, Aleksander Oliynik, Olena Pokryshko Monitiring of antibiotic susceptibility of microbes isolated from the patients ofTernopil University hospital in 2012 year / Human and health . Volume VII. Issue 4. – 2013. – P. 26-29. http://bbc.mbp.org.pl/Content/7784/Binder8.pdf
 158. Яцюк В. М. Синтез та протимікробна активність бісгалогено(тіоціанато)амідів на основі бензидину та його похідних / В. М. Яцюк, В. С. Барановський, Г. М. Тулайдан, О. В. Покришко, С. І. Климнюк, Б. Д. Грищук // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - 2013. - № 761. - С. 87-90.
 159. Шкильна М.И., Васильева Н.А., Ткачук Н.И., Покрышко Е.В. Некоторые показатели иммунитета у больных крапивницей, ассоциированной с лямблиозом и аскаридозом / Дерматология в России. Том 3. Вып. S1 – 2014. - Тезисы XXXI конференции «Рахмановские чтения». – С. 104. http://www.dermatology.ru/abstracts/31184/31212
 160. Нагірний Я.П., Покришко О.В. Якісний та кількісний склад мікрофлори травмованої ділянки слизової оболонки порожнини рота у постраждалих з переломами нижньої щелепи / Вісник проблем біології і медицини. – 2014. – Вип. 2, Том 2 (108). – С.27-29. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vpbm_2014_2(2)__7.pdf ISSN 2077-4214
 161. Покришко О.В., Красій Н І. Використання мікробіологічного аналізатора Vitek Compact-2 для ідентифікації антибіотикорезистентних штамів мікроорганізмів у Тернопільській університетській лікарні / Імунологія та алергологія. Практика і наука. Додаток № 1. – 2014. – Тези доповідей міжнародної наукової конференції «Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в ХХІ столітті», 11-12 квітня 2014 р., м. Київ. – С. 80-81.
 162. Покришко О.В., Климнюк С.І., Ткачук Н.І Взаємозв’язок пародонтиту із хронічним панкреатитом / Імунологія та алергологія. Практика і наука. Додаток № 1. – 2014. – Тези доповідей міжнародної наукової конференції «Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в ХХІ столітті», 11-12 квітня 2014 р., м. Київ. – С. 81-82.
 163. Климнюк С.І., Покришко О.В., Романюк Л.Б., Малярчук Г.Р., Кучмак О.Б., Кравець Н.Я. Частота носійства окремих родів бактерій у ротоглотці хворих на грип та ГРВІ / Довкілля і здоров'я: Матеріали науково-практичної конференції, Тернопіль, 25 квітня 2014 р. – Тернопіль:ТДМУ «Укрмедкнига». – 2014. – С. 85-86.
 164. Красій Н.І., Покришко О.В., Климнюк С.І. Спектр мікроорганізмів у відділенні інтенсивної терапії за 2012-2013рр. / Довкілля і здоров'я: Матеріали науково-практичної конференції, Тернопіль, 25 квітня 2014 р. – Тернопіль:ТДМУ «Укрмедкнига». – 2014. – С. 88-89.
 165. Pokryshko O.V., Shkilna M.I., Chimaobi Egbete Dysbiosis of large intestinal tract in patients with giardiasis and urticaria or atopic dermatitis / Zbiorraportow naukowych. Pytania. Odpowiedzi. Hipotezy: nauka XXI stulecie. – Gdansk. 30.05.2014 – 31.05.2014. – P. 25-26.
 166. Патент на корисну модель 90831. Україна, МПК G 01 N 33/48. Спосіб діагностики лямбліозу, поєднаного з аскаридозом / М.І. Шкільна, Н.А. Васильєва, О.С. Луцук, О.В. Покришко. – № u 201400412; Заявлено 19.01.2014; Опубл. 10.06.2014, Бюл. № 11.
