Наукові публікації Стахурської Ірини Олегівни, асиста, к.біол.н.

1. Пришляк А. М. Информаційний аналіз особливостей структурної перебудови шлуночків серця під впливом хлориду кадмію / А. М. Пришляк, М. С. Гнатюк, І. О. Стахурська // Таврический медико-биологический вестник. − 2013. − Т. 16, № 1(1). − С. 202 − 205.

2. Стахурська І. О. Морфометрична характеристика камер серця тварин різної статі // І. О. Стахурська, А. М. Пришляк.− Вісник проблем біології і медицини. − 2014 р. − N 1. − С. 269 − 272.

3. Вплив натрію нітриту на вільно радикальні процеси в організмі та ультраструктуру міокарда у щурів // І. О. Стахурська, А. М. Пришляк, В.А. Кондратюк, О.В. Лотоцька, Н.В. Флекей / Гігієна населених місць. − 2014р. − № 64. − С. 409−415.

4. Стахурська І. О. Морфологічні особливості мікрогемоциркуляторного русла шлуночків серця щурів за дії на організм натрію нітриту // І. О. Стахурська, А. М. Пришляк. − Наук. записки Тернопільськогонац. пед. ун-ту. Сер. Біол. − 2015 р. − № 1(62). − С. 148 − 151.

5. Pryshliak A. M. // Parameters offree-radical oxidation andantioxidant defence system in rats of both sexes with sodium nitrit eintoxication /A. M.Pryshliak, I. O.Stakhurska, L. M.Holovatiuk. −Медична та клінічна хімія. - Т. 17, № 2. - С. 19-23.

6. Стахурская И.О. Морфологические особенности артериального русла сердечной мышцы белах крыс при воздействии на організм нитрита натрия // И.О. Стахурская, А.М. Пришляк, М.С. Гнатюк / Лабораторная діагностика восточной Європи. − 2014 р. − №3 (11). − С. 98 − 104.

7. Стахурська І. О. Морфо-функціональні особливості міокарда дослідних тварин різної статі за умов інтоксикації натрію нітриту // І. О. Стахурська, А. М. Пришляк. −Клінічна анатомія та оперативна хірургія. −2015 р. − № 1. − С. 100 − 104.

8. ПришлякА. М. Особливості просторового ремоделювання коронарних артерій білих щурів різної статті в умовах інтоксикації нітритом натрію (за даними контрастної рентгенангіографії) // А. М. Пришляк, І.О.Стахурська, Б.Я. Ремінецький // Зб. наук. пр. ДЗ «ЗМАПО МОЗ України» Актуальні питання медичної науки та практики». − Запоріжжя: − 2015 р.№ 82.− Т.2. − С. 340 −349.

9. Стахурська І.О. Характеристика морфологічних параметрів камер серця щурів різної статі за умов інтоксикації нітритом натрію // І. О. Стахурська / Вісник морфології. − 2015 р. − № 82. − С. 340−347.

10. Стахурська І.О. Морфологічна оцінка довготривалого впливу нітриту натрію на серце щура // І. О. Стахурська / Вісник проблем біології і медицини. − 2015 р. − № 4.Т2 − С. 316 − 321.

11. Пришляк А.М. Структурно-функціональні зміни в міокарді передсердь при введенні в організм нітриту натрію // А.М. Пришляк, І.О.Стахурська,

12. М.С. Гнатюк / Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Морфологія на сучасному етапі розвитку науки» (5 − 6 жовтня 2012 року). − Тернопіль: − Укрмедкнига. − 2012 р. − С. 157−158.

13. Пришляк А. М. Масометрична характеристика частин серця білих щурів різної статі // А. М.Пришляк, І. О. Стахурська / Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля і здоров’я» (25 − 26 квітня 2013 року). − Тернопіль: − Укрмедкнига. − 2013. − С. 168−169.

14. Стахурська І.О.Структурна організація серцевого м’яза при довготривалій дії нітриту натрію на організм білих щурів різної статі // І.О.Стахурська, А.М. Пришляк / Здобутки клінічної та експериментальної медицини. − 2014р. − N 2(21). − С.134 −135.

