Наукові публікації асистента І. О. Стахурської

 • Pryshlyak A. M. Some variants of blood supply and innervation of the gluteal and posterior femoral areas in fetus. // Biomedical and biosocial anthropology. - 2016. - № 26. - С. 92-94.

 • Пришляк А. М., Стахурська І. О. Морфологічні особливості артерій середнього калібру міокарда дослідних щурів різної статі при дії на них нітриту натрію . // Вісник проблем біології і медицини. - 2016. - Вип. 2(2). - С. 272-274.

 • Стахурська І. О. Морфо-функціональні особливості міокарда дослідних тварин різної статі за умов інтоксикації натрію нітриту //Клінічна анатомія та оперативна хірургія. − 2015 . − № 1. − С. 100 − 104.

 • ПришлякА. М. Стахурська І. О.Особливості просторового ремоделювання коронарних артерій білих щурів різної статті в умовах інтоксикації нітритом натрію (за даними контрастної рентгенангіографії). // Зб. наук. пр. ДЗ «ЗМАПО МОЗ України» Актуальні питання медичної науки та практики». −Запоріжжя, 2015 . - № 82.− Т.2. − С. 340 −349.

 • Стахурська І.О. Характеристика морфологічних параметрів камер серця щурів різної статі за умов інтоксикації нітритом натрію. // Вісник морфології. − 2015. − № 82. − С. 340−347.

 • Стахурська І.О. Морфологічна оцінка довготривалого впливу нітриту натрію на серце щураю // Вісник проблем біології і медицини. − 2015 . − № 4.Т2 − С. 316 − 321.

 • Pryshliak A. M. // Parameters offree-radical oxidation andantioxidant defence system in rats of both sexes with sodium nitrit eintoxication // Медична та клінічна хімія. - 2014- Т. 17, № 2. - С. 19-23.

 • Стахурская И.О. Морфологические особенности артериального русла сердечной мышцы белах крыс при воздействии на організм нитрита натрия. // Лабораторная діагностика восточной Європи. − 2014. − №3 (11). − С. 98 − 104.

 • Стахурська І. О. Морфологічні особливості мікрогемоциркуляторного русла шлуночків серця щурів за дії на організм натрію нітриту // Наук. записки Тернопільськогонац. пед. ун-ту. Сер. Біол. − 2015. − № 1(62). − С. 148 − 151.

 • Стахурська І. О. Вплив натрію нітриту на вільно радикальні процеси в організмі та ультраструктуру міокарда у щурів. // Гігієна населених місць. − 2014. − № 64. − С. 409−415.

 • Стахурська І. О. Морфометрична характеристика камер серця тварин різної статі // Вісник проблем біології і медицини. − 2014 . − N 1. − С. 269 − 272.

 • Пришляк А. М. Информаційний аналіз особливостей структурної перебудови шлуночків серця під впливом хлориду кадмію // Таврический медико-биологический вестник. − 2013. − Т. 16, № 1(1). − С. 202 − 205.