Наукові публікації Малярчук Ганни Романівни ( Прихідько Г.Р.), старшого викладача,к. біол.н.

 1. Ситник И.А., Калашник С.А. Прихидько А.Р. Комбинированное действие антибиотиков, желчи и некоторых желчных кислот на стафилококки В кн.: Вопросы экспериментальной и клинической гепатологии.- Тернополь, 1976. – с. 112-114.
 2. Сытник И.А. Кованова Э.Н.. Творко М.С. Прихидько А.Р. Матко В.М.Царев А.И. Сытник С.И. Действие электрогидравлического зффекта на кормовые дрожжи. Микробиол. журнал. – 1978, Т.40, 4,с. 440-443.
 3. Ильина Н.И., Кованова Э.Н.. Сытник И.А. Творко М.С. Фещенко Л.Г. Прихидько А.Р. Иммунологическая реактивность морских свинок в процессе лечения экспериментальной ожоговой болезни. В кн.: Иммунная реактивность в патологи. – Винница,1979, - с.135-136.
 4. Сытник И.А. Творко М.С. Кованова Э.Н.. Фещенко Л.Г. Ильина Н.И., Прихидько А.Р. Влияние галаскорбина на иммунологическую реактивность организма при экспериментальной ожоговой болезни. Тезисы докл. УI Респ.Научн. конф.,Киев,1980, с.111-112.
 5. Сытник С.И., Прихидько А.Р. Мукозная микрофлора желудка и двенадцатиперсной кишки при хронических гастродуоденитах. Врач. Дело, 1981.6, с. 70-71.
 6. Григорьев П.Я. Коморовский Ю.Т. Сытник И.А. Сытник С.И. Стародуб Е.М., Прихидько А.Р. Мукозная микрофлора при язвенной болезни, гастритах и дуоденитах. Депонированная рукопись № 3335, 1981, 10 с.
 7. Сытник С.И., Бостанджян М.Г. Прихидько А.Р. Спороносные бактерии в кожном микробиоце-нозе молочных желез беременных и родильниц.Здравожранение Туркменистана, 1988, 5, с. 22-25.
 8. Резник С.Р. Смирнов В.В. Сытник С.И. Прихидько А.Р. Вьюницкая В.А. Стебло П.И., Сытник И.А. Действие микробов-антагонистов на кокковые бактерии кожи молочных желез. Микробиол. журнал, 1988, Т.50, 4, с. 82-88.
 9. Прихидько А.Р. Экологическая характеристика спороносных аэробных бактерий кожи молочных желез кормящих женщин В кн.: Тезисы Всесоюзн. Семинара ‘’Колонизационная резистентность и химиот. Антимикробн. Препараты’’,1988, Москва, ч.2,с.72-74
 10. Резник С.Р.,Смирнов В.В.,Данник Л.М., Сытник И.А., Прихидько А.Р. Слабоспицкая А.Т. Вьюницкая В.А. Действие микробов-антагонистов на бациллы и коринебактерии кожи молочных желез кормящих женщин. Микробиол. журнал, 1989, Т. 51, 3, с. 43-47.
 11. Прихидько А.Р. Спороносные бактерии в кожном микробиоценозе молочных желез кормящих женщин. В кн.: У11 съезд Украинского мкроб. Общества. Тезисы доклад,1989,Чернов-цы, с.109-110.
 12. Г.Р. Малярчук Дія мікробів-антагоністів на мікрофлору шкіри молочних залаз породіль. В кн.: Х11 Український респуб. З’їзд мікроб.,Епідеміол. І паразитол. Тези доповідей,1991, Харків,ч.1, с.279-280.
 13. Климнюк С.И, Малярчук А.Р. Бактериологические критерии выделения группы риска возникновения послеродового лактационного мастита. Тез. докл.н.-пр. Конф.Актуальные вопросы микробиол.Эпидемиол. и иммунол. 8-10Июля 1993,Харьков,1993,с.331.
