Кафедра‎ > ‎

Наукова робота
Сфера наукових iнтересiв колективу кафедри:
 • Вивчення проблеми функцiонування мiкробiоценозiв людини в нормi та при патологiї; 
 • Розробка способiв корекцiї дисбактерiозiв; 
 • Мiкробiологiчнi аспекти лiкування синдрому стопи дiабетика; 
 • Дослiдження проблеми стафiлококових iнфекцiй, антибiотикорезистентностi та бактерiального антагонiзму; 
 • Вивчення носiйства стафiлококiв i патогенних представникив родини Enterobacteriaceae.
Основнi науковi здобутки кафедри:
 • Дослiджено мiкробiологiчнi аспекти променевої хвороби i бактерiоносiйства. 
 • Грунтовно вивчено лейкотоксини аеробних i анаеробних мiкроорганiзмiв, розроблено експрес-метод лабораторної дiагностики газової гангрени i спосiб виготовлення протигангренозних сироваток. 
 • Всебiчно дослiджено iмунологiчнi реакцiї при одночасному застосуваннi протикорової та протипаротитної вакцини, а також при рiзних схемах черевнотифозної iмунiзацiї. 
 • Дослiджено мiкробiологiчнi та iмунологiчнi аспекти при електрохiрургiчних операцiях на органах травної системи. 
 • Встановлено потенцiюючий або iнгiбуючий вплив жовчi та жовчних кислот на антимiкробну активнiсть антибiотикiв i нiтрофуранових препаратiв. 
 • Впроваджено у практику метод визначення антибiотикочутливостi бактерiй. 
 • Створено капсулу для забору матерiалу iз шлунково-кишкового тракту. 
 • Розроблено спосiб визначення iнфiкування жовчовивiдних шляхiв. 
 • Дослiджено вплив електрогiдравлiчного ефекту на дрiжджi для одержання кормового бiлка. 
 • Грунтовно вивчено рiзноманiтнi аспекти мiкробної екологiї шкiри людини в рiзнi вiковi перiоди в нормi та при патологiї, запропоновано препарати-пробiотики для корекцiї дисбiотичних зрушень; 
 • Розроблена клiнiко-лабораторна дiагностика гострих шлунково-кишкових захворювань; 
 • Досліджена мікрофлора опікової рани та розроблений метод її корекції пробіотиком А-бактерином. 

Всього за роки існування кафедри підготовлено 4 доктора наук, 30 кандидатів наук. Співробітниками кафедри опубліковано понад 600 статей, наукових тез, одержано 5 авторських свідоцтв на винаходиодинадцять патентів.