Наукові публікації доцента Н. Я. Кравець

 • Romanyuk L., Malinovska L., Kravets N., Olyinyk N., Volch I. Analysis of antibiotic resistance of conditionally pathogenic ortopharyngeal microflora in children after viral respiratoty infections //Georgian medical new.-2022. - No 7 (328). – P.154-157

 • Kravets N.Ya., Klumnyk S.I., Romanyuk L.B., Borak V.P. Biofilm-forming properties of pathogenic micro-organisms in children with recurrent tonsillitis // Світ медицини та біології. 2022. No 2 (80).- С.210-213

 • Romanyuk L.B., Klumnyuk S.I., Mykhailyshyn H.I., Volch I.R., Kravets N.Ya. Retrospective Analysis of Antibiotic Therapy and Sensitivity to Antifungals of Fungi of the Genus Candida, Secreted from Patients with Viral-Bacterial Pneumonia Associated with COVID-19 // Mikrobiol. Z. -2022.-84(1).- Р.15-19.

 • Кравець Н.Я. Огляд рекомендацій із забору матеріалу для аналізу на коронавірусну інфекцію // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2021.- No 1. - С. 167-169

 • Shevchyk L.O., Kravets N.Ya., Grod I.M. The effect of stress on the hematological indicators of rats Rattus norvegicus f. domesticus in the conditions of the biological experiment // Медичні перспективи. - 2021. - 1 (21).- С.69-77

 • Kravets N, Klymnyuk S, Romanyuk L, Borak V, Mykhailyshyn H. Investigation of strains of microorganisms isolated from children with recurrent tonsillitis // Georgian Med News. - 2020. - Jan,(298). - С. 49-53.

 • Романюк Л.Б., Климнюк С.І., Кравець Н.Я., Ткачук Н.І., Борак В.П. До питання про доцільність проведення IFOM для вітчизняних студентів-медиків // Вісник Вінницького національного медичного університету.- 2020.- Т. 24, No1. - С. 138-142.

 • Борак В.П.,Романюк Л.Б., Кравець Н.Я., Борак В.Т., Медвідь І.І., Галабіцька І.М. Варіабельність імунологічних показників у хворих на гостру дизентерію // Здобутки клінічної і експериментальної медицини.- 2020.- №1.-С.53-56.

 • Lyubomirskaya E.S., Kamyshnyi A.M., Krut Y.Y., Smiianov V.A., Fedoniuk L.Y., Romanyuk L.B., Kravets N.Y., Mochulska O.M. SNPs and transcriptional activity of genes of innate and adaptive immunity at the maternal-fetal interface in woman with preterm labour, associated with preterm premature rupture of membranes. // Wiadomosci lekarskie. -2020. - 73(1).- С.25-30

 • Климнюк С. І., ТкачукН. І., ОлійникН. М., РоманюкЛ. Б. , ТворкоМ. С., Покришко О. В.,Кравець Н. Я. Сучасний підручник- запорука якісної освіти // Проблеми безперервної медичної освіти і науки. - 2020. - №2. - С.12-15.

 • Olyinyk N. M., Kravets N. Ya., Pokryshko O. V., Yelahina N. I. The role of higher education in the formation of students’ healthy lifestyle. // Медична освіта.-2020. - №2 (87). - С. 97-103.

 • Романюк Л.Б., Кравець Н.Я. Організація та контроль якості оцінювання знань студентів на кафедрі мікробіології, вірусології та імунології. // Проблеми безперервної медичної освіти та науки -2020. - №1 – С.14-17

 • Romaniuk L. B., Kravets N. a., Klymniuk S. I., V. S. Kopcha, O. Y. Antibiotic resistance of opportunistic microorganisms topicaly conditions of emergency, ways of overcomeз // Infectious Diseases. – 2019. – 4. – C.63-71

 • Романюк Л.Б., Климнюк С.І., Кравець Н.Я. Епідеміологія і специфічна профілактика кору – актуальні питання сьогодення //Буковинський медичний вісник. - 2019. - том 23, № 3 (91). -– C. 112-117.