 14. Климнюк С.И, Ситник И,А,. Малярчук А.Р. Чувствительность к антибиотикам аеробных бацилл, выделенных с кожи молочных желез. Микробиологичный журнал, 1994, N 2, с.49-50.
 15. Климнюк С.І, Ситник І,А,. Малярчук Г.Р. Антагоністичні властивості стафілококів і мікрококів,колонізуючих шкіру. Вісник наукових досліджень, 1994.-С. 18.
 16. Малярчук Г.Р., Кравченюк М.П.. Бактерицидна дiя шкiри на аеробнi бацили. ХIII з'їзд Українського наукового товариства мiкробiологiв, епiдемiологiв та паразитологiв iм. Д.К. Заболотного Тези доповiдей, Київ – Вiнниця, 1996. С. 193-194.
 17. Малярчук Г.Р. Антагонiстичнi властивостi представникiв родини Micrococcaceae шкiрного походження. Матерiали ХIII з'їзду Укр. наук. Тов. Мiкробiол., епiдемiол. Та паразитол.- Київ – Вiнниця, 1996.- С. 190-191.
 18. Малярчук Г.Р. Видова характеристика аеробних спороутворюючих бактерій, виділених із шкіри. Наукові записки із Матеріалів виїзної сесії Української Академії нац. Прогресу, прсвяченої 40-річчю ТМА ім.І,Я.Гобачевського, Київ,1997,с.317-319
 19. Лобода В.Ф.,Боярчук О.Я., Малярчук Г.Р., Ясній О.Р. Вплив дисбактеріозу кишок на клінічну симптоматику та деякі показники реактивності організму дітей з хронічним гастродуоденітом. Інфекційні хвороби.1998., 4, с. 38-41.
 20. С.І. Климнюк, І.О. Ситник, Н.І. Ткачук, М.С. Творко, Г.Р. Малярчук, О.В.Покришко, Л.Б. Романюк Навчанню на кафедрі мікробіології – практичну спрямованість. В кн.: Особливості та науково-методичні аспекти удосконалення підготовки фахівців в медвузі. Матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 40-річчю ТДМА, 1997. Тернопіль. С.31.
 21. Малярчук Г.Р. Екологiчна характеристика аеробних бацил у мiкробiоценозi шкiри молочних залоз. Здобутки лiнiчної та експеримен. Медицини.Матерiали ХL пiдсумкової наукової конференцiї, присвяченої 40-рiчному ювiлею академiї. Тернопiль,1997. – с. 160-164.
 22. С.І. Климнюк, І.О. Ситник, Н.І. Ткачук, М.С. Творко, Г.Р. Малярчук, О.В.Покришко, Л.Б. Романюк Деякі особливості екології мікроорганізмів, що персистують на шкірі здорових людей. Вісник наукових досліджень, 1997, № 2-3. С. 77-82.
 23. Малярчук Г.Р, Маланчин І.М. Деякі аспекти екологічної характеристики мiкробiоценозу шкiри молочних залоз. Методичні основи викладання та наукові проблеми екології сьогодення//Матерiали конференцiї 23 грудня 1997 р. Тернопiль, 1997.- с.50.
 24. С.І. Климнюк, І.О. Ситник, Н.І. Ткачук, М.С. Творко, Г.Р. Малярчук, О.В.Покришко, Л.Б. Романюк Значущість окремих бактерійних угруповань шкіри кистей дітей // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції „Довкілля і здоров′я” 24-25 квітня 2008 року. Тернопіль, „Укрмедкнига” 2008. – с.44-45.
 25. Малярчук Г.Р Видова характеристика аеробних спороутворюючих бактерій, виділених із шкіри. Наукові записки із Матеріалів виїзної сесії Української Академії нац. Прогресу, прсвяченої 40-річчю ТМА ім.І,Я.Горбачевського, Київ,1997,с.317-319.
 26. Маланчин І.М., Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Ткачук Н.І., Малярчук Г.Р., Ефективність санації лізоамідазою та мірамістином носіїв S. аureus серед студенів та викладачів. В кн.: актуальні питання оптимізації навч.-виховн. Процесу у мед. вузі. Матеріали конф. 21 травня 1998 р., р.2. Тернопіль. С.33-36.
