Наукові публікації Кравець Наталії Ярославівни, асист.,к. біол.н.

 1. Н.Я Кравець, ІМ Грод, ЛО Шевчик Застосування методу моделювання в процесі навчання мікробіології/ НЯ Кравець, ІМ Грод, ЛО Шевчик//Медична освіта, 2014 – с.44-47 
 2. МІСЦЕ КЛІНІЧНО–ЗНАЧУЩИХ ШТАМІВ УМОВНО–ПАТОГЕННИХ МІКРООРГАНІЗМІВ У РОЗВИТКУ УСКЛАДНЕНЬ ГРВІ./Дронова О.Й Климнюк С. І., Романюк Л.Б., Кучмак О.Б., Кравець Н.Я.// «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» : матеріали підсумкової науко- во-практичної конференції, присвяченої пам’яті ректора члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука ,- Тернопіль : ТДМУ – с.40 
 3. Дослідження чутливості МБТ до протитуберкульозних препаратів у Тернопільській області /Н.Я. Кравець С.І. Климнюк, М.О. Винничук // Довкілля і здоров’я : збірник матеріалів науково-практичної конференції - 2015/4/23 – с 106 
 4. Дослідження мікробіоти ротової порожнини при гострих патологія ЛОР органів /О.Б. Кучмак Н.Я. Кравець, Л.Б. Романюк. В.П. Борак // Довкілля і здоров’я : збірник матеріалів науково-практичної конференції - ТДМУ, Тернопіль - 2015/4/23 –с. 116 
 5. НАУКОВИЙ ДОРОБОК ВИДАТНОГО ПРИРОДОДОСЛІДНИКА ЗАХІДНОГО ПОДІЛЛЯ І.Г. ВЕРХРАЦЬКОГО /Кравець Н. Я. //Внесок натуралістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття- Берегово, Ужгород.- 2015.- c/407-412 
 6. Біоцентризм–методологія висвітлення місця та ролі тварин у природі та житті людини в контексті формування сучасної природничо-наукової картини світу /ЛО Шевчик, ГМ Голіней, СС Подобівський, МА Крижановська, НЯ Кравець // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, К. С. Волков, В. В. Грубінко [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – Вип. 2 (59). – С. 78–82. 
 7. РОЗКРИТТЯ ІНТЕГРОВАНОГО ХАРАКТЕРУ МЕТОДУ МОДЕЛЮВАННЯ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МІКРОБІОЛОГІЇ /СІ Климнюк, НЯ Кравець, НІ Ткачук, ЛБ Романюк, ВП Борак //“Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України”, присвяченої 160-річчю з дня народження І. Я. Горбачевського (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 15–16 травн. 2014 р.) : у 2 ч. / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2014. – Ч. 1. –C 232/ 
 8. Микола Федорович Гамалія (до 155-річчя з дня народження та до 65-річчя від дня смерті) НЯ Кравець, СІ Климнюк// Інфекційні хвороби,2014- 99-101 
 9. Місце і роль математичного моделювання в процесі глобалізації біологічної освіти ІМ Грод, ЛО Шевчик, НЯ Кравець //Матеріали науково-практичного семінару «Сучасні досягнення екології та їх імплементація у природничу освіту», 24 квітня 2014 р.: Тези допов. / за ред. д.б.н., проф. В.В. Грубінка. – Тернопіль : вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – C. 43-44. 
 10. Зоогеографічна характеристика антофільних твердокрилих Західного Поділля Н.Я. Кравець //Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах. - дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. -2013.-С.140-141 
 11. Перетинчастокрилі (Hymenoptera) як невід’ємна складова антофільного комплексу суходільних лук Західного Поділля / Кравець Н.Я. // Науковий вісник Ужгородського у-ту ( Серія Біологія) № 13. – 2013. – с84-90 
 12. Місце твердокрилих у процесі перехресного запилення квіткових рослин / Кравець Н. Я.// Конференція молодих дослідників-зоологів – 2010 (20–21.04 2010 р.).- http://www.izan.kiev.ua/rmd/KMDZ10-abstr.pdf - 2010.– с.62
 13. Денна активність антофільних комах в умовах Західного Поділля/ Кравець Н.Я.// Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Біологія . – 2011. №3 (48) - с.69-74 
 14. МІСЦЕ І РОЛЬ АНТОФІЛЬНИХ КОМАХ ЗАХІДНОГО ПОДІЛЛЯ В ПРИРОДІ І ЖИТТІ ЛЮДИНИ / Кравець Н.Я. // Друкується за поданням Ради молодих вчених і спеціалістів та Студентського наукового товариства Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка - 2010- С. 93-97 
 15. OСОБЛИВОСТІ БУДОВИ РОТОВИХ ОРГАНІВ АНТОФІЛЬНИХ ТВЕРДОКРИЛИХ (COLEOPTERA) ЗАХІДНОГО ПОДІЛЛЯ / Кравець Н.Я. // Науковий вісник Ужгородського у-ту ( Серія Біологія) № 27. – 2010. – с130-136. 