 167. П’ятницький Ю.С., Покришко О.В. Структура мікробіоценозу кишечника щурів за умов введення в раціон подрібненого субстрату ксеногенної шкіри // Аннали Мечниковського інституту . - 2014. - № 2. - С. 58-63. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ami_2014_2_13.pdf
 168. Деякі особливості мікробіоценозу ротоглотки у хворих на грип та ГРВІ / М. М. Савчук, C. І. Климнюк, О. В. Покришко [та ін.] // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. -Тернопіль, 2013, N2.-С.155-158.
 169. Климнюк С.І., Покришко О.В., Ткачук Н.І.Особливості навчального процесу в ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського / Biomedical and BiosocialAntropology, № 22 – 2014. - С. 247-250. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bba_2014_22_70.pdf
 170. Vronska L. V., Nahirnyi Ya.P., Hroshovyi T.A., Pokryshko O. V. Substantiation of establishment of antimicrobial medicament for use in dental practice / The Second European Conference on Biology and Medical Sciences, 15th August, 2014. - «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. – P. 261-263.
 171. Климнюк С.І., Савчук М.М., Андрейчин Ю.М., Покришко О.В., Красій Н.І., Романюк Л.Б., Творко М.С., Ткачук Н.І., Климнюк Н.Г. Особливості мікробіоценозу носа та носоглотки у хворих на грип та ГРВІ / Інфекційні хвороби. – № 3. – 2014. – С. 38-43. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/InfKhvor_2014_3_10.pdf
 172. Климнюк С.І., Кучмак О.Б., Романюк Л.Б., Покришко О.В., Борак В.П. Использование пробиотиков у больных ревматоидным артритом / Europaische Fachhochschule / European Applied Sciences # 6 – 2014 – P.3-4.
 173. Климнюк С.І., Покришко О.В., Андрейчин Ю.М., Ткачук Н.І., Романюк Л.Б., Кучмак О.Б., Малярчук Г.Р., Борак В.П. Мікробіоценоз параназальних пазух у хворих на гострі синуси ти / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Фармацевтична мікробіологія і клінічна лабораторна діагностика» 27-28 листопада 2014 р., Харків. – 2014 р. – С. 10-12.
 174. Покришко О.В., Климнюк С.І., Творко М.С., Шкільна М.І Зміни мікрофлори ранового топодему ступні у хворих із синдромом стопи діабетика із місцевим застосуванням А-бактерину / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Фармацевтична мікробіологія і клінічна лабораторна діагностика» 27-28 листопада 2014 р., Харків. – 2014 р. – С. 17-19.
 175. Красій Н.І., Покришко О.В., Климнюк С.І. Антибіотикочутливість умовно патогенних мікроорганізмів, виділених у відділенні інтенсивної тeрапії тернопільської університетської лікарні / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Фармацевтична мікробіологія і клінічна лабораторна діагностика» 27-28 листопада 2014 р., Харків. – 2014 р. – С. 14-15.
 176. Ковальчук М.Т., Покрышко Е.В., Шкильна М.И. Особенности диагностики лямблиоза методом поляризированной флюоресценции у больных розацеа и хр. рецидивирующей крапивницей / Тезисы XXXII научно-практической конференции Рахмановские чтения. Дерматология в России. 2015; Том 4 (Вып.S1): 82. - Стр. 45. http://www.dermatology.ru/abstracts/34972/35091
 177. Покришко О.В., Манащук Н.В. Зміни мікробіоти пародонтальних кишень у хворих на хронічний панкреатит / Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції «Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників медичної науки», Львів, 27-28 лютого 2015 р. – Львів ГО «Львівська медична спільнота», 2015. – С. 62-63.
 178. Николов В.В. Способ лечения остроконечных кондилом у мужчин / Николов В.В., Ковальчук М.Т., Марина С.С., Покрышко Е.В., Покрышко А.О. // Медицинские аспекты здоровья мужчины, № 1 (16)’. – 2015. – С.
 179. Николов В.В. Иммуные и нейрорегуляторные нарушения при рожистой инфекции /
 180. Николов В.В., Оспанбекова Н.К., Денефиль Е.В., Покрышко Е.В., Вълчев В.И., Гулева Д.В., Марина С.С. // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. № 1 (80). – 2015. – С.