 27. С.І. Климнюк, І.О. Ситник, Н.І. Ткачук, М.С. Творко, Г.Р. Малярчук, О.В.Покришко, Л.Б. Романюк. Основні збудники захворювань людини. “Медична академія” Тернопіль, 1997 р. 20с. Затверджені ЦМК медико-біологіч. профілю радою ТДМА, протокол №2 від 28.11. 1996 р.
 28. С.І. Климнюк, І.О. Ситник, Н.І. Ткачук, М.С. Творко, Г.Р. Малярчук, О.В.Покришко, Л.Б. Романюк. Вплив аутомікрофлори шкіри на музейні штами стафілококів. В кн. Актуальні питання клінічної інфектології. Матер. У з’їзду інфекціоністів України 7-9 травня Тернопіль, Укрмедкнига, 1998 р., с.391.
 29. С.І. Климнюк, І.О. Ситник, Н.І. Ткачук, М.С. Творко, Г.Р. Малярчук, О.В.Покришко, Л.Б. Романюк. Особливості викладання мікробіології, вірусології та імунології при підготовці бакалаврів. Сучасні проблеми підготовки фахівців у вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладах І-ІУ рівнів акредитації МОЗ України, Тернопіль, 29.09-1. 10. 1999 р. (матеріали доповідей наук.-практ. конф.), с. 491-492.
 30. С.І. Климнюк, І.О. Ситник, Н.І. Ткачук, М.С. Творко, Г.Р. Малярчук, О.В.Покришко, Л.Б. Романюк. Шляхи вдосконалення викладання мікробіології. Нові технології навчання в медичному вищому навч. закладі. Тернопіль, 2000 р. (навч.-метод.конф.) с. 87-92.
 31. С.І. Климнюк, І.О. Ситник, Н.І. Ткачук, М.С. Творко, Г.Р. Малярчук, О.В.Покришко, Л.Б. Романюк Деякі особливості мікробної екології шкіри хворих на цукровий діабет і її чутливість до антибіотиків. Здобутки клінічної і експериментальної медицини, випуск 5. Тернопіль, 2000, с. 43-47.
 32. Ситник І.О., Ситник С.І., Малярчук Г.Р. Дія селекціонованих мікробів-антагоністів на мікрофлору шкіри породіль. В зб. Наукові та практичні аспекти боротьби з інфекціями в Україні на межі сторіч. Матеріали Пленуму УНМТМЕЛ ім. Д.К.Заболотного ?-9 червня 2000 р. Київ-Одеса 2000р.Ст.90-91.
 33. Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Ткачук Н.І., Малярчук Г.Р., Покришко О.В. Методичні рекомендації до практичних занять та СПРС по мікробіології з основами імунології для студентів факультету бакалаврату та молодших спеціалістів медицини. Тернопіль Укрмедкнига, 2000, 96.
 34. С.І. Климнюк, І.О. Ситник, Н.І. Ткачук, М.С. Творко, Г.Р. Малярчук, О.В.Покришко, Л.Б. Романюк. Деякі аспекти організації самостійної позааудиторної роботи студентів на кафедрі мікробіології. Збірник матер., навч.-метод. конф., “сучасні аспекти організації самостійної позааудиторної роботи студентів, лікарів-інтернів, курсантів.” 17 травня 2001 р. Тернопіль. Укрмедкнига. С. 75-77.
 35. С.І. Климнюк, І.О. Ситник, Н.І. Ткачук, М.С. Творко, Г.Р. Малярчук, О.В.Покришко, Л.Б. Романюк. Особливості навчання англомовних іноземних студентів на кафедрі мікробіології, вірусології та імунології. Всеукраїнська конференція “Проблеми навчання іноземних студентів у медичних вищих навчальних закладах України”, 19-20 квітня 2002 р., Тернопіль.
