Наукові публікації Кравець Наталії Ярославівни, асист.,к. біол.н.

 1. Н.Я. Кравець, І.М. Грод, Л.О. Шевчик Застосування методу моделювання в процесі навчання мікробіології/ Н.Я. Кравець, І.М. Грод, Л.О. Шевчик //Медична освіта, 2014 – с.44-47
 2. МІСЦЕ КЛІНІЧНО–ЗНАЧУЩИХ ШТАМІВ УМОВНО–ПАТОГЕННИХ МІКРООРГАНІЗМІВ У РОЗВИТКУ УСКЛАДНЕНЬ ГРВІ./Дронова О.Й Климнюк С. І., Романюк Л.Б., Кучмак О.Б., Кравець Н.Я.// «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» : матеріали підсумкової науко- во-практичної конференції, присвяченої пам’яті ректора члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука ,- Тернопіль : ТДМУ – с.40
 3. Дослідження чутливості МБТ до протитуберкульозних препаратів у Тернопільській області /Н.Я. Кравець С.І. Климнюк, М.О. Винничук // Довкілля і здоров’я : збірник матеріалів науково-практичної конференції - 2015/4/23 – с 106
 4. Дослідження мікробіоти ротової порожнини при гострих патологія ЛОР органів /О.Б. Кучмак Н.Я. Кравець, Л.Б. Романюк. В.П. Борак // Довкілля і здоров’я : збірник матеріалів науково-практичної конференції - ТДМУ, Тернопіль - 2015/4/23 –с. 116
 5. НАУКОВИЙ ДОРОБОК ВИДАТНОГО ПРИРОДОДОСЛІДНИКА ЗАХІДНОГО ПОДІЛЛЯ І.Г. ВЕРХРАЦЬКОГО /Кравець Н. Я. //Внесок натуралістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття- Берегово, Ужгород.- 2015.- c/407-412
 6. Біоцентризм–методологія висвітлення місця та ролі тварин у природі та житті людини в контексті формування сучасної природничо-наукової картини світу /ЛО Шевчик, ГМ Голіней, СС Подобівський, МА Крижановська, НЯ Кравець // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, К. С. Волков, В. В. Грубінко [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – Вип. 2 (59). – С. 78–82.
 7. РОЗКРИТТЯ ІНТЕГРОВАНОГО ХАРАКТЕРУ МЕТОДУ МОДЕЛЮВАННЯ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МІКРОБІОЛОГІЇ /СІ Климнюк, НЯ Кравець, НІ Ткачук, ЛБ Романюк, ВП Борак //“Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України”, присвяченої 160-річчю з дня народження І. Я. Горбачевського (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 15–16 травн. 2014 р.) : у 2 ч. / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2014. – Ч. 1. –C 232/
 8. Микола Федорович Гамалія (до 155-річчя з дня народження та до 65-річчя від дня смерті) НЯ Кравець, СІ Климнюк// Інфекційні хвороби,2014- 99-101
 9. Місце і роль математичного моделювання в процесі глобалізації біологічної освіти ІМ Грод, ЛО Шевчик, НЯ Кравець //Матеріали науково-практичного семінару «Сучасні досягнення екології та їх імплементація у природничу освіту», 24 квітня 2014 р.: Тези допов. / за ред. д.б.н., проф. В.В. Грубінка. – Тернопіль : вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – C. 43-44.