 16. Антофільні перетинчастокрилі західного Поділля / Н.Кравець // вісник Львівського університету . Серія біологічна. 2008. № 46- С. 89-96. 
 17. До анотованого списку антофільних лускокрилих (Lepidoptera) Західного Поділля / Кравець Н.Я. // Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 20: Біологія – 2008 – с. 20-26 
 18. До вивчення екології антофільних комах Західного Поділля / Кравець Н.Я. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Біологія . – 2007. № 1 (31) . С. 59-63. 
 19. Кравець Н.Я. До каталогу антофільних денних лускокорилих (Lepidoptera) Західного Поділля : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції “Наукові та методичні основи викладання біологічних дисциплін у педагогічних вищих навчальних закладах України” (м. Київ, 26-27 жовтня 2006р.) / Міністерство освіти і науки, НПУ імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2006. – 134с. 
 20. Природоохоронний статус рецентних видів денних лускокрилих Західного Поділля/ Кравець Н.Я./ Досягнення і перспективи ентомологічних досліджень, : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 70-річчю з дня заснування кафедри ентомології ім.. проф.. М.П.Дядечка (20-23 04.2014р ) - Ккиїв: НУБіП України – 2014. – С 70-71 
 21. Структура і особливості формування антофільного комплексу комах суходільних лук Західного Поділля / Кравець Н.Я. // VIII з'їзд Го " Українського ентомологічне товариство" (26-30 серпня 2013р.) – київ, 2013, - С.80 
 22. Біорізноманіття та еколого-фауністичні огляд двокрилих (Diptera) заповідника «Медобори» / Кравець Н.Я. // матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Природно – заповідний фонд України - минуле, сьогодення, майбутнє”, присвяченої 20-річчю природного заповідника «Медобори» (смт. Гримайлів, 26-28 травня 2010р.) - Державний комітет лісового господарства України, Природний заповідник «Медобори».Тернопіль: Вид-во «Підручники і посібники» - 2010. С. 669-673 
 23. Зоогеографічний розподіл антофільних комах Західного Поділля/ Кравець Н.Я. // Друкується за поданням Ради молодих вчених і спеціалістів та Студентського наукового товариства Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка - ТНПУ імені Володимира Гнатюка . -2009. –С. 158 
 24. Винничук М.О., Климнюк С.І., Кравець Н.Я. Аналіз резистентності штамів МБТ в Тернопільській області / Науково-практична конференція за участю міжнародних спеціалістів «Актуальні питання боротьби з інфекційними захворюваннями», Харків, 2015. Тези доповідей. - Харків. – 2015. – С. 112. 
 25. Шевчик Л.О., Н.Я.Кравець Кріт звичайний – Talpa europaea (Talpidae, Insectivora) в умовах Голицького ботаніко–ентомологічного заказника// Матеріали регіональної науково–практичної конференції [Присвячена 70 – річчю створення хіміко-біологічного ф–ту ТНПУ ім.В.Гнатюка] – Тернопільський: вид-во ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2010. – С.47 –50. 
 26. Шевчик Л.О.,Кравець Н.Я. Розвиток професійної компетентності фахівців засобами інтерактивного тренінгу// Матеріали ІІ регіональної науково-практичної конференції, присвяченої 15-річчю створення Голицького біостаціонару ТНПУ імені Володимира Гнатюка [« Дослідження флори і фауни Західного Поділля»], ( 24-25 травня 2013 р. С.Гутисько, Бережанського району Тернопільської області) /М-во освіти і науки України, Терноп. пед. у-т ім. В.Гнатюка. – Тернопіль: ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2013. – С. 100 - 104. 
 27. Шевчик Л.О., Кравець Н.Я. Огляд колекції горобцеподібних (Passeriformes) у зоологічних фондах кафедри ботаніки та зоології Тернопільського педагогічного університету // Матеріали IV міжнародної наукової конференції [Природничі музеї: роль в освіті та науці], (м. Київ, 27 – 30.10.2015) / Національний науково-природничий музей НАН України; за ред І.Загороднюка: в 2-х ч. – Київ, 2015. – Ч.2. – 184 с. 