 36. С.І. Климнюк, І.О. Ткачук, М.С. Творко, Г.Р. Малярчук, О.В.Покришко, Особливості мікрофлори перитонеального вмісту при перфораціях шлунку і кишківника. Здобутки клінічної та експериментальної медицини, випуск 7. Збірник наукових праць XLV підсумкової (міжрегіональної) наук.-практ. конф.. 7 червня 2002 р., Тернопіль. Укрмедкнига. С. 73.
 37. С.І. Климнюк, М.С. Творко, Г.Р. Малярчук, Антагоністична дія штамів-еубіотиків на нормальну мікрофлору шкіри. Збірник матеріалів Міжнар. Наук.-практ. конф. “пробіотики – ХХІ століття. Біологія. Медицина. Практика.” 20-22 травня 2004 р., Тернопіль, Укрмедкнига. С. 66-70.
 38. Малярчук Г.Р. Ткачук Н.І., Смитюх Л.С. Антагоністичні взаємовідносини між бактеріями, що формують мікробіоценоз шкіри. Збірник матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. “Пробіотики – ХХІ століття. Біологія. Медицина. Практика.” 20-22 травня 2004 р., Тернопіль, Укрмедкнига. С. 113-119.
 39. Климнюк С.І., Шідловський В.О., Ткачук Н.І., Малярчук Г.Р., Покришко О.В. Порівняльна характеристика мікрофлори тонкокишкового вмісту у хворих на странгуляційну та обтураційну кишкову непрохідність. Актуальні проблеми екології мікроорганізмів. Матеріали науково-практичної конференції, 7-8 вересня 2007 р.– Тернопіль: Укрмедкнига. – С. 38-40.
 40. С.І. Климнюк, І.О. Ситник, Н.І. Ткачук, М.С. Творко, Г.Р. Малярчук, О.В.Покришко, Л.Б. Романюк. Значущість окремих бактерійних угруповань шкіри кистей дітей. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції „Довкілля і здоров′я” 24-25 квітня 2008 року. Тернопіль, „Укрмедкнига” 2008. – с.44-45
 41. Климнюк С.І., Коршовський І.Л., Покришко О.В, Малярчук Г.Р. Мікробіологічна та макроскопічна характеристика експериментального перитоніту. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції „Довкілля і здоров′я” 24-25 квітня 2008 року. Тернопіль, „Укрмедкнига” 2008. – с.18-19.
 42. Климнюк С.І.,Герасимчук П.О. Коршовський І.Л., Малярчук Г.Р. Мікрофлора ексудату черевної порожнини та тонкокишкового вмісту у хворих на кишкову непрохідність та антибіотикочутливість її представників. Довкілля і здоров’я. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24-25 квітня 2008 р. – Тернопіль: «Укрмедкнига». – С. 41.
 43. Покришко О.В., Климнюк С.І., Творко М Н.І., Малярчук Г.Р. Роль грампозитивної кокової флори у виникненні ССД. Довкілля і здоров’я. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24-25 квітня 2008 р. – Тернопіль: «Укрмедкнига». – С. 72.
 44. Покришко О.В., Климнюк С.І., Творко М Н.І., Малярчук Г.Р. Чутливість до антибіотиків домінуючих бактеріальних угруповань шкіри стопи у хворих на цукровий діабет. Biomedical and Biosocial Antropology. – № 11, 2008. - С. 96-99.
 45. Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Ткачук Н.І., Малярчук Г.Р., Покришко О.В. Диференційний підхід до викладання мікробіології для медсестер залежно від освітньо-кваліфікаційного рівня. Медсестринство. - № 3, 2008. – С. 10-11.
 46. Покришко О.В., Климнюк С.І., Ткачук Н.І., Малярчук Г.Р. Вплив А-бактерину на представників нормального мікробіоценозу шкіри людини роду Bacillus // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник підсумкової науково-практичної конференції, 4 червня 2009 р.– Тернопіль:ТДМУ « Укрмедкнига». – С. 136
 47. Самостійна робота студентів, як важливий напрям у підготовці майбутнього фахівця” - Климнюк С.І., Ткачук Н.І., Романюк Л.Б., Творко М.С., Малярчук А.Р., Борак В.П. // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю ”Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ України: результати, проблеми та перспективи” 20-21 травня 2010 року м. Тернопіль. – С. 188-189.