 • Романюк Л. Б., Кравець Н.Я. Аналіз проведених заходів з підготовки студентів-медиків до здачі тестового іспиту «Крок-1» з мікробіології, вірусології та імунології // Проблеми безперервної медичної освіти та науки. -2019. - №1 (33).– С.18-22

 • Климнюк С. І. , Борак В. П., Романюк Л. Б. , Кравець Н. Я., Борак В. Т., Ткачук Н. І. , Малярчук Г. Р., Олійник Н. М., Галабіцька І. М. Варіанти перебігу хламідійної інфекції у практиці лікарів різних спеціальностей //Здобутки клінічної і експериментальної медицини.–2018. –№ 4 . – С. 89-93.

 • Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Волянська Л.А., КопчаВ.С., Матвієнко Т.В. , Кравець Н.Я., Борак В.П. Удосконалення алгоритму дій лікаря щодо тактики призначення антибіотикотерапії при гострих респіраторних інфекціях з врахуванням результатів бактеріологічного дослідження. // Інферційні хвороби. –2018. -№1. – С.74-77

 • Климнюк С. І., Кравець Н. Я., Романюк Л. Б., Борак В. П. Іван Олександрович Ситник - вчений-мікробіолог, педагог // Наукові записки : серія Біологія, ТНПУ. - 2018-№2.(73)- С.244-247

 • Климнюк С. І., Романюк Л. Б., Борак В. П.,Кравець Н. Я. Ретроспективний аналіз захворюваності на лептоспіроз у Тернопільській області // Бюлетень " Ветеринарна біотехнологія".- 2018.- №2(32)- С. 250-255.

 • Климнюк С.І. , Романюк Л.Б. , Кравець Н.Я., Ткачук Н.І., Дронова О.Й. Деякі аспекти епідеміології та діагностики Лайм-бореліозу. // Наукові записки : серія Біологія, ТНПУ. -2017.-№3.(70)- С.147-153

 • Шевчик Л.О., Кравець Н.Я. До питання популяризації знань про гельмінтологічні захворювання людини. Джерела та шляхи інвазії дітей гельмінтами // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. - Серія 20. Біологія. – 2016. – випуск 6. – С. 181 – 188

 • Кравець Н.Я. Видове різноманіття та еколого-фауністичний огляд антофільних комах ряду твердокрилі (Coleoptera) суходільних лук Західно-Подільського Придністров’я // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - 2016. - 32 - С. 121-128.

 • Борак В.П., Романюк Л.Б., Борак В.Т. , Кравець Н.Я. До питання про герпетичну інфекцію як актуальну проблему сьогодення. //Актуальна інфектологія.- 2016. – 2(11) – С. 53-58.

 • Кравець Н.Я., Грод І.М., Шевчик Л.О. Застосування методу моделювання в процесі навчання мікробіології. //Медична освіта. 2014. - 2. – С.44-47

 • Шевчик Л.О., Голіней Г.М., Подобівський С.С., Крижановська М.А., Кравець Н.Я. Біоцентризм–методологія висвітлення місця та ролі тварин у природі та житті людини в контексті формування сучасної природничо-наукової картини світу. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія, ТНПУ.- 2014. – Вип. 2 (59). – С. 78–82.

 • Кравець Н.Я. Перетинчастокрилі (Hymenoptera) як невід’ємна складова антофільного комплексу суходільних лук Західного Поділля. // Науковий вісник Ужгородського у-ту ( Серія Біологія). -2013.- № 13. – С.84-90

 • Денна активність антофільних комах в умовах Західного Поділля. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Біологія . – 2011. - №3 (48) - С.69-74

 • Кравець Н.Я. Місце і роль антофільних комах Західного Поділля в природі і житті людини // Друкується за поданням Ради молодих вчених і спеціалістів та Студентського наукового товариства Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. - 2010. - С. 93-97

 • Kравець Н.Я. Особливості будови ротових органів антофільних твердокрилих (COLEOPTERA) Західного Поділля. // Науковий вісник Ужгородського у-ту ( Серія Біологія) . - 2010. - № 27. – С.130-136.

 • Kравець Н.Я. Антофільні перетинчастокрилі західного Поділля. // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. - 2008. - № 46. - С. 89-96.

 • Kравець Н.Я. До анотованого списку антофільних лускокрилих (Lepidoptera) Західного Поділля. // Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 20: Біологія. – 2008. - 1 – С. 20-26

 • Kравець Н.Я. До вивчення екології антофільних комах Західного Поділля. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Біологія . – 2007. - № 1 (31) . - С. 59-63.