Галабіцька Ірина Михайлівна

Закінчила медичний факультет ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України» за спеціальністю лікувальна справа. У 2014 р. захистила магістерську роботу на тему «Клініко-патогенетичне обґрунтування корекції порушення прооксидантно-антиоксидантного статусу при хронічному панкреатиті у практиці сімейного лікаря» і отримала диплом магістра з відзнакою.

Кандидат медичних наук з 2017 року.

Кандидатська дисертація на тему: «Клініко‑патогенетичне обґрунтування комплексного лікування та реабілітації хворих на хронічний панкреатит з порушенням вітамінного та прооксидантно‑антиоксидантного статусу» за спеціальністю 14.01.38 – загальна практика – сімейна медицина.

Працює над докторською дисертацією на тему׃ „Особливості клінічного перебігу і оптимізація реабілітації хворих на первинний остеоартроз у коморбідності із зовнішньосекреторною недостатністю підшлункової залози на етапі первинної медичної допомоги".

Напрямки наукових досліджень та сфера наукових інтересів: порушення трофологічного статусу, що розвивається у хворих з недостатністю зовнішньосекреторної функції підшлункової залози за умов коморбідності та поліморбідності, шляхи їх корекції і оптимізація реабілітації хворих.

Автор понад 30 друкованих робіт: 2 патенти на деклараційні винаходи, 2 інформаційні листи, 15 статей у фахових наукових виданнях, 4 статті у закордонних виданнях, 3 статті – у виданнях, що містяться в базі даних SCOPUS, 16 тез-доповідей, одні з яких на міжнародному форумі.