 48. Вплив кремнійорганічного ентеросорбенту ентеросгелю, ксерогелю метилкремнієвої кислоти, мікрокристалічної целюлози і вуглецевого ентеросорбенту карболайну при їх повторному застосуванні на мікробіоценоз кишечника експериментальних тварин. Посохова К.А., Ніколаєв В.Г., Климнюк С.І., Малярчук А.Р., Яремчик О.З., Шевчук О.О., Вольська А.С. Клінічна та експериментальна патологія, 2010.– Т. ІХ, № 3 (33).– С. 83-86
 49. О.Б.Кучмак, С.І.Климнюк, В.П.Борак, Винничук М.О., Малярчук А.Р., Романюк Л.Б. Особливості мікробіоценозу ротоглотки і кишечника при патології травної системи дітей Здобутки експериментальної медицини. 17.06. 2010. С- 101-103
 50. Кучмак О.Б.,Климнюк С.І., Левенець Л.М., Борак В.П., Толокова Т.І., Малярчук А.Р., Винничук М.О. Мікрофлора вмісту порожнини товстого кишечника жінок з остеодефіцитом. Здобутки експериментальної медицини. 17.06.2010. С- 103-104
 51. «Визначення переліку практичних навичок з мікробіології для студентів різних спеціальностей та особливості іх засвоєння» - Климнюк С.І, Романюк Л.Б., Ткачук Н.І., Кучмак О.Б., Малярчук А.Р., Творко М.С., Бригідир Т.О., Борак В.П. // Вища освіта України – Додаток 4, том ІІІ (21),- 2010 р. – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – С. 274-280.
 52. Особливості мікробіоценозу ротоглотки і кишківника при патології травної системи у дітей” – Кучмак О.Б., Климнюк С.І., Борак В.П., М. О. Винничук, Малярчук А.Р., Романюк Л.Б. // Збірник матеріалів конференції „Здобутки клінічної та експериментальної медицини” 17 червня 2010 року, Тернопіль, 2010. – с. 101.
 53. Самостійна робота студентів, як важливий напрям у підготовці майбутнього фахівця» Климнюк С.І., Ткачук Н.І., Романюк Л.Б., Творко М.С., Малярчук А.Р., Борак В.П. // Медична освіта. - № 4, 2010. – с. 72-73.
 54. Навчання на кафедрі медичної біології, мікробіології, вірусології згідно з кредитно-модульною системою (ECTS) О.Б. Кучмак, С.І. Климнюк, Н.І. Ткачук, Л.Б. Романюк, А.Р. Малярчук, Т.О. Бригідир, Т.І. П'ятковський // Матеріали Всеукраїнської наукової навчально-методичної конференції «Нові напрямки впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладах України ІІІ-ІУ рівнів акредитації» 12-13 травня 2011 року м. Тернопіль, «Укрмедкнига» 2011. – с. 102-103.
 55. Кучмак О.Б., Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Толокова Т.І., Борак В.П., Винничук М.О., Ткачук Н.І., Малярчук Г.Р. Вплив екзогенних та ендогенних чинників на мікрофлору товстого кишечника у хворих на ревматоїдний артрит Здобутки клінічної та експериментальної медицини 19.11.2010.
 56. Етіологічна верифікація діагнозу гострих респіраторних інфекцій у дітей. С.І. Климнюк, Л.Б. Романюк, В.П. Борак, Н.І. Ткачук, Т.О. Бригадир, М.Р. Малярчук, М.С. Творко, О.Б. Кучмак // Збірник матеріалів конференції „Здобутки клінічної та експериментальної медицини” 9 червня 2011 року, Тернопіль, 2011. – с.135-136.