 28. Грод.І. М. Шевчик Л.О., Кравець Н.Я. Місце і роль математичного моделювання в процесі глобалізації біологічної освіти// Матеріали науково-методичного семінару [«Сучасні досягнення екології та їх імплементація у природничу освіту»], ( 24 жовтня 2014 року) / Тернопільський національлний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, кафедра загальної біології та методики навчання природничих дисциплін. – Тернопіль. – 2014. – С.43-44. 
 29. Борак В.П. Сучасні аспекти захворюваності на герметичну інфекцію / Борак В.П., Романюк Л.Б., Кравець Н.Я., Борак В.Т. // Перспективні напрями розвитку сучасних медичних та фармацевтичних наук: Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції (м. Дніпропетровськ,12-13 лютого 2016р.) ­ Дніпропетровськ: Організація наукових медичних досліджень “Salutem”, 2016. ­ C.21 
 30. Кравець Н.Я., Голіней Г.М. Іван Григорович Верхратський – визначний природодослідник, педагог, громадський діяч ( до 168 –річчя від дня народження) / Кравець Н.Я., Голіней Г.М.\ Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 20. Біологія. – 2016. – випуск 6. – С. 175 – 180 
 31. Шевчик Л.О., Кравець Н.Я. До питання популяризації знань про гельмінтологічні захворювання людини. Джерела та шляхи інвазії дітей гельмінтами / Шевчик Л.О., Кравець Н.Я. - Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. - Серія 20. Біологія. – 2016. – випуск 6. – С. 181 – 188 
 32. Kravets N. ya. Use of trainings as an interactive method in teaching Microbiology, Virology and Immunology / Microbiology and immunology – the Development Outlook in the 21 st century/ Abstracts book of the II International Scientific Conference, April 14-15, 2016, Kyiv : Dia, 2016. –P.160 
 33. Лабораторна діагностика малярії у студентів-іноземців ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ УКРАЇНИ» / С.І.Климнюк, Л.Б.Романюк, О.В Покришко., Н.Я. Кравець, Н.І.Ткачук // Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Довкілля і здоров’я», присвяченої 30-річчю Чорнобильської катастрофи, – Тернопіль: Укрмед- книга, 2016.- С. 140-142. 
 34. Кравець Н.Я. Використання тренінгів як інтерактивного методу навчання під час викладання курсу мікробіології, вірусології та імунології / Кравець Н.Я. // Хімізація середовища та його загроза довкіллю і здоров`ю : матеріали науково-практичного семінару, м. Тернопіль, 21 квітня 2016 р. – Тернопіль : Видавничий відділ ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2016. – С.74 
 35. Романюк Л.Б. Кравець Н.Я. Структура мікробіоти рото глотки у хворих на гіпотеріоз / Романюк Л.Б. Кравець Н.Я./ Здоров’я людини у сучасному світі:питання медичної науки та практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 20-12 травня 2016 року). – Одеса: ГО « Південна фундація медицини»б2016. – 108с. 
 36. Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Кравець Н.Я., Борак В.П., Малярчук А.Р. // Порівняльна характеристика мікроценозів рото глотки у дітей хворих на ГРВІ та бронхіальну астму на основі визначення індексу постійності мікроорганізмів/ Здобутки клінічної та експериментальної медицини: матеріали підсумкової LIXнаук.-прак. Конф. (Тернопіль,15 червня, 2016р.) / Терноп. Держ. Мед. ун-т ім.. І.Я. Горбачевського .- Тернопіль: ТДМУ, 2016. – С.96 
 37. Кравець Н.Я. Видове різноманіття та еколого-фауністичний огляд антофілільних комах ряду твердокрилі (Coleoptera) суходільних лук Західно-Подільського Придністров’я // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2016. - 32 - С. 121-128. 
 38. Борак В.П., Романюк Л.Б., Борак В.Т. , Кравець Н.Я. До питання про герпетичну інфекцію як актуальну проблему сьогодення / Борак В.П., Романюк Л.Б., Борак В.Т. , Кравець Н.Я. //Актуальна інфектологія.- 2016. – 2(11) – С. 53-58. 