 10. Зоогеографічна характеристика антофільних твердокрилих Західного Поділля Н.Я. Кравець //Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах. - дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. -2013.-С.140-141
 11. Перетинчастокрилі (Hymenoptera) як невід’ємна складова антофільного комплексу суходільних лук Західного Поділля / Кравець Н.Я. // Науковий вісник Ужгородського у-ту ( Серія Біологія) № 13. – 2013. – с84-90
 12. Місце твердокрилих у процесі перехресного запилення квіткових рослин / Кравець Н. Я.// Конференція молодих дослідників-зоологів – 2010 (20–21.04 2010 р.).- http://www.izan.kiev.ua/rmd/KMDZ10-abstr.pdf - 2010.– с.62
 13. Денна активність антофільних комах в умовах Західного Поділля/ Кравець Н.Я.// Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Біологія . – 2011. №3 (48) - с.69-74
 14. МІСЦЕ І РОЛЬ АНТОФІЛЬНИХ КОМАХ ЗАХІДНОГО ПОДІЛЛЯ В ПРИРОДІ І ЖИТТІ ЛЮДИНИ / Кравець Н.Я. // Друкується за поданням Ради молодих вчених і спеціалістів та Студентського наукового товариства Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка - 2010- С. 93-97
 15. OСОБЛИВОСТІ БУДОВИ РОТОВИХ ОРГАНІВ АНТОФІЛЬНИХ ТВЕРДОКРИЛИХ (COLEOPTERA) ЗАХІДНОГО ПОДІЛЛЯ / Кравець Н.Я. // Науковий вісник Ужгородського у-ту ( Серія Біологія) № 27. – 2010. – с130-136.
 16. Антофільні перетинчастокрилі західного Поділля / Н.Кравець // вісник Львівського університету . Серія біологічна. 2008. № 46- С. 89-96.
 17. До анотованого списку антофільних лускокрилих (Lepidoptera) Західного Поділля / Кравець Н.Я. // Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 20: Біологія – 2008 – с. 20-26
 18. До вивчення екології антофільних комах Західного Поділля / Кравець Н.Я. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Біологія . – 2007. № 1 (31) . С. 59-63.
 19. Кравець Н.Я. До каталогу антофільних денних лускокорилих (Lepidoptera) Західного Поділля : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції “Наукові та методичні основи викладання біологічних дисциплін у педагогічних вищих навчальних закладах України” (м. Київ, 26-27 жовтня 2006р.) / Міністерство освіти і науки, НПУ імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2006. – 134с.
 20. Природоохоронний статус рецентних видів денних лускокрилих Західного Поділля/ Кравець Н.Я./ Досягнення і перспективи ентомологічних досліджень, : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 70-річчю з дня заснування кафедри ентомології ім.. проф.. М.П.Дядечка (20-23 04.2014р ) - Ккиїв: НУБіП України – 2014. – С 70-71
 21. Структура і особливості формування антофільного комплексу комах суходільних лук Західного Поділля / Кравець Н.Я. // VIII з'їзд Го " Українського ентомологічне товариство" (26-30 серпня 2013р.) – київ, 2013, - С.80
 22. Біорізноманіття та еколого-фауністичні огляд двокрилих (Diptera) заповідника «Медобори» / Кравець Н.Я. // матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Природно – заповідний фонд України - минуле, сьогодення, майбутнє”, присвяченої 20-річчю природного заповідника «Медобори» (смт. Гримайлів, 26-28 травня 2010р.) - Державний комітет лісового господарства України, Природний заповідник «Медобори».Тернопіль: Вид-во «Підручники і посібники» - 2010. С. 669-673
 23. Зоогеографічний розподіл антофільних комах Західного Поділля/ Кравець Н.Я. // Друкується за поданням Ради молодих вчених і спеціалістів та Студентського наукового товариства Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка - ТНПУ імені Володимира Гнатюка . -2009. –С. 158
 24. Винничук М.О., Климнюк С.І., Кравець Н.Я. Аналіз резистентності штамів МБТ в Тернопільській області / Науково-практична конференція за участю міжнародних спеціалістів «Актуальні питання боротьби з інфекційними захворюваннями», Харків, 2015. Тези доповідей. - Харків. – 2015. – С. 112.
 25. Шевчик Л.О., Н.Я.Кравець Кріт звичайний – Talpa europaea (Talpidae, Insectivora) в умовах Голицького ботаніко–ентомологічного заказника// Матеріали регіональної науково–практичної конференції [Присвячена 70 – річчю створення хіміко-біологічного ф–ту ТНПУ ім.В.Гнатюка] – Тернопільський: вид-во ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2010. – С.47 –50.