 57. Роль грибів роду Candida у формуванні дисбактеріозу товстої кишки хворих на ревматоїдний артрит // Кучмак О.Б., Климнюк С.І., Винничук М.О., Романюк Л.Б., Борак В.П., Малярчук А.Р. // Клінічна та експериментальна патологія. – том Х, №4 (38), 2011. – с.171-172.
 58. Варіабельність адгезивних властивостей представників мікрофлори кишківника у пацієнтів з ревматоїдним артритом Климнюк С.І., Кучмак О.Б., Романюк Л.Б., Покришко О.В., Борак В.П., Ткачук Н.І., Бригідир Т.О., Малярчук А.Р., Пятковський Т.І., Творко М.С., Винничук М.О., Базилевська Ж.Л. // Українські медичні вісті. – січень-грудень 2011, том 9, число 1-4 (72-75). – с. 309.
 59. Етіологічна верифікація діагнозу гострих респіраторних інфекцій у дітей С.І. Климнюк, Л.Б. Романюк, В.П. Борак, Н.І. Ткачук, Т.О. Бригадир, М.Р. Малярчук, М.С. Творко, О.Б. Кучмак // Збірник матеріалів конференції „Здобутки клінічної та експериментальної медицини” 9 червня 2011 року, Тернопіль, 2011. – с.135-136.
 60. Результати використання біфіформу при дисбіозі товстої кищки у хворих на ревматоїдний артрит/ О. Б. Кучмак, С. І. Климнюк, А. Р. Малярчук // Анали Мечніковського інституту. — 2012. — № 2.— С. 174 — 179.
 61. Верифікація кандидозу товстої кишки хворих на ревматоїдний артрит / О. Б. Кучмак, С. І. Климнюк, М. О. Винничук, Л. Б. Романюк, В. П. Борак, А. Р. Малярчук //Матеріали конференції «Проблеми мікології». — 2011. — С.
 62. Шляхи корекції дисбіозу товстої кишки при хронічному панкреатиті / Л.С.Бабінець, Ю.Я Коцюба, О. Б. Кучмак, А. Р. Малярчук та ін. // Гастроентерологія (міжвідомчий збірник)— № 46. — 2012. — С. 303–309.
 63. Коригуючий вплив біфіформу на мікрофлору товстої кишки хворих на ревматоїдний артрит/ О. Б. Кучмак, С. І. Климнюк, Малярчук А.Р. // Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля і здоров’я»27-28 квітня 2012 р.– С. 47–49.
 64. Аналіз чутливості представників мікрофлори просвіту товстої кишки хворих на ревматоїдний артрит до Lactobacillus Rhamnosus GG Кучмак О.Б., Романюк Л.Б., Малярчук А.Р. // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Рівень ефективності та необхідність впливу медичної науки на розвиток медичної практики» 29-30 березня 2013 р. – Київ. – Київський медичний науковий центр. – С. 15-20.
 65. Вплив деяких енткросорбентів на мікрофлору кишківника Малярчук Г.Р., Творко М.С., Ткачук Н.І., Романюк Л.Б., Борак В.П. // Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля і здоровя» 25-26 квітня 2013 року. –Тернопіль. – «Укрмедкнига». – ТДМУ. – С. 121-123
 66. Особливості контамінації носоглотки новонароджених, що перебували на лікуванні у реанімаційному відділенні Тернопільського обласного перинатального центру Романюк Л.Б., Заріцька М.Д., Малярчук Г.Р. // Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля і здоровя» 25-26 квітня 2013 року. –Тернопіль. – «Укрмедкнига». – ТДМУ. – С. 175-176.
 67. Климнюк С.І., Кованова Е.М., Творко М.С., Ткачук Н.І., Покришко О.В., Романюк Л.Б., Малярчук А.Р., Борак В.П., Кучмак О.Б., Винничук М.О. «Еволюція людини, бактерій і вірусів» - Матеріали УП Міжнародного конгресу з інтегративної антропології 17-18 жовтня 2013 року – Вінниця – с.71
 68. Марецький В.М., Малярчук Г.Р. Особливості змін неспецифічного імунного захисту при експериментальній черепно-мозковій травмі у поєднанні з цукровим діабетом.- // Шпитальна хірургія, № 4 (64).2013 – С.22-25.