 181. Барна Т.Б., Павельєва М.М. , Покришко О.В., Климнюк С.І. Результати моніторингу циркуляції збудників сальмонельозу на території тернопільської області за 2008-2014 рр. / Довкілля і здоров'я: Матеріали науково-практичної конференції, Тернопіль, 23 квітня 2015 р. – Тернопіль:ТДМУ «Укрмедкнига». – С. 101
 182. Красій Н.І., Покришко О.В., Климнюк С.І. Мікробіологічний моніторинг ентеробактерій у відділенні інтенсивної терапії тернопільської університетської лікарні у 2014 році / Довкілля і здоров'я: Матеріали науково-практичної конференції, Тернопіль, 23 квітня 2015 р. – Тернопіль:ТДМУ «Укрмедкнига». – С.120
 183. Мозгова Ю.А1., Мішина М.М1., Філімонова Н.І2., М’ясоєдов В.В1., Покришко О.В3., Кузьменко А.М1., Мішин Ю.М1., Покришко А.О1., Аванесян Г.І1., Папнеджа Аашіш1 Продукція il-17 та il-18 під впливом комбінованої терапії при експериментальному гнійно-запальному процесі, спричиненому K.pneumoniae (1Харківський національний медичний університет, 2Національний фармацевтичний університет) / Довкілля і здоров'я: Матеріали науково-практичної конференції, Тернопіль, 23 квітня 2015 р. – Тернопіль:ТДМУ «Укрмедкнига». – С.
 184. Савчук М.М., Климнюк С.І., Покришко О. В. Адгезивні властивості мікроорганізмів, що колонізують ротоглотку у хворих на грип та ГРВІ / Довкілля і здоров'я: Матеріали науково-практичної конференції, Тернопіль, 23 квітня 2015 р. – Тернопіль:ТДМУ «Укрмедкнига». – С. 135.
 185. Красій Н.І., Покришко О.В., Климнюк С.І., Ткачук Н.І.Аналіз чутливості до антибіотиків неферментуючих грамнегативних мікроорганізмів, виділених у відділенні інтенсивної терапії Тернопільської університетської лікарні у 2014 році / Здобутки
 186. Винничук М. О., Климнюк С.І., Покришко О.В., Творко М.С. Вивчення ефективності використання біоспорину в комплексній терапії туберкульозу легень / Здобутки
 187. Покришко О.В., Шкільна М.І. Вміст лізоциму в сироватці крові та слині хворих на паразитози /
 188. Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Савчук М.М., Покришко О.В., Творко М.С., Ткачук Н.І., Борак В.П. «Hierarchic structure of nasopharynxmicrobiotic community in patients with acute respiratory infection»/ Інфекційні хвороби.- №1. - 2015. – С.37-40.
 189. Vitaliy Yatsyuk, Olena Pokryshko, Zoriana Yaniv, Galyna Tulaidan, Vitaliy Baranovskyi, Sergiy Klymnyuk and Bogdan Grishchuk Synthesis and antimicrobial activity of products obtained via anionarylation of acrylic and metahcrylic acids amides and nitriles by 5-carboxyphenylene-1,3-bisdiazonium salts / Chemistry & Chemical Technology Vol. 9, No. 2, 2015 Chemical Technology. – P. 193-197. - URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/28250 ISSN 1996-4196
 190. Винничук М.О. Адгезивні властивості бактерій, які утворюють мікробіоту ротоглотки у хворих на туберкульоз / М. О. Винничук, С. І. Климнюк, Л. Б. Романюк, О. В. Покришко, О. Й. Дронова // Вісник наукових досліджень. – 2015. – № 3. – С. 48-49.
 191. Покришко О.В. Лабораторна діагностика малярії у студентів-іноземців ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» / С.І.Климнюк, Л.Б.Романюк, О.В Покришко., Н.Я. Кравець, Н.І.Ткачук // Довкілля і здоров'я: Матеріали науково-практичної конференції, Тернопіль, 23 квітня 2016 р. – Тернопіль:ТДМУ «Укрмедкнига». – С. 140.