 26. Шевчик Л.О.,Кравець Н.Я. Розвиток професійної компетентності фахівців засобами інтерактивного тренінгу// Матеріали ІІ регіональної науково-практичної конференції, присвяченої 15-річчю створення Голицького біостаціонару ТНПУ імені Володимира Гнатюка [« Дослідження флори і фауни Західного Поділля»], ( 24-25 травня 2013 р. С.Гутисько, Бережанського району Тернопільської області) /М-во освіти і науки України, Терноп. пед. у-т ім. В.Гнатюка. – Тернопіль: ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2013. – С. 100 - 104.
 27. Шевчик Л.О., Кравець Н.Я. Огляд колекції горобцеподібних (Passeriformes) у зоологічних фондах кафедри ботаніки та зоології Тернопільського педагогічного університету // Матеріали IV міжнародної наукової конференції [Природничі музеї: роль в освіті та науці], (м. Київ, 27 – 30.10.2015) / Національний науково-природничий музей НАН України; за ред І.Загороднюка: в 2-х ч. – Київ, 2015. – Ч.2. – 184 с.
 28. Грод.І. М. Шевчик Л.О., Кравець Н.Я. Місце і роль математичного моделювання в процесі глобалізації біологічної освіти// Матеріали науково-методичного семінару [«Сучасні досягнення екології та їх імплементація у природничу освіту»], ( 24 жовтня 2014 року) / Тернопільський національлний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, кафедра загальної біології та методики навчання природничих дисциплін. – Тернопіль. – 2014. – С.43-44.
 29. Борак В.П. Сучасні аспекти захворюваності на герметичну інфекцію / Борак В.П., Романюк Л.Б., Кравець Н.Я., Борак В.Т. // Перспективні напрями розвитку сучасних медичних та фармацевтичних наук: Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції (м. Дніпропетровськ,12-13 лютого 2016р.) ­ Дніпропетровськ: Організація наукових медичних досліджень “Salutem”, 2016. ­ C.21
 30. Кравець Н.Я., Голіней Г.М. Іван Григорович Верхратський – визначний природодослідник, педагог, громадський діяч ( до 168 –річчя від дня народження) / Кравець Н.Я., Голіней Г.М.\ Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 20. Біологія. – 2016. – випуск 6. – С. 175 – 180
 31. Шевчик Л.О., Кравець Н.Я. До питання популяризації знань про гельмінтологічні захворювання людини. Джерела та шляхи інвазії дітей гельмінтами / Шевчик Л.О., Кравець Н.Я. - Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. - Серія 20. Біологія. – 2016. – випуск 6. – С. 181 – 188
 32. Kravets N. ya. Use of trainings as an interactive method in teaching Microbiology, Virology and Immunology / Microbiology and immunology – the Development Outlook in the 21 st century/ Abstracts book of the II International Scientific Conference, April 14-15, 2016, Kyiv : Dia, 2016. –P.160
 33. Лабораторна діагностика малярії у студентів-іноземців ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ УКРАЇНИ» / С.І.Климнюк, Л.Б.Романюк, О.В Покришко., Н.Я. Кравець, Н.І.Ткачук // Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Довкілля і здоров’я», присвяченої 30-річчю Чорнобильської катастрофи, – Тернопіль: Укрмед- книга, 2016.- С. 140-142.
 34. Кравець Н.Я. Використання тренінгів як інтерактивного методу навчання під час викладання курсу мікробіології, вірусології та імунології / Кравець Н.Я. // Хімізація середовища та його загроза довкіллю і здоров`ю : матеріали науково-практичного семінару, м. Тернопіль, 21 квітня 2016 р. – Тернопіль : Видавничий відділ ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2016. – С.74
 35. Романюк Л.Б. Кравець Н.Я. Структура мікробіоти рото глотки у хворих на гіпотеріоз / Романюк Л.Б. Кравець Н.Я./ Здоров’я людини у сучасному світі:питання медичної науки та практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 20-12 травня 2016 року). – Одеса: ГО « Південна фундація медицини»б2016. – 108с.