15. Стахурська І.О. Інтенсивність метгемоглобінутворення у щурів різної статі за умови токсичного ураження натрію нітритом // І.О. Стахурська, А.М. Пришляк / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання експериментальної та клінічної біохімії та фармакології» (9 − 10 жовтня 2014 р.) − Тернопіль. : − Укрмедкнига. − 2014 р.− С.128−129.

16. Стахурська І.О. Вплив нітриту натрію на морфо-функціональну перебудову мікрогемоциркуляторного русла частин серцевого м’яза тварин різної статі // І.О. Стахурська, А.М. Пришляк / Збірник матеріалів ХV Конгресу СФУЛТ (16 − 18 жовтня 2014 року). − Чернівці: − 2014 р. − С. 419.

17. Особливості просторового ремоделювання коронарних артерій в умовах інтоксикації нітритом натрію // І. Стахурська, Ю. Орел, М. Крайча, Н. Дячук // Збірник матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні погляди на актуальні питання теоретичної, експериментальної та практичної медицини» (XIX Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених) (27 − 29 вкітня 2015 року). − Тернопіль: − 2015 р. − С. 322.

18. Статеві відмінності просторової реорганізації коронарних артерій в умовах нітритної інтоксикації Стахурська І.О., Пришляк А.М., Орел Ю.М., Крайча М.А.// Збірник матеріалів наукової конференції студентів та молодих вчених «Медицина XXI сторіччя» (14 травня 2015 року). − Краматорськ: − 2015. − С. 12− 13.

19. Стахурська І.О. Морфо-функціональний стан міокарда щурів різної статі в умовах нітритної інтоксикації // І.О. Стахурська / Збірник матеріалів підсумкової LVIIІ науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (17 червня 2015 року). − Тернопіль: − 2015 р. − С. 323−224.

20. Пришляк А.М. Вплив довготривалої інтоксикації нітритом натрію на морфо-функціональні особливості секреторної активністі міокарда білих щурів різної статі //А.М.Пришляк, І.О.Стахурська / Збірник тез доповідей Науково-практичної конференції «Морфологічні дослідження – виклики сучасності» (23−24 квітня 2015 року).− Суми: − 2015 р. − С. 48 − 50.

21. Особенности пространственного ремоделирования коронарных артерий белых крыс различной статьи в условиях интоксикации нитритом натрия // Пришляк А.М., Стахурская И.А., Реминецький Б.Я. / Сборник материалов VI конгресса анатомов, гистологов, эмбриологов и топографоанатомов Украины (16−18 сентября 2015 года). − Запорожье: − 2015 − С. − 74.

22. Деклараційний патент на корисну модель МПК G09B 23/28. Спосіб моделювання ушкодження міокарда нітритом натрію // Пришляк А.М., Стахурська І.О., Гнатюк М.С.− №96651 ; заявл. 08.09.2014; опубл. 2015, Бюл. № 3.

23. Pryshlyak A. M. Some variants of blood supply and innervation of the gluteal and posterior femoral areas in fetus / A. M. Pryshlyak, B. Y. Reminetskyy, I. O. Stakhurska, O. M. Shchur // Biomedical and biosocial anthropology. - 2016. - № 26. - С. 92-94.

24. Пришляк А. М. Морфологічні особливості артерій середнього калібру міокарда дослідних щурів різної статі при дії на них нітриту натрію / А. М. Пришляк, І. О. Стахурська, Б. Я. Ремінецький, О. М. Щур // Вісник проблем біології і медицини. - 2016. - Вип. 2(2). - С. 272-274.

25. Пришляк А. М. Морфофункціональні зміни в серцевому м’язі при токсичному ураженні / А. М. Пришляк, І. О.Стахурська, Б. Я. Ремінецький // Збірник тез доповідей Науково-практичної конференції «Прикладні аспекти морфології» (20 – 21 жовтня 2016 року).− Тернопіль: − 2016 р. − С. 126 − 127.