 39. Kravetc N., Zastavna N. Comparative characteristics hand skin microbiota Ukrainian and foreign students/ Kravetc N., Zastavna N. // “ Molecular microbiology and biotechnology” International scientific conference Abstracts Odessa, Ukraine June 21st – 23rd 2016 – Odessa, 2016. – Р.21 
 40. Romaniuk L.B., Kravets N.Y., Pokryshko O.V., Borak V.P., Oliinyk N.М. Gut microbiota in infants with perinatal pathology of the central nervous system / Romaniuk L.B., Kravets N.Y., Pokryshko O.V., Borak V.P., Oliinyk N.М. // Deutscher Wissenschaftsherold, 2016, 3 - pp. 9-11. http://dwherold.de/home/archive/3%20%202016.html
 41. Shevchyk L.О., Kravets N.Ya. Ecological analysis of the diversity in the elements of melanized picture in the integument of a red soldier bug (pyrrhocoris apterus l.) In the urbanized ecosystem of ternopil// Deutscher Wissenschaftsherold, 2016, 4 - pp.31-33.http://dwherold.de/home/archive/4%202016.html
 42. Кравець Н.Я. Оцінка інтенсивності конкуренції за запилювачів між рослинами суходільних лук Товтрового кряжу ПЗ « Медобори» / Кравець Н.Я. Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції / упор. Василь Стахів, Надія Стецула – Дрогобич Ж Редакціїно- видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка,2016.-С.34-36 
 43. С. І. Климнюк, Л. Б. Романюк, Н. М. Олійник, Н. Я. Кравець, В. П. Борак МОДИФІКАЦІЯ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ МІКРОБІОЛОГІЇ, ВІРУСОЛОГІЇ ТА ІМУНОЛОГІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ- МЕДИКІВ – ВИМОГА СУЧАСНОСТІ..- Матеріали XIV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ (Тернопіль, 18–19 трав. 2017 р.) : у 2 т. / Терноп. держ. мед. ун-т імені І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – Т. 2. – C.66
 44. Kravets N. Ya., Sitkar O. A., Klymnyuk S. I., Romaniuk L. B., Borak V. P Study ability for biofilm – forming strains Staphylococcus aureus/ Kravets N. Ya., Sitkar O. A., Klymnyuk S. I., Romaniuk L. B., Borak V. P// International research and practice conference “Innovative technology in medicine: experience of Poland and Ukraine” : Conference Proceedings, April 28–29, 2017. Lublin.- 2017- 166-167 pр.
 45. С.І. Климнюк , Л.Б. Романюк, Н.Я. Кравець, Н.І. Ткачук, О.Й. Дронова Деякі аспекти епідеміології та діагностики Лайм-бореліозу / С.І. Климнюк , Л.Б. Романюк, Н.Я. Кравець, Н.І. Ткачук, О.Й. Дронова // Наукові записки : серія Біологія , ТНПУ,2017-№3.(70)- С.147-153
 46. С.І. Климнюк , Н.Я. Кравець, Л.Б. Романюк, В.П. Борак Здатність до плівкоутворення штамами Staphylococcus aureus та Pseudomonas aeruginosa //Тези доповідей XVзїзду ТМУ ім. С.М. Виноградського,11-15 вересня 2017р.- Львів : СПОЛОМ, 2017.- С.196
 47. Klymnyuk S. I., Savchuk M.M., Tworko M.S., Tkachuk N.I., Romaniuk L. B.,Kravets N. Ya., Olyinyk N.M.,Malyarchuk H.R. Nasal microbiota in patiens with flu and acute respiratory viral infections /Тези доповідей XVзїзду ТМУ ім. С.М. Виноградського,11-15 вересня 2017р.- Львів : СПОЛОМ, 2017.- С.164
 48. С.І. Климнюк , Н.Я. Кравець, Л.Б. Романюк, В.П. Борак Варіабельність видового складу мікробіоти ротоглотки у хворих на гіпотиреоз / Матеріали Х Науково-практичної конференціі ( з міжнародною участю) " Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм" - 05 жовтня-06 жовтня 2017 року м. Тернопіль - 2017 . - С.18
 49. Климнюк С.І., Романюк Л.Б.,Кравець Н.Я., Борак В.П. Використання сучасних засобів у викладанні мікробіології,вірусології та імунології для студентів медичного факультету / Климнюк С.І., Романюк Л.Б.,Кравець Н.Я., Борак В.П./ Перспективи розвитку медичної науки і освіти збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції, що присв'ячена 25-річчю медичного інституту Сумського державного університету, м. Суми 16-17 листопада 2017р. Суми : Сумський державний університет , 2017- С.52
Comments