 69. С.І. Климнюк , Покришко О.В., Л.Б. Романюк, Малярчук Г.Р., Кучмак О.Б., Кравець Н.Я. «Частота носійства окремих родів бактерій у ротоглотці хворих на грип і ГРВІ» - // Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля і здоровя» 25 квітня 2014 року. –Тернопіль. – «Укрмедкнига». – ТДМУ. – С. 85-86.
 70. С.І. Климнюк , О.Б. Кучмак , Ткачук Н.І., Л.Б. Романюк, Г.Р. Малярчук, Борак В.П., Кравець Н.Я. «Інноваційні підходи до організації навчального процесу на кафедрі мікробіології, вірусології та імунології» Матеріали регіональної науково-практичної конференції «Освіта та медицина в добу глобалізації: вітчизняний та зарубіжний контекст» 6-7 листопада 2014 р. – Тернопіль. – «Укрмедкнига». – ТДМУ. – С. 51-53.
 71. Климнюк С.І., Покришко О.В., Андрейчин Ю.М., Ткачук Н.І., Романюк Л.Б., Кучмак О.Б., Малярчук Г.Р., Борак В.П. «Мікробіоценоз параназальних пазух у хворих на гострі синусити» Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Фармацевтична мікробіологія і клінічна лабораторна діагностика» 27-28 листопада 2014 р. Харків. – 2014р. – с.10-12
 72. Климнюк С.І., Винничук М.О., Кучмак О.Б., Малярчук Г.Р., Ткачук Н.І. Оцінка впливів іонів кальцію на мікрофлору при дії поляризую чого світла / Науково-практична конференція за участю міжнародних спеціалістів «Актуальні питання боротьби з інфекційними захворюваннями», Харків, 2015. Тези доповідей - Харків. – 2015. – С. 113.
 73. Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Кравець Н.Я., Борак В.П., Малярчук Г.Р. – Порівняльна характеристика мікробіоценозів ротоглотки у дітей хворих на ГРВІ та бронхіальну астму на основі визначення індексу постійності мікроорганізмів - Матеріали підсумкової науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» - 15 червня 2016 р. –Тернопіль. – «Укрмедкнига». – ТДМУ. – С. 96-97.
 74. С.І . Климнюк, М. С. Творко, О. В. Покришко, Н. І. Ткачук, Г. Р. Малярчук ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ«МІКРОБІОЛОГІЯ, ВІРУСОЛОГІЯ ТА ІМУНОЛОГІЯ» НА ФАКУЛЬТЕТІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І. Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО // Матеріали XIV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ (Тернопіль, 18–19 трав. 2017 р.) : у 2 т. / Терноп. держ. мед. ун-т імені І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – Т. 2. – C.65
 75. Klymnyuk S. I., Savchuk M.M., Tworko M.S., Tkachuk N.I., Romaniuk L. B.,Kravets N. Ya., Olyinyk N.M.,Malyarchuk H.R. Nasal microbiota in patiens with flu and acute respiratory viral infections /Тези доповідей XVзїзду ТМУ ім. С.М. Виноградського,11-15 вересня 2017р.- Львів : СПОЛОМ, 2017.- С.164
 76. Коцаба Ю.Я., Бабінець Л.С., Малярчук А.Р. Клініко-патогенетичні особливості ентеропанкреатичного синдрому у хворих на хронічний панкреатит та його корекція на амбулаторному етапі / Вестник клуба панкреатологов. – № 4 (3). – 2016. – С. 33-35.
 77. Винничук М.О., Творко М.С., Ткачук Н.І., Малярчук А.Р. ХІМІОРЕЗИСТЕНТНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ. // Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Довкілля і здоров’я», за редакцією проф. Вадзюка С. Н. – Тернопіль: Укрмедк- нига, 2017. – 244-C.169