 36. Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Кравець Н.Я., Борак В.П., Малярчук А.Р. // Порівняльна характеристика мікроценозів рото глотки у дітей хворих на ГРВІ та бронхіальну астму на основі визначення індексу постійності мікроорганізмів/ Здобутки клінічної та експериментальної медицини: матеріали підсумкової LIXнаук.-прак. Конф. (Тернопіль,15 червня, 2016р.) / Терноп. Держ. Мед. ун-т ім.. І.Я. Горбачевського .- Тернопіль: ТДМУ, 2016. – С.96
 37. Кравець Н.Я. Видове різноманіття та еколого-фауністичний огляд антофілільних комах ряду твердокрилі (Coleoptera) суходільних лук Західно-Подільського Придністров’я // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2016. - 32 - С. 121-128.
 38. Борак В.П., Романюк Л.Б., Борак В.Т. , Кравець Н.Я. До питання про герпетичну інфекцію як актуальну проблему сьогодення / Борак В.П., Романюк Л.Б., Борак В.Т. , Кравець Н.Я. //Актуальна інфектологія.- 2016. – 2(11) – С. 53-58.
 39. Kravetc N., Zastavna N. Comparative characteristics hand skin microbiota Ukrainian and foreign students/ Kravetc N., Zastavna N. // “ Molecular microbiology and biotechnology” International scientific conference Abstracts Odessa, Ukraine June 21st – 23rd 2016 – Odessa, 2016. – Р.21
 40. Romaniuk L.B., Kravets N.Y., Pokryshko O.V., Borak V.P., Oliinyk N.М. Gut microbiota in infants with perinatal pathology of the central nervous system / Romaniuk L.B., Kravets N.Y., Pokryshko O.V., Borak V.P., Oliinyk N.М. // Deutscher Wissenschaftsherold, 2016, 3 - pp. 9-11.http://dwherold.de/home/archive/3%20%202016.html
 41. Shevchyk L.О., Kravets N.Ya. Ecological analysis of the diversity in the elements of melanized picture in the integument of a red soldier bug (pyrrhocoris apterus l.) In the urbanized ecosystem of ternopil// Deutscher Wissenschaftsherold, 2016, 4 - pp.31-33.http://dwherold.de/home/archive/4%202016.html
 42. Кравець Н.Я. Оцінка інтенсивності конкуренції за запилювачів між рослинами суходільних лук Товтрового кряжу ПЗ « Медобори» / Кравець Н.Я. Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції / упор. Василь Стахів, Надія Стецула – Дрогобич Ж Редакціїно- видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка,2016.-С.34-36
 43. С. І. Климнюк, Л. Б. Романюк, Н. М. Олійник, Н. Я. Кравець, В. П. Борак МОДИФІКАЦІЯ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ МІКРОБІОЛОГІЇ, ВІРУСОЛОГІЇ ТА ІМУНОЛОГІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ- МЕДИКІВ – ВИМОГА СУЧАСНОСТІ..- Матеріали XIV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ (Тернопіль, 18–19 трав. 2017 р.) : у 2 т. / Терноп. держ. мед. ун-т імені І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – Т. 2. – C.66
 44. Kravets N. Ya., Sitkar O. A., Klymnyuk S. I., Romaniuk L. B., Borak V. P Study ability for biofilm – forming strains Staphylococcus aureus/ Kravets N. Ya., Sitkar O. A., Klymnyuk S. I., Romaniuk L. B., Borak V. P// International research and practice conference “Innovative technology in medicine: experience of Poland and Ukraine” : Conference Proceedings, April 28–29, 2017. Lublin.- 2017- 166-167 pр.