 192. Красій Н. І. Аналіз резистентності клінічних штамів Klebsiella pneumoniae, виділених у 2012-2015 рр.у ВАІТ Тернопільської університетської лікарні / Красій Н. І., Покришко О.В., Климнюк С. І. / Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Матеріали підсумкової LIXнауково-практичної конференції, 15 червня 2016 р.– Тернопіль: Укрмедкнига. – С. 113.
 193. Левчук Р.Д. Видовий склад та рівень обсіменіння мікроорганізмами перитонеального ексудату в ранній період після моделювання скелетної, черепно-мозкової та поєднаної травм / Левчук Р.Д., Покришко О.В., Борис Р.М., Дзецюх Т.І.// Актуальні проблеми транспортної медицини: навколишнє середовище; професійне здоров’я; патологія. – 2015. - № 4, т. 2 (422). – С. 148-155. – режим доступу: file:///G:/Chair/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F/2015/%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80-42-2.pdf
 194. Красій Н.І., Климнюк С.І., Покришко О.В. Спектр мікроорганізмів, виділених від хворих у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії / Biomedical and Biosocial Antropology, № 26 – 2016. - С. 129-131-250.
 195. Спектр мікроорганізмів, виділених від хворих у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії / Климнюк С.І., Покришко О.В., Винничук М.О., Тулайдан Г.М., Барановський В.С., Грищук Б.Д. // Biomedical and Biosocial Antropology, № 26 – 2016. - С. 16-19.
 196. Профілактика мікробного контамінування післяопераційної рани у хворих на меланому шкіри / Данилків І.С., Покришко О.В., Галайчук І.І.,Климнюк С.І. // Український радіологічний журнал. Додаток 1. – 2016. – С. 102-103.
 197. Синтез та антимікробна активність продуктів аніоарилювання з сульфамідним фрагментом / Янів З.І., Симчак Р.В., Покришко О.В., ТулайданГ.М., Барановський В.С., Климнюк С.І., Грищук Б.Д. // Журнал органічної та фармацевтичної хімії. – 2016. – Т. 14, вип.. 2 (54). – С. 60-64.
 198. Грищук Б.Д. Синтез и противомикробная активность продуктов тиоцианатоарилирования амидов акриловой и метакриловой кислот солями дифенил- и фениленбисдиазония / Грищук Б.Д., Яцюк В.Н., Барановский В.С., Покрышко Е.В., Климнюк С.И. // Химико-фармацевтический журнал, 2016.- Том 5, N 8.- С. 36-38. Режим доступа: http://chem.folium.ru/index.php/chem/article/view/1582
 199. Климнюк С.І. Спектр бактерій, виділених від хворих Тернопільської університетської лікарні, та їх адгезивні властивості / С.І. Климнюк, Н.І. Красій, О.В. Покришко, М.С. Творко // Інфекційні хвороби. – 2016. − № 3 (85). – С. 67–73.
 200. Romaniuk L.B., Kravets N.Y., Pokryshko O.V., Borak V.P., Oliinyk N.М. Gut microbiota in infants with perinatal pathology of the central nervous system / Romaniuk L.B., Kravets N.Y., Pokryshko O.V., Borak V.P., Oliinyk N.М. // Deutscher Wissenschaftsherold, 2016, 3 - pp. 9-11.
 201. Safiullah Khan Achakzai Detection of Salmonella enteric serover typhi in Widal positive blood specimens using blood culture and PCR targeting aroC and fliC genes Safiullah Khan Achakzai, Zafar Awan, Abdul Samad, Muhammad Naeem, Muhammad Ali, Muhammad Rizwan, Hamida, Farah Sabeen Bugti, Olena Pokryshko, Sania Ashraf,MuhammadTayyeb <a href="https://www.researchgate.net/profile/Olena_Pokryshko">Olena Pokryshko on ResearchGate</a