 45. С.І. Климнюк , Л.Б. Романюк, Н.Я. Кравець, Н.І. Ткачук, О.Й. Дронова Деякі аспекти епідеміології та діагностики Лайм-бореліозу / С.І. Климнюк , Л.Б. Романюк, Н.Я. Кравець, Н.І. Ткачук, О.Й. Дронова // Наукові записки : серія Біологія , ТНПУ,2017-№3.(70)- С.147-153
 46. С.І. Климнюк , Н.Я. Кравець, Л.Б. Романюк, В.П. Борак Здатність до плівкоутворення штамами Staphylococcus aureus та Pseudomonas aeruginosa //Тези доповідей XVзїзду ТМУ ім. С.М. Виноградського,11-15 вересня 2017р.- Львів : СПОЛОМ, 2017.- С.196
 47. Klymnyuk S. I., Savchuk M.M., Tworko M.S., Tkachuk N.I., Romaniuk L. B.,Kravets N. Ya., Olyinyk N.M.,Malyarchuk H.R. Nasal microbiota in patiens with flu and acute respiratory viral infections /Тези доповідей XVзїзду ТМУ ім. С.М. Виноградського,11-15 вересня 2017р.- Львів : СПОЛОМ, 2017.- С.164
 48. С.І. Климнюк , Н.Я. Кравець, Л.Б. Романюк, В.П. Борак Варіабельність видового складу мікробіоти ротоглотки у хворих на гіпотиреоз / Матеріали Х Науково-практичної конференціі ( з міжнародною участю) " Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм" - 05 жовтня-06 жовтня 2017 року м. Тернопіль - 2017 . - С.18
 49. Климнюк С.І., Романюк Л.Б.,Кравець Н.Я., Борак В.П. Використання сучасних засобів у викладанні мікробіології,вірусології та імунології для студентів медичного факультету / Климнюк С.І., Романюк Л.Б.,Кравець Н.Я., Борак В.П./ Перспективи розвитку медичної науки і освіти збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції, що присв'ячена 25-річчю медичного інституту Сумського державного університету, м. Суми 16-17 листопада 2017р. Суми : Сумський державний університет , 2017- С.52
 50. Удосконалення алгоритму дій лікаря щодо тактики призначення антибіотикотерапії при гострих респіраторних інфекціях з врахуванням результатів бактеріологічного дослідження. / С.І. Климнюк , Л.Б. Романюк , Л.А. Волянська , В.С. Копча , Т.В. Матвієнко , Н.Я. Кравець , В.П. Борак // Інферційні хвороби. –2018. №1. – С.74-77
 51. Klymnyuk S. I., Romanyuk L. B., Kravets N. Y. THE USAGE OF PRACTICALLY ORIENTED TRAINING IN THE TEACHING OF MICROBIOLOGY, VIROLOGY AND IMMUNOLOGY AT THE DEPARTMENT OF THE I. HORBACHEVSKIY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY - III International Scientific Conference Microbiology and Immunology – the development outlook in the 21st century - ABSTRACTS BOOK (APRIL 19-20, 2018, KYIV) – 2018. – Р.179
 52. Шевчик Л.О., Кравець Н.Я., Крижановська М.А. Застосування інноваційних форм навчання в процесі вивчення найпростіших - Нова українська школа : теорія і практика реалізації інтегрованого підходу : Матеріали міжнародної наукової конференції. 17-18 травня 2018 р., м. Тернопіль. - Тернопіль: Вектор, 2018 - С. 247-250.
 53. Кравець Н.Я.,Шевчик Л.О. Застосування сучасних інтерактивних технологій в процесі навчання мікробіології студентів медичних вишів. - Матеріали науково-практичної конференціі з міжнародною участю " Актуальні проблеми довкілля та здоров'я людини в умовах екологічних і соціальних змін у Європі та в Україні", за редакцією проф. Федонюк Л.Я. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. - С.47-49.
 54. Галабіцька І.М., Романюк Л.Б., Кравець Н.Я., Борак В.П., Олійник Н.М., Медвідь І.І., Борак В.Т. Сучасні епідеміологічні та імунологічні аспекти специфічної профілактики кору . The Second International scientific congress of scientists of Europe‖. Proceedings of the II International Scientific Forum of Scientists "East–West" (May 10-11, 2018). Premier Publishing s.r.o. Vienna. 2018. - Р. 156-168
 55. Климнюк С. І., Кравець Н. Я., Романюк Л. Б., Борак В. П. Іван Олександрович Ситник - вчений-мікробіолог, педагог / Климнюк С. І., Кравець Н. Я., Романюк Л. Б., Борак В. П. // Наукові записки : серія Біологія , ТНПУ,2018-№2.(73)- С.244-247
 56. Климнюк С. І., Романюк Л. Б., Борак В. П.,Кравець Н. Я. Ретроспективний аналіз захворюваності на лептоспіроз у Тернопільській області // Бюлетень " Ветеринарна біотехнологія" ,2018.- №2(32)- С. 250-255.